ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huang-Qing jingjie 皇清經解

May 28, 2012 © Ulrich Theobald
Huang-Qing jingjie 皇清經解

Huang-Qing jingjie 皇清經解 "Commentaries on the Classics from Our August Dynasty" is a series compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Ruan Yuan 阮元 (1764-1849). It includes 180 commentaries and treatises to the Confucian Classics written during the Qing period by 73 scholars. The collection has a total length of 1,412 juan.

The book was not completed by Ruan himself because he was transferred to a government post in Yunnan. The task of editing was therefore taken over by Yan Jie 嚴傑 and Xia Xiushu 夏修恕 (d. 1840), and the text was critically revised by Sun Chengyan 孫成彥. The first version was finished in 1829, but in 1860, two books by Feng Dengfu 馮登府 (1783-1841) were added, and in 1870 a book by Xu Hongpan 許鴻磐 (fl. 1795). These editions were published by the Xuehai Studio 學海堂 in Guangzhou and are therefore also known as Xuehaitang jingjie 學海堂經解.

In later editions, four fascicles are missing at the end of the book. The edition from the Tongzhi reign-period 同治 (1862-1874) was reproduced as a facsimile in 1988 by the Shanghai Shudian Press 上海書店.

Table 1. The series Huang-Qing jingjie 皇清經解
(Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
1829 edition by Guangdong Xuehaitang 廣東學海堂; 1861 enlarge edition; 1891 lithographic edition by Shanghai Hongbaozhai 上海鴻寶齋
書名, length in juan Title Author(s)
左傳杜解補正 三卷 Zuozhuan Du jie buzheng (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
音論 一卷 Yinlun (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
易音 三卷 Yiyin (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
詩本音 十卷 Shibenyin (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
日知錄 二卷 Rizhilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
四書釋地 一卷
續 一卷
又續 一卷
三續 一卷
Sishu shidi
Xu
Youxu
Sanxu
(Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
孟子生卒年月考 一卷 Mengzi shengzu nianyue kao (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
潛邱札記 二卷 Qianqiu zhaji (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
禹貢錐指 二十卷
例略圖 一卷
Yugong zhuizhi
Lilüetu
(Qing) 胡渭 Hu Wei
學禮質疑 二卷 Xue Li zhiyi (Qing) 萬斯大 Wan Sida
學春秋隨筆 十卷 Xue chunqiu suibi (Qing) 萬斯大 Wan Sida
毛詩稽古編 三十卷 Maoshi xigu bian (Qing) 陳啟源 Chen Qiyuan
仲氏易 三十卷 Zhongshi Yi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋毛氏傳 五十六卷 Chunqiu Maoshi zhuan (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋簡書刊誤 二卷 Chunqiu jianshu kanwu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
春秋屬辭比事記 四卷 Chunqiu shuci bishi ji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
經問 十四卷
補 二卷
Jingwen
Bu
(Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
論語稽求篇 七卷 (?) Lunyu xiqiu bian (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
四書剩言 六卷 (?) Sishu shengyan (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
詩說 三卷
附錄 一卷
Shishuo
Fulu
(Qing) 惠周惕 Hui Dongti
湛園札記 一卷 Zhanyuan zhaji (Qing) 姜宸英 Jiang Chenying
經義雜記 十卷 Jingyi zaji (Qing) 臧琳 Zang Lin
解舂集 二卷 Jiechongji (Qing) 馮景 Feng Jing
尚書地理今釋 一卷 Shangshu dili jinshi (Qing) 蔣廷錫 Jiang Tingxi
易說 六卷 Yishuo (Qing) 惠士奇 Hui Shiqi
禮說 十四卷 Lishuo (Qing) 惠士奇 Hui Shiqi
春秋說 十五卷 Chunqiu shuo (Qing) 惠士奇 Hui Shiqi
白田草堂存稿 一卷 Baitiancaotang cungao (Qing) 王懋竑 Wang Maohong
周禮疑義舉要 七卷 Zhouli yiyi juyao (Qing) 江永 Jiang Yong
深衣考誤 一卷 Shenyi kaowu (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋地理考實 四卷 Chunqiu dili kaoshi (Qing) 江永 Jiang Yong
群經補義 五卷 Qunjing buyi (Qing) 江永 Jiang Yong
鄉黨圖考 十卷 Xiangdang tukao (Qing) 江永 Jiang Yong
儀禮章句 十七卷 Yili zhangju (Qing) 吳廷華 Wu Tinghua
觀象授時 十四卷 Guanxiang shoushi (Qing) 秦蕙田 Qin Huitian
經史問答 七卷 Jingshi wenda (Qing) 全祖望 Quan Zuwang
質疑 一卷 Zhiyi (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
注疏考證 五卷 Zhushu kaozheng (Qing) 齊召南 Qi Zhaonan
周官祿田考 三卷 Zhouguan lutian kao (Qing) 沈彤 Shen Tong
尚書小疏 一卷 Shangshu xiaoshu (Qing) 沈彤 Shen Tong
儀禮小疏 八卷 Yili xiaoshu (Qing) 沈彤 Shen Tong
春秋左傳小疏 一卷 Chunqiu Zuozhuan xiaoshu (Qing) 沈彤 Shen Tong
果堂集 一卷 Guotangji (Qing) 沈彤 Shen Tong
