ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baijingtang congshu 拜經堂叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Baijingtang congshu 拜經堂叢書 "Collectanea of the Hall of the Veneration of Classics" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the mid-Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zang Yong 臧庸 (1767-1811). It includes 10 books with a total length of 61 juan, and 2 juan of supplements.

Zang Yong, original name Zang Yongtang 臧鏞堂, courtesy name Zaidong 在東, style Baijing 拜經, was the great-grandson of the Confucian scholar Zang Lin 臧琳 (1650-1713). He hailed from Wujin 武進, Jiangsu, and was a disciple of Lu Wenchao 盧文弨 (1717-1795), Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804) and Duan Yucai 段玉裁 (1735-1815), and took part in Ruan Yuan's 阮元 (1764-1849) compilation Jingji zuangu 經籍籑詁. His most important writing is the diary Baijing riji 拜經日記 that imitates the structure of Zang Lin's Jingyi zaji 經義雜記 and provides important text-critial informations to the Confucian Classics. It is included in the Baijingtang congshu, side by side with other contemporary and older commentaries to Confucian Classics and historiographical writings.

The series was printed in the Tongshu Studio 同述觀. In 1935, the Tōhō Bunka Gakuen Kyōto Kenkyūsho 東方文化學院京都研究所 in Japan published a facsimile of this print.

Table 1. The series Baijingtang congshu 拜經堂叢書
(Qing) 臧琳 Zang Lin, 臧庸 Zang Yong (comp.)
1790-1819 edition by Masters Zang from Wujin 武進臧氏 (Tongshuguan 同述觀); 1935 facsimile by Tōhō Bunka Gakuin Kyōto Kenkyūsho 東方文化学院京都研究所
書名, length in juan Title Author(s)
拜經日記 十二卷 Baijing riji (Qing) 臧庸 Zang Yong
經義雜記 三十卷
(附)敘錄 一卷
Jingyi zaji
app. Xulu
(Qing) 臧琳 Zang Lin; 臧庸 Zang Yong (comp.)
盧氏禮記解詁 一卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Lushi Liji jiegu
Buyi
Fulu
(Han) 盧直 Lu Zhi; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
新譯大方廣佛華嚴經音義 二卷
(附)敘錄 一卷
Xinyi Da fangguang Fo huayanjing yinyi
app. Fulu
(Tang) 釋慧苑 Monk Huiyuan; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
詩經小學 四卷 Shijing xiaoxue (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
爾雅 三卷 Erya (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
漢書音義 三卷
敘錄 一卷
Hanshu yinyi
Xulu
(Sui) 蕭該 Xiao Gai; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
三禮目錄 一卷 Sanli mulu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
六藝論 一卷 Liuyi lun (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 臧琳 Zang Lin; 臧庸 Zang Yong (comp.)
蔡氏月令章句 二卷 Caishi Yueling zhangju (Han) 蔡邕 Cai Yong; (Qing) 臧庸 Zang Yong (comp.)
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2126.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 603.