ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Wujing zhengyi 五經正義

Sep 13, 2013 © Ulrich Theobald

Wujing zhengyi 五經正義 "The correct meaning of the Five Classics" is a collection of commentaries on the Five Confucian Classics (Wujing 五經) written by the Tang-period 唐 (618-907) scholar Kong Yingda 孔穎達 (574-648) on imperial order and published in 651.

The original title of the Wujing zhengyi was Wujing yizan 五經義贊 "Appraised meaning of the Five Classics". The whole book is 180-juan long. It is based on older commentaries and critically comments on these and adds new interpretations. The word zheng 正 in the title means actually "orthodox", suggesting that the interpretation laid down in this book was to be regarded as authoritative. The Wujing zhengyi became indeed an integral part of the collected commentaries to the Thirteen Classics (Shisanjing 十三經), the Shisanjing zhushu 十三經注疏 that were compiled during the Song period 宋 (960-1279).

The collection includes the main text of the Five Classics Yijing 易經 (Zhouyi 周易), Shangshu 尚書, Shijing 詩經 (Maoshi 毛詩), Liji 禮記 and Chunqiu-Zuozhuan 春秋左傳, and their commentaries. All commentaries could also be used as separate texts and are also quoted as such.

The Zhouyi zhengzi 周易正義 is 14-juan long and includes the commentary of Wang Bi 王弼 (226-249) from the Wei period 曹魏 (220-265) to the core part, and that of Han Kangbo 韓康伯 (332-380) from the Jin period 晉 (265-420) for the Xici 系辭 chapters.

The Shangshu zhengyi 尚書正義 is 20-juan long and includes the commentary that is traditionally attributed to Kong Anguo 孔安國 (c. 156-74 BCE) from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE).

The Maoshi zhengyi 毛詩正義 is 40-juan long and includes the commentaries of the Han period scholars Mao Heng 毛亨 (the Greater Mao 大毛公) and Zheng Xuan 鄭玄 (127-200).

The Liji zhengyi 禮記正義 is 70-juan long and includes Zheng Xuan's commentary.

The commentary Chunqiu-Zuozhuan zhengyi 春秋左傳正義 finally is 36 juan long and includes the commentary by the Jin period master Du Yu 杜預 (222-284).

五經正義 Wujing zhengyi
(Tang) 孔穎達 Kong Yingda (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
周易正義 十四卷 Zhouyi zhengyi (Cao-Wei) 王弼 Wang Bi (zhu 注); (Jin) 韓康伯 Han Kangbo (zhu 注)
尚書正義 二十卷 Shangshu zhengyi (Han) 孔安國 Kong Anguo (transm.)
毛詩正義 四十卷 Maoshi zhengyi (Han) 毛亨 Mao Heng (transm.), (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (jian 箋)
禮記正義 七十卷 Liji zhengyi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (zhu 注)
春秋左傳正義 三十六卷 Chunqiu-Zuozhuan zhengyi (Jin) 杜預 Du Yu (zhu 注)
Sources:
Cao Pengcheng 曹鵬程 (2015). "Tang Taizing duodi yu Wujing zhengyi zhi guanxi fawei 唐太宗奪嫡與《五經正義》之關係發微", Sichuan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 四川大學學報(哲學社會科學版), 2015 (3).
Jiang Ning 姜寧 (2014). "Wujing zhengyi bianzuan kao 《五經正義》編纂考", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2014 (8).
Kang Yu 康宇 (2018). "Lun Wujing zhengyi de jingdian quanshi fangfa yu yuanze 論《五經正義》的經典詮釋方法與原則", Heilongjiang shehui kexue 黑龍江社會科學, 2018 (11).
Pan Fu'en 潘富恩 (1992). "Wujing zhengyi 五經正義", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 348.
Pan Lianyu 潘鏈鈺 (2017). "Lun Wujing zhengyi de jingxue shi yu shisue shi yiyi 論《五經正義》的經學史與詩學史意義", Ha'erbin Gongye Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 哈爾濱工業大學學報(社會科學版), 2017 (7).
Pan Zhongwei 潘忠偉 (2014). "Wujing zhengyi chengshu kao 《五經正義》成書考", Shangqiu Shifan Xueyuan xuebao 商丘師範學院學報, 2014 (1).
Qiu Hansheng 邱漢生 (1992). "Wujing zhengyi 五經正義", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 938.
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Wujing zhengyi 五經正義", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 295.
Wang Zhen 王貞 (2012). "Kong Yingda yu Wujing zhengyi yanjiu shulüe 孔穎達與《五經正義》研究述略", Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態, 2012 (2).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 99.
Wu Jiewen 吳捷文 (1997). "Wujing zhengyi 五經正義", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin) 第三卷》 第12.
Yu Linbo 俞林波 (2015). "Kong Yingda bianzhuan Wujing zhengyi dui chenwei de yunyong 孔穎達編撰《五經正義》對讖緯的運用", Ningxia Shifan Xueyuan xuebao 寧夏師範學院學報, 2015 (10).
Zhang Dahe 張大可 (1988). "Wujing zhengyi 五經正義", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 221.
Zhang Fengtian 張分田, Zhang Hong 張鴻 (2014). "Jingxue tonghe wancheng yu Wujing zhengyi de lishi dongyin 經學統合完成於《五經正義》的歷史動因", Renwen zazhi 人文雜志, 2014 (3).
Zhang Libing 張立兵 (2013). "Yan Shigu yu Wujing zhengyi de bianzhuan fawei 顔師古與《五經正義》的編撰發微", Kongzi yanjiu 孔子研究, 2013 (9).