周易述 二十一卷 Zhouyishu (Qing) 惠棟 Hui Dong
古文尚書考 二卷 Guwen Shangshu kao (Qing) 惠棟 Hui Dong
春秋左傳補注 六卷 Chunqiu Zuozhuan buzhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
九經古義 十六卷 Jiujing guyi (Qing) 惠棟 Hui Dong
春秋正辭 十一卷
舉例 一卷
要指 一卷
Chunqiu zhengci
Juli
Yaozhi
(Qing) 莊存與 Jiang Cunxing
鐘山札記 一卷 Zhongshan zhaji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
龍城札記 一卷 Longcheng zhaji (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao
尚書集注音疏 十四卷 Shangshu jizhu yinshu (Qing) 江聲 Jiang Sheng
尚書後案 三十一卷 Shangshu hou'an (Qing) 王鳴盛 Wang Mingsheng
周禮軍賦說 四卷 Zhouli junfu shuo (Qing) 王鳴盛 Wang Mingsheng
十駕齋養新錄 三卷
餘錄 一卷
SHijiazhai yangxin lu
Yulu
(Qing) 錢大昕 Qian Daxin
潛研堂文集 六卷 Qianyantang wenji (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
四書考異 三十六卷 Sishu kaoyi (Qing) 翟灝 Zhai Hao
尚書釋天 六卷 Shangshu shitian (Qing) 盛百二 Sheng Baier
讀書脞錄 二卷
(附)續編 二卷
Dushu cuolu
app. Xubian
(Qing) 孫志祖 Sun Zhizu
弁服釋例 八卷 Bianfu shili (Qing) 任大椿 Ren Dachun
釋繒 一卷 Shihui (Qing) 任大春 Ren Dachun
爾雅正義 二十卷 Erya zhengyi (Qing) 邵晉涵 Shao Jinhan
宗法小記 一卷 Zongfa xiaoyi (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
儀禮喪服文足徵記 十卷 Yili sangfu wenzu zhengji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
釋宮小記 一卷 Shigong xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
考工創物小記 四卷 Kaogong chuangwu xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
磬折古義 一卷 Qingzhe guyi (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
溝洫疆理小記 一卷 Gouxue jiangli xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
禹貢三江考 三卷 Yugong sanjiang kao (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
水地小記 一卷 Shuidi xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
解字小記 一卷 Jiezi xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
聲律小記 一卷 Shenglü xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
九穀考 四卷 Jiugukao (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
釋草小記 一卷 Shicao xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
釋蟲小記 一卷 Shichong xiaoji (Qing) 程瑤田 Cheng Yaotian
禮箋 三卷 Lijian (Qing) 金榜 Jin Bang
毛鄭詩考正 四卷 Mao Zhengshi kaozheng (Qing) 戴震 Dai Zhen
杲溪詩經補注 二卷 Haoxi shijing buzhu (Qing) 戴震 Dai Zhen
考工記圖 二卷 Kaogongji tu (Qing) 戴震 Dai Zhen
戴東原集 二卷 Dai Dongyuan ji (Qing) 戴震 Dai Zhen
古文尚書撰異 三十三卷 Guwen Shangshu xuanyi (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
毛詩故訓傳 三十卷 Maoshi guxun zhuan (Qing) 段玉裁訂 Duan Yucai (rev.)
詩經小學 四卷 Shijing xiaoxue (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
周禮漢讀考 六卷 Zhouli Handu kao (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
儀禮漢讀考 一卷 Yili Handu kao (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
說文解字注 十五卷 Shuowen jiezi zhu (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
六書音均表 五卷 Liushu yinjun biao (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
經韻樓集 六卷 Jingyunlou ji (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
廣雅疏證 十卷 Guangya shuzheng (Qing) 王念孫 Wang Niansun, 王引之 Wang Yinzhi (narr.)
讀書雜志 二卷 Dushu zaji (Qing) 王念孫 Wang Niansun
春秋公羊通義 十三卷
敍 一卷
Chunqiu Gongyang tongyi
Xu
(Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
禮學巵言 六卷 Lixue zhiyan (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
大戴禮記補注 十三卷 Da Dai Liji buzhu (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
經學巵言 六卷 Jingxue zhiyan (Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
溉亭述古錄 二卷 Gaiting shugu lu (Qing) 錢塘 Qian Tang
群經識小 八卷 Qunjing shixiao (Qing) 李惇 Li Chun
經讀考異 八卷 Jingdu kaoyi (Qing) 武憶 Wu Yi
尚書今古文注疏 三十九卷 Shangshu jinguwen zhushu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
問字堂集 一卷 Wencuntang ji (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
儀禮釋官 九卷 Yili shigong (Qing) 胡匡衷 Hu Kuangzhong
禮經釋例 十三卷 Lijing shili (Qing) 淩廷堪 Ling Tingkan
校禮堂文集 一卷 Jiaolitang wenji (Qing) 淩廷堪 Ling Tingkan
劉氏遺書 一卷 Liushi yishu (Qing) 劉台拱 Liu Taigong
述學 二卷 Shuxue (Qing) 汪中 Wang Zhong
經義知新錄 一卷 Jingyi zhixin lu (Qing) 汪中 Wang Zhong
大戴禮記正誤 一卷 Da Dai Liji zhengwu (Qing) 汪中 Wang Zhong
曾子注釋 四卷 Zengzi zhushi (Qing) 阮元 Ruan Yuan
十三經注疏並經典釋文校勘記 二百四十八卷 Shisanjing zhushu bing Jingdian shiwen jiaokanji (Qing) 阮元 Ruan Yuan (comp.)
