ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The Regional State of Teng 滕

Nov 1, 2018 © Ulrich Theobald

The rulers of the small regional state of Teng 滕, located in today's Tengzhou 滕州, Shandong, were descendants Cuo Shu Xiu 錯叔繡, a son of King Wen 周文王 of the Zhou dynasty 周 (11th cent.-221 BCE). There is virtually nothing known about the history of this regional state, except a list of its rulers. They bore the royal family name Ji 姬. The most famous regional ruler of Teng was Duke Wen 滕文公 II (r. 324-316 BCE), at whose court the philosopher Mengzi 孟子 (385-304 or 372-289 BCE) stayed for some time. His name is also used for a chapter title of the book Mengzi.

In the first half of the 5th century BCE, Teng was conquered by the state of Yue 越.

Table 1. Rulers of the regional state of Teng 滕
Capital: Teng 滕 (today's Tengzhou 滕州, Shandong)
dynastic title personal name time
Cuo Shu Xiu 錯叔繡 Ji Xiu 姬繡
The Duke of Teng 滕公
The Marquis of Teng 滕侯
Ming Zhong 命仲
Hu, Marquis of Teng 滕侯虎 Ji Hu 姬虎, Ji Menghu 姬孟虎, Ji Gan 姬敢
Teng Wenbo 滕伯文
The Duke of Teng 滕公
The Marquis of Teng 滕侯
...
The Elder of Teng (Teng Zhong 滕仲)
Su, Duke of Teng 滕侯蘇 Ji Su 姬蘇
...
Gu, Duke of Teng 滕侯轂 Ji Gu 姬轂 ?-716
The Marquis of Teng 滕侯 716-711
The Viscount of Teng 滕子 711-?
The Viscount of Teng 滕子 ?-?
Teng Xuangong 滕宣公 Ji Yingji 姬嬰齊 fl. 641-638
The Marquis of Teng 滕侯 ?-?
Teng Xiaogong 滕孝公 or Teng Xiaohou 滕孝侯 Ji Zheng 姬鄭 ?-?
Teng Zhaogong 滕昭公, Teng Zi Yuan 滕子元 Ji Maobo 姬毛伯, Ji Yuan 姬元 615?-600
Teng Wengong 滕文公, Teng Zi Shou 滕子壽 Ji Xiu 姬繡 600-575
Teng Chenggong 滕成公, Tang Zi Yuan 滕子原 Ji Yuan 姬原, Ji Quan 姬泉 575-539
Teng Daogong 滕悼公, Teng Zi Ning 滕子寧 Ji Ning 姬寧 539-514
Teng Qinggong 滕頃公, Teng Zi Jie 滕子結 Ji Jie 姬結 514-491
Teng Yingong 滕隱公, Teng Zi Yuwu 滕子虞毋 Ji Yuwu 姬虞毋 491-484
... six generations ...
Ze, Marquis of Teng 滕侯昃 Ji Ze 姬昃
c. 470 Teng destroyed by Yue
Duke Kao of Teng
(Teng Kaogong 滕考公)
Ji Qun 姬麇 ?-?
Duke Ding of Teng
(Teng Dinggong 滕定公)
Ji Mi 姬麋 ?-324
Duke Wen of Teng (II)
(Teng Wengong 滕文公)
Ji Hong 姬弘 324-316
Duke Yuan of Teng
(Teng Yuangong 滕元公)
Ji Hong 姬宏 316-296
Qi, Marquis of Teng 滕侯耆 Ji Qi 姬耆 ?-?
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Xiong Tiejin 熊鐵基, Yang Youli 楊有禮, ed. (1994). Zhongguo diwang zaixiang cidian 中國帝王宰相辭典 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe), 145.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).