ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Bieya 別雅

Feb 27, 2011 © Ulrich Theobald

Bieya 別雅 "Correct [dictionary] of synonyms" is a glossary compiled during the Qing period 清 (1644-1911) by Wu Yujin 吳玉搢 (1698-1773), courtesy name Jiwu 籍五, style Shanfu 山夫.

In bibliographies, the Bieya belongs to the category of books of "lesser learning" (Xiaoxue 小學), often translated as "lexicography". The 5-juan long book imitates the structure of the Classic glossary Erya 爾雅 (the title can therefore also translated as "The Erya of synonyms").

The Bieya specializes on disyllabic words (shuangyin 雙音) and their synonyms and alternative writings, like congsong 從頌 for congrong 從容 or fuyu 扶於, fushu 扶疏, fusu 扶蘇, fuxu 扶胥 for fushu 扶疎. The thesaurus of the Bieya is very rich and demonstrates that in everyday writing it was by no means sure which characters were standard and which not.

Wu Yujin made use of earlier collections, like Jiao Hong's 焦竑 (1540-1620) study Sushu kanwu 俗書刊誤, Zhou Boqi's 周伯琦 (1298-1369) Liushu zheng'e 六書正訛, and Fang Yizhi's 方以智 (1611-1671) Tongya 通雅. The Bieya itself was a model for Zhu Qifeng's 朱起鳳 (1874-1948) modern dictionary Citong 辭通.

There is a print from 1742 by Master Cheng's 程氏 Dujing Studio 讀經堂 which was reprinted during the Daoguang reign-period 道光 (1821-1850). An edition published by Xu Han 許瀚 (d. 1866) and called Bieya ding 別雅訂 is included in the series Pangxizhai congshu 滂喜齋叢書. The Bieya is also found in theimperial series Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 655.
Xu Chuanshan 徐川山 (1992). "Bieya 别雅", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Voo. Yuyan wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 170.
Yang Yanli 楊艷利 (2015). "Bieya xuangu tanxi 《别雅》訓詁探析", Xichang Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 西昌學院學報(社會科學版), 2015 (3).
Yao Guowang 姚國旺 (1997). "Bieya 別雅", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 713.
Zhou Zumo 周祖謨 (1988). "Bieya 別雅", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 21-22.
Zhu Shengyu 朱生玉 (2015). "Wang Yujin Bieya ji qi chengjiu 吳玉搢《别雅》及其成就", Cishu yanjiu 辭書研究, 2015 (11).