考工記車制圖解 二卷 Kaogongji chezhi tujie (Qing) 阮元
積古齋鐘鼎彝器款識 二卷 Jiguzhai zhongding yiqi kuanzhi (Qing) 阮元 Ruan Yuan
疇人傳 九卷 Chourenzhuan (Qing) 阮元 Ruan Yuan
揅經室集 七卷 Yanjingshi ji (Qing) 阮元 Ruan Yuan
撫本禮記鄭注考異 二卷 Fuben Liji Zhengzhu kaoyi (Qing) 張敦仁 Zhang Dunren
易章句 十二卷 Yi zhangju (Qing) 焦循 Jiao Xun
易通釋 二十卷 Yi tongshi (Qing) 焦循 Jiao Xun
易圖略 八卷 Yi tulüe (Qing) 焦循 Jiao Xun
孟子正義 三十卷 Mengzi zhengyi (Qing) 焦循 Jiao Xun
周易補疏 二卷 Zhouyi bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
尚書補疏 二卷 Shangshu bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
毛詩補疏 五卷 Maoshi bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
禮記補疏 三卷 Liji bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
春秋左傳補疏 五卷 Chunqiu Zuozhuan bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
論語補疏 二卷 Lunyu bushu (Qing) 焦循 Jiao Xun
周易述補 四卷 Zhouyi shubu (Qing) 江藩 Jiang Fan
拜經日記 八卷 Baijing riji (Qing) 臧庸 Zang Yong
拜經文集 一卷 Baijing wenji (Qing) 臧庸 Zang Yong
瞥記 一卷 Pieji (Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
經義述聞 二十八卷 Jingyi shuwen (Qing) 王引之 Wang Yinzhi
經傳釋詞 十卷 Jingzhuan shici (Qing) 王引之 Wang Yinzhi
周易虞氏義 九卷 Zhouyi Yushi yi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
周易虞氏消息 二卷 Zhouyi Yushi xiaoxi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
虞氏易禮 二卷 Yushi Yi Li (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
周易鄭氏義 二卷 Zhouyi Zhengshi yi (Qing) 張惠言
周易荀氏九家義 一卷 Zhouyi Xunshi jiujia yi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
易義別錄 十四卷 Yiyi bielu (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
五經異義疏證 三卷 Wujing yiyi shuzheng (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi
左海經辨 二卷 Zuohai jingbian (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi
左海文集 二卷 Zuohai wenji (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi
鑒止水齋集 二卷 Jianzhishuizhai ji (Qing) 許宗彥 Xu Zongyan
爾雅義疏 二十卷 Erya yishu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
春秋左傳補注 三卷 Chunqiu Zuozhuan buzhu (Qing) 馬宗璉 Ma Zonglian
春秋公羊經何氏釋例 十卷 Chunqiu Gongyang Heshi shili (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
公羊春秋何氏解詁箋 一卷 Gongyang Chunqiu Heshi jiegu jian (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
發墨守評 一卷 Famo shouping (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
穀梁廢疾申何 二卷 Guliang fei ji shen he (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
左氏春秋考證 二卷 Zuoshi Chunqiu kaozheng (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
箴膏肓評 一卷 Zhengaomang ping (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
論語述何 二卷 Lunyu shuhe (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
燕寢考 三卷 Yanqinkao (Qing) 胡培翬 Hu Peihui
研六室集著 一卷 Yanliushi jizhu (Qing) 胡培翬 Hu Peihui
春秋異文箋 十三卷 Chunqiu yiwen jian (Qing) 趙坦 Zhao Tan
寶甓齋札記 一卷 Baopizhai zhaji (Qing) 趙坦 Zhao Tan
寶甓齋文集 一卷 Baopizhai wenji (Qing) 趙坦 Zhao Tan
夏小正疏義 四卷
異字記 一卷
釋音 一卷
Xia xiaozheng shuyi
Yiziji
Shiyin
(Qing) 洪震煊 Hong Zhenxuan
秋槎雜記 一卷 Chuncha zaji (Qing) 劉履恂 Liu Lüxun
吾亦廬稿 四卷 Wuyilu gao (Qing) 崔應榴 Cui Yingliu
論語偶記 一卷 Lunyi ouji (Qing) 方觀旭 Fang Guanxu
經書算學天文考 一卷 Jingshu suanxue tianwen kao (Qing) 陳懋齡 Chen Maoling
四書釋地辨證 二卷 Sishu shidi bianzheng (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
毛詩綢義 二十四卷 Maoshi chouyi (Qing) 李黼平 Li Fuping
公羊禮說 一卷 Gongyang lishuo (Qing) 淩曙 Ling Shu
禮說 四卷 Lishuo (Qing) 淩曙 Ling Shu
孝經義疏 一卷 Xiaojing yishu (Qing) 阮福 Ruan Fu
經傳考證 八卷 Jingzhuan kaozheng (Qing) 朱彬 Zhu Bin
甓齋遺稿 一卷 Pizhai yigao (Qing) 劉玉麐 Liu Yulin
說緯 一卷 Shuowei (Qing) 王崧 Wang Song
經義叢鈔 三十卷 Jingyi congchao (Qing) 嚴傑 Yan Jie (comp.)
