ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Taiwan > Statesmen]


Chinese History - Taiwan, Republic of China - Statesmen

Periods of Chinese History
Note: Spellings of personal names are either in Gwoyeu Rwomatzyh (GR) transcripion, in Wade-Giles or in "wild" systems (like "Lee"); Pinyin spellings are in square brackets [], if not identical; Wade-Giles spellings in round brackets () in case of complicate GR spellings

National Government
Capital: Taibei 臺北
Presidents (zongtong 中華民國總統)
Prime Ministers (Presidents of the Executive Yuan, xingzhengyuan zhang 行政院長, neikui 閣揆)
Li Tsung-jen [Li Zongren] 李宗仁 (KMT) Jan 1949-Mar 1950 Yen Hsi-shan [Yan Xishan] 閻錫山 Jun 1949-Mar 1950
Chiang Kai-shek [Jiang Jieshi] 蔣介石 (KMT) Mar 1950-Apr 1975 Chen Cheng 陳誠 (KMT) Mar 1950-Jun 1954
Yu Horng-jiun (Yü Hung-chün) [Yu Hongjun] 俞鴻鈞 (KMT) Jun 1954-Jun 1958
Chen Cheng (again) Jun 1958-Dec 1963
Yen Chia-kan [Yan Jiagan] 嚴家淦 (KMT) Dec 1963-May 1972
Chiang Ching-kuo [Jiang Jingguo] 蔣經國 (KMT) May 1972-May 1978
Yen Chia-kan Apr 1975-May 1978
Chiang Ching-kuo May 1978-Jan 1988 Sun Yun-suan (Sun Yün-hsuan) [Sun Yunxuan] 孫運璿 (KMT) May 1978-May 1984
Yu Kuo-hwa [Yu Guohua] 俞國華 (KMT) May 1984-May 1989
Lee Teng-hui [Li Denghui] 李登輝 (KMT) Jan 1988-May 2000
Lee Huan [Li Huan] 李煥 (KMT) May 1989-May 1990
Hau Pei-tsun [Hao Baicun] 郝柏村 (KMT) May 1990-Feb 1993
Lien Chan [Lian Zhan] 連戰 (KMT) Feb 1993-Sep 1997
Vincent C. Siew (Hsiao Wan-ch'ang) [Xiao Wanchang] 蕭萬長 (KMT) Sep 1997-May 2000
Chen Shui-bian [Chen Shuibian] 陳水扁 (DPP) May 2000-May 2008 Tang Fei 唐飛 (KMT) May-Oc 2000
Chang Chun-hsiung [Zhang Junxiong] 張鈞雄 (DPP) Oct 2000-Feb 2002
Yu Shyi-kun (Yu Hsi-k'un) [You Xikun] 游錫堃 (DPP) Feb 2000-Feb 2005
Frank Chang-ting Hsieh [Xie Zhangting] 謝長廷 (DPP) Feb 2005-Jan 2006
Su Tseng-chang [Su Zhenchang] 蘇貞昌 (DPP) Jan 2006-May 2007
Chang Chun-hsiung [Zhang Junxiong] 張俊雄 (DPP) May 2007-May 2008
Ma Ying-jeou [Ma Yingjiu] 馬英九 (KMT) May 2008-May 2016 Liu Chao-shiuan [Liu Zhaoxuan ] 劉兆玄 (KMT) May 2008-Sep 2009
Wu Den-yih [Wu Dunyi] 吳敦義 (KMT) Sep 2009-Feb 2012
Sean Chen Chun [Chen Chong] 陳冲 (KMT) Feb 2012-Feb 2013
Jiang Yi-huah [Jian Yihua] 江宜樺 (KMT) Feb 2013-Dec 2014
Mao Chi-kuo [Mao Zhiguo] 毛治國 [KMT] Dec 2014-Feb 2016
Chang San-cheng [Zhang Shanzheng] 張善政 (indep.) Feb-Mar 2016
Tsai Ing-wen [Cai Yingwen] 蔡英文 (f, DPP) May 2016- Lin Chuan [Lin Quan] 林全 (indep.) May 2016-
DPP=Min-[chu] chin-[pu]-tang (Min[zhu] jin[bu]dang 民[主]進[步]黨), Democratic Progressive Party. Others: KMT=Kuomintang (Guomindang 國民黨), Nationalist Party

Chairmen of the Provincial Government (Taiwan sheng zhengfu zhuxi 臺灣省政府主席)
Dec 1994-Dec 1998 Provincial Governors of Taiwan (Taiwan sheng shengzhang 台灣省省長)
Chen Yi 陳儀Aug 1945-Apr 1947
Wei Daoming 魏道明Apr 1947-Dec 1948
Chen Tsyr-shiou (Ch'en Tz'u-hsiu) [Chen Cixiu] 陳辭修
(=Chen Cheng 陳誠)
Dec 1948-Dec 1949
Wu Gwo-jen (Wu Kuo-chen) [Wu Guozhen] 吳國楨Dec 1949-Apr 1953
Yu Horng-jiun (Yü Hung-chün) [Yu Hongjun] 俞鴻鈞Apr 1953-Jun 1954
Yen Chia-kan [Yan Jiagan] 嚴家淦Jun 1954-Aug 1957
Chow Chih-jou [Zhou Zhirou] 周至柔Aug 1957-Dec 1962
Huang Chieh [Huang Jie] 黃杰Dec 1962-Jul 1969
Chen Ta-ching [Chen Daqing] 陳大慶Jul 1969-Jun 1972
Shieh Tung-min (Hsieh Tung-min)[Xie Dongmin] 謝東閔Jun 1972-May 1978
Lin Yang-kang [Lin Yanggang] 林洋港Jun 1978-Dec 1981
Lee Teng-hui [Li Denghui] 李登輝Dec 1981-May 1984
Chiu Chuang-huan [Qiu Chuanghuan] 邱創煥Jun 1984-Jun 1990
Lien Chan [Lian Zhan] 連戰Jun 1990-Feb 1993
James Chu-yu Soong [Song Chuyu] 宋楚瑜Mar 1993-Dec 1998
Chao Shou-po [Zhao Shoubo] 趙守博Dec 1998-May 2000
Chang Po-ya [Zhang Boya] 張博雅 (f, DPP)May 2000-Feb 2002
Fan Kuang-chun [Fan Guangqun] 范光群 (DPP)Feb 2002-Oct 2003
Lin Kuang-hua [Lin Guanghua] 林光華 (DPP)Oct 2003-Jan 2006
Jeng Peir-fuh [Zheng Peifu] 鄭培富 (acting)Jan 2006-Dec 2007
Lin Hsi-yao [Lin Xiyao] 林錫耀Dec 2007-May 2008
Tsai Hsun-hsiung [Cai Xunxiong] 蔡勳雄May 2008-Sep 2009
Chang Jin-fu [Zhang Jinfu] 張進福Sep 2009-Feb 2010
Lin Junq-tzer [Lin Zhengze] 林政則Feb 2010-May 2016
Shih Jun-ji [Shi Junji] 施俊吉May-Jun 2016
Hsu Jan-yau [Xu Zhangyao] 許璋瑤Jun 2016-


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership


Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts