ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > Literature > Confucian Classics > Chunqiu fanlu]


Chinese Literature
Chunqiu fanlu 春秋繁露


The Four Categories of Literature
The Chunqiu fanlu 春秋繁露 "Rich dew of the Spring and Autumn Classic" is a political treatise written by the Former Han period 前漢 (206 BC- 8 AD) scholar Dong Zhongshu 董仲舒. Dong Zhongshu used the Confucian Classic Chunqiu 春秋 "Spring and Autumn Annals" to develop a modern exegesis of the text with a political meaning for contemporary rulers. The term fanlu 繁露 (also written 蕃露) denoted the decoration of a the emperor's cap, a kind of pearl string hanging down from the front and the back. The meaning of the book was thus actually "The Chunqiu's [instructions] for the emperor". Only later, during the Tang period 唐 (618-907), it was interpreted by Jia Gongyan 賈公彥 with the literal meaning of "rich dew". While the Chunqiu fanlu was often seen as a commentary to the Chunqiu in the tradition of Gongyang Gao 公羊高 (see Gongyangzhuan 公羊傳), its implications are far more radical. Dong Zhongshu's interpretation of history as subject to cosmological cycles (the Five Processes and the Yin-Yang duality) challenges the own dynasty under which he lived and announces the coming of a new, sage ruler. With the integration of the old Yin-and-Yang theory, in which man and woman occupy an equally balanced position, into Confucianism, the thinking of two mutually dependant and mutually influencing forces was deconstructed to a model in which man is superior and woman subordinated.
The received version of the Chunqiu fanlu is 82 chapters long. It has been commented by the Qing period 清 (1644-1911) scholars Ling Shu 凌曙 (Chunqiu fanlu zhu 春秋繁露注) and Su Yu 蘇輿 (Chunqiu fanlu yizheng 春秋繁露義證). A Song period 宋 (960-1279) print is reproduced in the encyclopedia Yongle dadian 永樂大典. Another extant print is that of the Lanxue Studio 蘭雪堂 from the Ming period 明 (1368-1644), printed with moveable letters, and Lu Wenchao's 盧文弨 print of the Baojing Studio 抱經堂 from the Qing period.

Contents
1. 楚莊王 Chu Zhuangwang
2. 玉杯 Yubei
3. 竹林 Zhulin
4. 玉英 Yuying
5. 精華 Jinghua
6. 王道 Wangdao
7-8. 滅國上 Mieguo 1-2
9. 隨本消息 Suiben xiaoxi
10. 盟會要 Menghuiyao
11. 正貫 Zhengguan
12. 十指 Shizhi
13. 重政 Zhongzheng
14. 服制像 Fuzhi xiang
15. 二端 Erduan
16. 符瑞 Furui
17. 俞序 Yuxu
18. 離合根 Li hegen
19. 立元神 Li yuanshen
20. 保位權 Bao weiquan
21. 考功名 Kao gongming
22. 通國身 Tong guoshen
23. 三代改制質文 Sandai gaizhi zhiwen
24. 官制象天 Guanzhi xiangtian
25. 堯舜不擅移湯武不專殺 Yao Shun bu shanyi, Tang Wu bu zhuansha
26. 服制 Fuzhi
27. 度制 Duzhi
28. 爵國 Jueguo
29. 仁義法 Renyi fa
30. 必仁且知 Bi ren qie zhi
31. 身之養重於義 Shen zhi yang zhong yu yi
32. 對膠西王越大夫不得為仁 Dui Jiaoxi wang yue dafu bu de wei ren
33. 觀德 Guande
34. 奉本 Fengben
35. 深察名號 Shencha minghao
36. 實性 Shixing
37. 諸侯 Zhuhou
38. 五行對 Wuxing dui
39-40. 闕文 (missing)
41. 為人者天 Wei ren zhe tian
42. 五行之義 Wuxing zhi yi
43. 陽尊陰卑 Yang zun yin bei
44. 王道通三 Wang dao tong san
45. 天容 Tianrong
46. 天辨在人 Tian bian zai ren
47. 陰陽位 Yinyang wei
48. 陰陽終始 Yinyang zhongshi
49. 陰陽義 Yinyang yi
50. 陰陽出入上下 Yinyang shuru shangxia
51. 天道無二 Tiandao wu er
52. 煖燠孰多 Yuanao shu duo
53. 基義 Jiyi
54. 闕文 (missing)
55. 四時之副 Sishi zhi fu
56. 人副天數 Ren fu tian shu
57. 同類相動 Tonglei xiangdong
58. 五行相勝 Wuxing xiangsheng
59. 五刑相生 Wuxing xiangsheng
60. 五行逆順 Wuxing nishun
61. 治水五行 Zhishui xuxing
62. 治亂五行 Zhiluan wuxing
63. 五行變救 Wuxing bianjiu
64. 五行五事 Wuxing wushi
65. 郊語 Jiaoyu
66. 郊義 Jiaoyi
67. 郊祭 Jiaoji
68. 四祭 Siji
69. 郊祀 Jiaosi
70. 順命 Shunming
71. 郊事對 Jiaoshi dui
72. 執贄 Zhizhi
73. 山川頌 Shanchuan song
74. 求雨 Qiuyu
75. 止雨 Zhiyu
76. 祭義 Jiyi
77. 循天之道 Xun tian zhi dao
78. 天地之行 Tiandi zhi xing
79. 威德所生 Wei de suo sheng
80. 如天之為 Ru tian zhi wei
81. 天地陰陽 Tiandi yinyang
82. 天道施 Tiandao shi

Sources: Jin Chunfeng 金春峰 (1987), "Chunqiu fanlu 春秋繁露", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, p. 104. ● Gary Arbuckle (1995), "Inevitable treason: Dong Zhongshu’s Theory of Historical Cycles and Early Attempts to Invalidate the Han Mandate", in Journal of the American Oriental Society 115/4, pp. 585-597. ● Michael Loewe (2002), "The Cosmological Context of Sovereignity in Han Times", in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 65, pp. 342-349. ● Robin D. Wang (2005), "Dong Zhongshu's Transformation of Yin-Yang Theory and Contesting of Gender Identity", in Philosophy East and West 55/2, pp. 209-231.

July 24, 2010 © Ulrich Theobald · Mail
Chinese Literature over time