國朝石經考異 Guochao shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
漢石經考異 Han shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
魏石經考異 Wei shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
唐石經考異 Tang shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
蜀石經考異 Shu shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
北宋石經考異 Beisong shijing kaoyi (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
三家詩異文疏證 Sanjia Shi yiwen shuzheng (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
Sources:
Ai Ping 艾平 (1997). "Huang-Qing jingjie ji Huang-Qing jingjie xubian 《皇清經解》及《皇清經解續編》", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 25.
Chen Donghui 陳東輝 (1997). "Huang-Qing jingjie jihe shimo ji deshi pingzhi 《皇清經解》輯劾始末曁得失評騭", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1997 (9).
Chen Donghui 陳東輝 (2001). "Ruan Yuan yu Huang-Qing jingjie 阮元与《皇清经解》", Gugong Buwoyuan yuankan 故宫博物院院刊, 2001 (8).
Chen Zuwu 陳祖武 (1993). "Huang-Qing jingjie yu guji zhengli 《皇清經解》與古籍整理", Chuantong wenhua yu xiandaihua 傳統文化與現代化", 1993 (12).
Dong Enlin 董恩林 (2011). "Qing jingjie leixing ji jiazhi fenxi: Yi Huang-Qing jingjie zheng-xubian wei li 清經解類型及價值分析——以《皇清經解》正續編為例", Renwen zazhi 人文雜志, 2011 (5).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 511.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 603-605.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Huang-Qing jingjie 皇清經解", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 295.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 640.
Xu Qitang 徐奇堂 (2006). "Huang-Qing jingjie 皇清經解", in Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 220.

Huang-Qing jingjie xubian 皇清經解續編

There is a supplement called Huang-Qing jingjie xubian 皇清經解續編, Xu Huang-Qing jingjie 續皇清經解 or Nanjing shuyuan jingjie 南菁書院經解 that was compiled by Wang Xianqian 王先謙 (1842-1918). It includes 209 books of 111 authors with a total length of 1,430 juan. Wang Xianqian's series imitates the structure of Ruan Yuan's collection. Wang Xianqian added older books missing in Ruan Yuan's collectanea but also added some younger texts. The edition from 1884 was reproduced in 1988 as a facsimile by the Shanghai Shudian Press 上海書店.

Table 2. The series Huang-Qing jingjie xubian 皇清經解續編
(Qing) 王先謙 Wang Xianqian (comp.)
1888 edition by Nanjing Shuju 南菁書局; 1889 lithographic edition by Shanghai Feiyingguan 上海蜚英館
書名, length in juan Title Author(s)
九經誤字 一卷 Jiujing wuzi (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
周易稗疏 四卷 Zhouyi baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzshi
詩經稗疏 四卷 Shijing baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzshi
春秋稗疏 二卷 Chunqiu baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzshi
四書稗疏 三卷 Sishu baishu (Qing) 王夫之 Wang Fuzshi
春秋占筮書 三卷 Chunqiu zhanshi shu (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
續詩傳鳥名 三卷 Xu Shi zhuan niao ming (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
白鷺洲主客說詩 一卷 Bailuzhou zhuke shuoshi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
郊社禘祫問 一卷 Jiaoshe dixia wen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
大小宗通繹 一卷 Daxiaozong tongyi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
孝經問 一卷 Xiaojing wen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
禮記偶箋 三卷 Liji oujian (Qing) 萬斯大 Wan Sida
尚書古文疏證 九卷 Shangshu guwen shuzheng (Qing) 閻若璩 Yan Ruoju
易圖明辨 十卷 Witu mingbian (Qing) 胡渭 Hu Wei
春秋長歷 十卷 Chunqiu changli (Qing) 陳厚耀 Chen Houyao
儀禮釋宮增注 一卷 Yili shigong zengzhu (Qing) 江永 Jiang Yong
