ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Wujing daquan 五經大全

Sep 13, 2013 © Ulrich Theobald

Wujing daquan 五經大全 "The complete meaning of the Five Classics" is a collection of Neo-Confucian commentaries on the Five Confucian Classics (Wujing 五經). It was compiled under the supervision of the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Hu Guang 胡廣 (1369-1418) and was promulgated by the emperor in order to spread Neo-Confucian thought.

Hu Guang, courtesy name Guangda 光大, hailed from Jishui 吉水, Jiangxi, and excelled in the state examination in 1400. He was thereupon appointed editor in the Hanlin Academy (Hanlin xiuzhuan 翰林修撰) and in 1407 promoted to erudite (Hanlin boshi 翰林學士) and then Grand Academician (daxueshi 大學士) of the Zuochun Quarter 左春坊. In 1416 he was promoted to the position of Grand Academician of the Hall of Literary Profundity 文淵閣. His posthumous title is Hu Wenmu 胡文穆公.

The Wujing daquan, with a whole length of 154 juan, also served as a standard textbook for the preparations to the state examination. The Wujing daquan was a parallel project to the Sishu daquan 四書大全. Both collections were finished in 1413.

The five texts of the collection were also published as individual texts. They are included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書.

五經大全 Wujing daquan
(Ming) 胡廣 Hu Guang et al. (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
周易大全 (周易傳義大全) 二十四卷 Zhouyi daquan (Zhouyi zhuanyi daquan) (Song) 程頤 Chen Hao, 朱熹 Zhu Xi (zhu 注); 董楷 Dong Kai, (Yuan) 胡一桂 Hu Yigui et al. (shu 疏)
書傳大全 十卷 Shuzhuan daquan (Song) 蔡沈 Cai Shen (zhu 注), (Yuan) 陳櫟 Chen Li, 陳師凱 Chen Shikai (shu 疏)
詩經大全 (詩傳大全) 二十卷 Shijing daquan (Shizhuan daquan) (Song) 朱熹 Zhu Xu (zhu 注), (Yuan) 劉瑾 Liu Jin (shu 疏)
禮記大全 三十卷 Liji daquan (Yuan) 陳澔 Chen Hao (zhu 注) et al.
春秋大全 七十卷 Chunqiu daquan (Song) 胡安國 Hu Anguo (zhu 注), (Yuan) 汪克寬 Wang Kekuan (shu 疏)
Sources:
Chi Wenjun 遲文浚, ed. (1998). Shijing baike cidian 詩經百科辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), Vol. 2, 1845.
Li Xiaoming 李曉明 (2019). "Mingchu Wujing daquan zhuanzhu qucai xintan: Jian lun zuanxiu qunti goucheng 明初《五經大全》傳注取材新探——兼論纂修群體構成", Anhui Shifan Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 安徽師範大學學報(人文社會科學版), 2019 (5).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 21, 120, 237, 360.
Pan Ce 潘策 (1988). "Chunqiu daquan 春秋大全", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhonguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 355.
Qin Xueqi 秦學頎 (2002). "Cong Wujing zhengyi dao Wujing daquan: Guanyu Tang, Ming er dai jingxue tongyi de bijiao 從《五經正義》到《五經大全》──關於唐、明二代經學統一的比較", Kongzi yanjiu 孔子研究, 2002 (1).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Wujing daquan 五經大全", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 296.
Wan Guangzhi 萬光治 (1988). Shijing daquan 詩經大全", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhonguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 330.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 98.
Zhou Xiangyu 周翔宇, Zhou Guolin 周國林 (2015). "Mingdai Wujing daquan bianci kaobian. Jian lun dangdai tushuguan dui gai shu de chahe wenti 明代《五經大全》編次考辨——兼論當代圖書館對該書的插架問題", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2015 (2).
Zhou Xiaotian 周嘯天 (1988). "Zhouyi daquan 周易大全", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhonguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 292.
Zhu Ye 朱冶 (2017). "Mingchu Siwu wujing qucai ji qi chengyin kaoxi 明初《四書五經大全》取材及其成因考析", Shilin 史林, 2017 (12).