儀禮釋例 一卷 Yili shili (Qing) 江永 Jiang Yong
禮記訓義擇言 八卷 Liji xunyi zeyan (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋大事表 六十六卷
輿圖 一卷
Chunqiu dashi biao
Yutu
(Qing) 顧棟高 Gu Donggao
天子肆獻裸饋食禮纂 二卷 Tianzi sixian guikui shili zuan (Qing) 任啟運 Ren Qiyun
朝廟宮室考並圖 一卷
(附)田賦考
Chaoting gongshi kao bing bu
app. Tianfu kao
(Qing) 任啟運 Ren Qiyun
易例 二卷 Yili (Qing) 惠棟 Hui Dong
易漢學 八卷 Yihanxue (Qing) 惠棟 Hui Dong
明堂大道錄 八卷 Mingtang dadao lu (Qing) 惠棟 Hui Dong
禘說 二卷 Dishuo (Qing) 惠棟 Hui Dong
晚書訂疑 三卷 Wanshu dingyi (Qing) 程廷祚 Cheng Tingzuo
卦氣解 一卷 Guaqijie (Qing) 莊存與 Zhuang Cunyu
周官記 五卷 Zhouguanji (Qing) 莊存與 Zhuang Cunyu
周官說 二卷 Zhouguanshuo (Qing) 莊存與 Zhuang Cunyu
周官說補 三卷 Zhouguan shuobu (Qing) 莊存與 Zhuang Cunyu
儀禮管見 十七卷 Yili guanjian (Qing) 褚寅亮 Chu Yinliang
爾雅補郭 二卷 Erya buguo (Qing) 翟灝 Zhai Hao
鄭氏儀禮目錄校證 一卷 Zhengshi Yili mulu jiaozheng (Qing) 胡匡衷 Hu Kuangzhong
深衣釋例 三卷 Shenyi shili (Qing) 任大椿 Ren Dachun
詩聲類 十二卷
詩聲分例 一卷
Shishenglei
Shisheng fenli
(Qing) 孔廣森 Kong Guangsen
經傳小記 一卷 Jingzhuan xiaoji (Qing) 劉台拱 Liu Taigong
國語補校 一卷 Guoyu bujiao (Qing) 劉台拱 Liu Taigong
逸周書雜志 四卷 Yizhoushu zazhi (Qing) 王念孫 Wang Niansun
爾雅古義 二卷 Erya guyi (Qing) 錢坫 Qian Dian
爾雅釋地四篇注 一卷 Erya shidi sipian zhu (Qing) 錢坫 Qian Dian
車制考 一卷 Chezhikao (Qing) 錢坫 Qian Dian
群經義證 八卷 Qunjing yizheng (Qing) 武億 Wu Yi
釋服 二卷 Shifu (Qing) 宋綿初 Song Jinchu
孟子四考 四卷 Mengzi sikao (Qing) 周廣叢 Zhou Guangcong
毛詩考證 四卷 Maoshi kaozheng (Qing) 莊述祖 Zhuang Shuzu
毛詩周頌口義 三卷 Maoshi Zhousong kouyi (Qing) 莊述祖 Zhuang Shuzu
五經小學述 二卷 Wujing xiaoxue shu (Qing) 莊述祖 Zhuang Shuzu
詩書古訓 十卷 Shi Shu guxun (Qing) 阮元 Ruan Yuan
春秋左傳詁 二十卷 Chunqiu Zuozhuan gu (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
左通補釋 三十二卷 Zuotong bushi (Qing) 梁履繩 Liang Lüsheng
周易述補 五卷 Zhouyi shubu (Qing) 李林松 Li Linsong
易圖條辨 一卷 Yitu tiaobian (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
虞氏易事 二卷 Yushi Yishi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
虞氏易言 二卷 Yushi Yiyan (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
虞氏易候 一卷 Yushi Yihou (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
儀禮圖 六卷 Yilitu (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
讀儀禮記 二卷 Du Yili ji (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
書序述聞 一卷 Shuxu shuwen (Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu
尚書今古文集解 三十卷
(附)校勘記 一卷
Shangshu jinguwen jijie
app. Jiaokanji
(Qing) 劉逢祿 Liu Fenglu; 劉葆楨 Liu Baozhen, 劉翰藻 Liu Hanzao (comm.)
卦本圖考 一卷 Guaben tukao (Qing) 胡秉虔 Hu Bingqian
尚書大傳輯校 三卷 Shangshu dayhuan jijiao (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi
禹貢鄭注釋 二卷 Yugong Zhengzhu shi (Qing) 焦循 Jiao Xun
群經宮室圖 二卷 Qunjing gongshi tu (Qing) 焦循 Jiao Xun
隸經文 四卷 Lijingwen (Qing) 江藩 Jiang Fan
說文聲類 十六卷
聲類出入表 一卷
Shuowen shenglei
Shenglei churu biao
(Qing) 嚴可均 Yan Kejun
周易考異 二卷 Zhouyi kaoyi (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
尚書略說 二卷 Shangshu lüeshuo (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
尚書譜 一卷 Shangshupu (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
大學古義說 二卷 Daxue guyi shuo (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
論語說義 十卷 Lunyu shuoyi (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
孟子趙注補正 六卷 Mengzi Zhaozhu buzheng (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
小爾雅訓纂 六卷 Xiao erya xunzuan (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
過庭錄 五卷 Guotinglu (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
毛詩傳箋通釋 三十二卷 Maoshi zhuanjian tongshi (Qing) 馬瑞辰 Ma Ruichen
毛詩後箋 三十卷 Maoshi houjian (Qing) 胡承珙 Hu Chenggong; 陳奐 Chen Huan (suppl.)
儀禮古今文疏義 十七卷 Yili gujinwen shuzheng (Qing) 胡承珙 Hu Chenggong
讀書叢錄 一卷 Dushu conglu (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
爾雅匡名 二十卷 Erya kuangming (Qing) 嚴元照 Yan Yuanzhao
周官故書考 四卷 Zhouguan gushu kao (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
儀禮今古文異同疏證 五卷 Yili jinguwen yitong shuzheng (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
論語魯讀考 一卷 Lunyu Lu du kao (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
頑石廬經說 十卷 Kunshilu jingshuo (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
周禮學 二卷 Zhoulixue (Qing) 王聘珍 Wang Pinzhen
儀禮學 一卷 Yilixue (Qing) 王聘珍 Wang Pinzhen
易經異文釋 六卷 Yijing yiwen shi (Qing) 李富孫 Li Fusun
詩經異文釋 十六卷 Shijing yiwen shi (Qing) 李富孫 Li Fusun
春秋左傳異文釋 十卷 Chunqiu Zuozhuan yiwen shi (Qing) 李富孫 Li Fusun
春秋公羊傳異文釋 一卷 Chunqiu Gongyangzhuan yiwen shi (Qing) 李富孫 Li Fusun
春秋穀梁傳異文釋 一卷 Chunqiu Guliangzhuan yiwen shi (Qing) 李富孫 Li Fusun
夏小正分箋 四卷 Xia xiaozheng fenjian (Qing) 黃模 Huang Mo
夏小正異義 二卷 Xia xiaozheng yiyi (Qing) 黃模 Huang Mo
春秋左氏古義 六卷 Chunqiu Zuoshi guyi (Qing) 臧壽恭 Zang Shougong
春秋左氏傳補注 十二卷 Chunqiu Zuoshizhuan buzhu (Qing) 沈欽韓 Shen Qinhan
春秋左氏傳地名補注 十二卷 Chunqiu Zuoshizhuan diming buzhu (Qing) 沈欽韓 Shen Qinhan
儀禮經注疏正訛 十七卷 Yili jingzhu shuzheng e (Qing) 金曰追 Jin Yuezhui
周易虞氏略例 一卷 Zhouyi Yushi lüli (Qing) 李銳 Li Rui
論語孔注辨偽 二卷 Lungyu Kongzhu bianwei (Qing) 沈濤 Shen Tao
國語發正 二十一卷 Guoyu fazheng (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
說文諧聲譜 九卷 Shuowen xiesheng pu (Qing) 張成孫 Zhang Chengsun
春秋穀梁傳時月日書法釋例 四卷 Chunqiu Guliangzhuan shiyurei shufa shili (Qing) 許桂林 Xu Guilin
求古錄禮說 十五卷
補遺 一卷
Qiugu lu Li shuo
Buyi
(Qing) 金鶚 Jin E
鄉黨正義 一卷 Xiangdang zhengyi (Qing) 金鶚 Jin E
說文解字音均表 十七卷
首 一卷
Shuowen jiezi yinyun biao
Shou
(Qing) 江沅 Jiang Yuan
儀禮正義 四十卷 Yili zhengyi (Qing) 胡培翬 Hu Peihui; 楊大堉 Yang Dayu (suppl.)
禘祫問答 一卷 Dixia wenda (Qing) 胡培翬 Hu Peihui
實事求是齋經義 二卷 Shishiqiushizhai jingyi (Qing) 朱大韶 Zhu Dashao
十三經詁答問 六卷 Shisanjing gu dawen (Qing) 馮登府 Feng Dengfu
左傳舊疏考正 八卷 Zuozhuan jiushu kaozheng (Qing) 劉文淇 Liu Wenqi
春秋朔閏異同 二卷 Chunqiu shuorun yitong (Qing) 羅士琳 Luo Shilin
春秋左傳賈服注輯述 二十卷 Chunqiu Zuozhuan Jia Fu zhu jishu (Qing) 李貽德 Li Yide
喪禮經傳約 一卷 Sangli jingzhuan yue (Qing) 吳卓信 Wu Zhuoxin
詩毛氏傳疏 三十卷 Shi Maoshi zhuanshu (Qing) 陳奐 Chen Huan
釋毛詩音 四卷 Shi Maoshi yin (Qing) 陳奐 Chen Huan
毛詩說 一卷 Maoshi shuo (Qing) 陳奐 Chen Huan
毛詩傳義類 一卷 Maoshi zhuanyi lei (Qing) 陳奐 Chen Huan
鄭氏箋考征 一卷 Zhengshi jian kaozheng (Qing) 陳奐 Chen Huan
公羊逸禮考征 一卷 Gongyang yili kaozheng (Qing) 陳奐 Chen Huan
周禮注疏小箋 五卷 Zhouli zhushu xiaojian (Qing) 曾釗 Zeng Zhao
大戴禮注補 十三卷 Da Dai Li zhubu (Qing) 汪照 Wang Zhao
癸巳類稿 六卷 Guisi leigao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
癸巳存稿 四卷 Guisi cungao (Qing) 俞正燮 Yu Zhengxie
尚書餘論 一卷 Shangshu yulun (Qing) 丁晏 Ding Yan
禹貢錐指正誤 一卷 Yugong zhuizhi zhengwu (Qing) 丁晏 Ding Yan
詩譜考正 一卷 Shipu kaozheng (Qing) 丁晏 Ding Yan
孝經徵文 一卷 Xiaojing zhengwen (Qing) 丁晏 Ding Yan
齊詩翼氏學 四卷 Qishi yishi xue (Qing) 迮鶴壽 Ze Heshou
公羊禮疏 十一卷 Gongyang lishu (Qing) 淩曙 Ling Shu
公羊問答 二卷 Gongyang wenda (Qing) 淩曙 Ling Shu
春秋繁露注 十七卷 Chunqiu fanlu zhu (Qing) 淩曙 Ling Shu
周易姚氏學 十六卷 Chunqiu Yaoshi xue (Qing) 姚配中 Yao Peizhong
春秋公羊傳歷譜 十一卷 Chunqiu Gongyangzhuan lipu (Qing) 包慎言 Bao Shenyan
論語古注集箋 二十卷 Lunyu guzhi jijian (Qing) 潘維城 Pan Weicheng
虞氏易消息圖說 一卷 Yushi Yi siaoxi tushuo (Qing) 胡祥麟 Hu Xianglin
大誓答問 一卷 Dashi dawen (Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
春秋決事比 一卷 Chunqiu jueshi bi (Qing) 龔自珍 Gong Zizhen
輪輿私箋 二卷
圖 一卷
Lunyu sijuan
Tu
(Qing) 鄭珍 Zheng Zhen; 鄭知同 Zheng Zhitong (ill.)
儀禮私箋 八卷 Yili sizhen (Qing) 鄭珍 Zheng Zhen
巢經巢經說 一卷 Chaojing chaojing shuo (Qing) 鄭珍 Zheng Zhen
禹貢圖 一卷 Yugong tu (Qing) 陳澧 Chen Li
東塾讀書記 十卷 Dongshu du Shu ji (Qing) 陳澧 Chen Li
春秋古經說 二卷 Chunqiu gujing shuo (Qing) 侯康 Hou Kang
穀梁禮證 二卷 Guliang lizheng (Qing) 侯康 Hou Kang
說文聲讀表 七卷 Shuowen shengdu biao (Qing) 苗夔 Miao Kui
學禮管釋 十八卷 Xue Li xuan shi (Qing) 夏炘 Xia Xin
開有益齋經說 五卷 Kaiyouyizhai jingshuo (Qing) 朱緒曾 Zhu Xuceng
穀梁大義述 三十卷 Guliang dayi shu (Qing) 柳興恩 Liu Xing'en
春秋釋 一卷 Chunqiushi (Qing) 黃式三 Huang Shisan
考工記考辨 八卷 Kaogongji kaobian (Qing) 王宗涑 Wang Zongshu
逸周書集訓校釋 十卷
逸文 一卷
Yizhoushu jixun jiaoshi
Yiwen
(Qing) 朱右曾 Zhu Youceng
詩地理徵 七卷 Shi dili zheng (Qing) 朱右曾 Zhu Zouceng
喪服會通說 四卷 Sangfu huitong shuo (Qing) 吳嘉賓 Wu Jiabin
讀儀禮錄 一卷 Du Yili lu (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
論語正義 二十四卷 Lunyu zhengyi (Qing) 劉寶楠 Liu Baonan; 劉恭冕 Liu Gongmian (rec.)
釋穀 四卷 Shigu (Qing) 劉寶楠 Liu Baonan
今文尚書經說考 三十八卷 Jinwen Shangshu jingshuo kao (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
尚書歐陽夏侯遺說考 一卷 Shangshu Ouyang Xiahou yishuo kao (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
三家詩遺說考 Sanjia shi yishuo kao (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi; 陳喬樅 Song Qiaocong (rec.)
毛詩鄭箋改字說 四卷 Maoshi Zheng jian gaizi shuo (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
詩經四家異文考 五卷 Shijing sijia yiwen kao (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
齊詩翼氏學疏證 二卷 Yi Shi yishi xuezheng shuo (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
禮堂經說 二卷 Litang jingshuo (Qing) 陳喬樅 Song Qiaocong
禮記鄭讀考 六卷 Liji Zheng du kao (Qing) 陳壽祺 Chen Shouqi; 陳喬樅 Song Qiaocong (rec.)
爾雅經注集證 三卷 Erya jingzhu jizheng (Qing) 龍啟瑞 Long Qirui
公羊義疏 七十六卷 Gongyang yishu (Qing) 陳立 Chen Li
白虎通疏證 十二卷 Baihutong shuzheng (Qing) 陳立 Chen Li
禮經通論 一卷 Lijing tonglun (Qing) 邵懿辰 Shao Yichen
周易爻辰申鄭義 一卷 Zhouyi yao chenshen Zheng yi (Qing) 何秋濤 He Qiutao
禹貢鄭氏略例 一卷 Yutong Zhengshi lüeli (Qing) 何秋濤 He Qiutao
書古微 十二卷 Shu guwei (Qing) 魏源 Wei Yuan
詩古微 十七卷 Shu guwei (Qing) 魏源 Wei Yuan
讀書偶識 十卷
附 一卷
Du shu oushi
Fu
(Qing) 鄒漢勛 Zou Hanxun
劉貴陽經說 一卷 Liu Guiyang jingshuo (Qing) 劉書年 Liu Shunian
穀梁補注 二十四卷 Guliang buzhu (Qing) 鍾文烝 Zhong Wenzheng
周易舊疏考正 一卷 Zhouyi jiushu kaozheng (Qing) 劉毓崧 Liu Yusong
尚書舊疏考正 一卷 Shangshu jiushu kaozheng (Qing) 劉毓崧 Liu Yusong
讀易漢學私記 一卷 Du Yi hanxue siji (Qing) 陳壽熊 Chen Shouxiong
孟子音義考證 二卷 Mengzi yinyi kaozheng (Qing) 蔣仁榮 Jiang Renrong
達齋叢說 一卷 Dazhai congshuo (Qing) 俞樾 Yu Yue
周易互體徵 一卷 Zhouyi huti zheng (Qing) 俞樾 Yu Yue
九族考 一卷 Jiuzukao (Qing) 俞樾 Yu Yue
詩名物證古 一卷 Shi mingyu zhenggu (Qing) 俞樾 Yu Yue
士昏禮對席圖 一卷 Shihunli duixi tu (Qing) 俞樾 Yu Yue
禮記異文箋 一卷 Liji yiwen jian (Qing) 俞樾 Yu Yue
禮記鄭讀考 一卷 Liji Zheng du kao (Qing) 俞樾 Yu Yue
玉佩考 一卷 Yupeikao (Qing) 俞樾 Yu Yue
鄭君駁正三禮考 一卷 Zhengjun bozheng sanli kao (Qing) 俞樾 Yu Yue
春秋名字解詁補義 一卷 Chunqiu mingzi jiegu buyi (Qing) 俞樾 Yu Yue
論語鄭義 一卷 Lunyu Zheng yi (Qing) 俞樾 Yu Yue
續論語駢枝 一卷 Xu Lunyu pianzhi (Qing) 俞樾 Yu Yue
群經平議 三十五卷 Qunjing pingyi (Qing) 俞樾 Yu Yue
古書疑義舉例 七卷 Gushu yiyi julie (Qing) 俞樾 Yu Yue
禹貢說 一卷 Yugong shuo (Qing) 倪文蔚 Ni Wenwei
周易釋爻例 一卷 Zhouli shiyao li (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
尚書歷譜 二卷 Shangshu lipu (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
禹貢班義述 三卷 Yugong banyi shu (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
春秋日南至譜 一卷 Chunqiu ri nan zhi pu (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
何休注訓論語述 一卷 He Xiu zhuxun Lunyu shu (Qing) 劉恭冕 Liu Gongmian
禮記天算釋 一卷 Liji tiansuan shi (Qing) 孔廣牧 Kong Guangmu
先聖生卒年月日考 二卷 Xiansheng shengzu nianyueri kao (Qing) 孔廣牧 Kong Guangmu
禮說略 三卷 Lishuolüe (Qing) 黃以周 Huang Yizhou
經說略 二卷 Jingshuolüe (Qing) 黃以周 Huang Yizhou
漢孳室文鈔 二卷 Hanzitang wenchao (Qing) 陶方琦 Tao Fangqi
昏禮重別論對駁義 二卷 Hunli chongbie lundui boyi (Qing) 劉壽曾 Liu Shouceng
隸經剩義 一卷 Lijing shengyi (Qing) 林兆豐 Lin Zhaofeng
毛詩譜 一卷 Maoshi pu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 胡元儀 Hu Yuanyi (comp.)
駁春秋名字解詁 一卷 Bo Chunqiu mingzi jiegu (Qing) 胡元玉 Hu Yuanyu
經述 三卷 Jingshu (Qing) 林頤山 Lin Yishan
Sources:
Ai Ping 艾平 (1997). "Huang-Qing jingjie ji Huang-Qing jingjie xubian 《皇清經解》及《皇清經解續編》", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 25.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 511.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982), Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 605-608.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Xu Huang-Qing jingjie 續皇清經解", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 295-296.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 645.