ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guangya 廣雅

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

Guangya 廣雅 "Extended [Er]ya" is a glossary compiled during the Three Empires period 三國 (220-280) by Zhang Yi 張揖 (early 3rd cent.), courtesy name Zhirang 稚讓.

It was written as an extension of the glossary Erya 爾雅, which is only quite selective and does not cover all words in the sense of a dictionary. The arrangement follows that of the Erya. In bibliographies, the Guangya belongs to the category of books of "lesser learning" (Xiaoxue 小學), often translated as "lexicography".

The Guangya includes many sources from the Han period 漢 (206 BCE-220 CE), including contemporary dictionaries like the Fangyan 方言 and the Shuowen jiezi 說文解字. The Guangya was originally divided into 3 juan, but was rearranged during the Sui period 隋 (581-618), when Cao Xian 曹憲 (c. 541-645) wrote phonetic comments to the Guangya glossary. During this time the title was changed to Boya 博雅 in order to avoid the personal name of emperor Sui Yangdi 隋煬帝 (r. 604-617), Yang Guang 楊廣. After the Sui period the title was changed back to Guangya.

The version including Cao's commentary was 4 juan long, according to other sources, 10 juan.

During the Qing period 清 (1644-1911), Wang Niansun 王念孫 (1744-1832) wrote the commentary Guangya shuzheng 廣雅疏證. Wang's scholarly approach was that characters with similar sounds should also have a similar meaning. His commentary influenced Hao Yi's 郝懿 commentary on the Erya and Qian Yi's 錢繹 (early 19th cent.) commentary on the Fangyan, and vice versa.

The oldest extant prints of the Guangya are full of errors which were amended by Wang Niansun and his son Wang Yinzhi 王引之 (1766-1834). There are three printings of the Wang commentary available: the Xuehaitang Studio 學海堂 print, that included in the series Jifu congshu 畿輔叢書, and a private printing of the family Wang. There is also a supplementary chapter (Buzheng 補正) written by Wang Yinzhi. It is included in the print of the Shanghai Guangcang Xuejiong Press 上海廣倉學窘 from 1918 and Luo Zhenyu's 羅振玉 (1866-1940) edition of the series Yinlizaisitang congshu 殷禮在斯堂叢書 from 1929.

There is another Qing-period commentary, namely Qian Dazhao's 錢大昭 (1744-1813) Guangya yishu 廣雅義疏. Recent publications of this commentary, like the print of the Japanese Seikadō Studio 靜嘉堂 also include a comment by Lu Wenchao 盧文弨 (1717-1795).

Source:
Bai Jianxin 白建新 (1997). "Guangya 廣雅", in Pu Pang 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), 第三卷》 第151.
Hu Jiming 胡繼明 (1995). "Guangya shuzheng de zi yi er yi tong 《廣雅疏證》的“字異而義同”", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究, 1995 (9).
Hu Jiming 胡繼明 (2006). "Guangya de yuyan wenxianxue jiazhi 《廣雅》的語言文獻學價值", Xinan Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 西南大學學報(人文社會科學版), 2006 (7).
Hu Jiming 胡繼明 (2007). "Guangya shiyi fangfa tanxi 《廣雅》釋義方法探析", Xinan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 西南大學學報(社會科學版), 2007 (11).
Hu Jiming 胡繼明 (2008). "Guangya de yuliao laiyuan 《廣雅》的語料來源", Chongqing Sanxia Xueyuan xuebao 重慶三峽學院學報, 2008 (1).
Hu Jiming 胡繼明 (2012). "Guangya mingci jiben cihui ji qi fazhan yanbian 《廣雅》名詞基本詞彙及其發展演變", Chongqing Guangbo Dianshi Daxue xuebao 重慶光播電視大學學報, 2012 (6).
Hu Jiming 胡繼明, Lian Liping 連麗萍 (2012). "Guangya danyinjie tongyuan ciyuan yuyin guanxi yanjiu 《廣雅》單音節同源詞語音關係研究", Chongqing Guangbo Dianshi Daxue xuebao 重慶光播電視大學學報, 2012 (10).
Jian Changchun 蹇長春 (1988). "Guangya 廣雅", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 397.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo guji jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 238.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjiin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 583.
Li Hengguang 李恆光 (2009). "You Guangya shuzheng xi Wang Niansun fuzi dui shuguxue de gongxian 由《廣雅疏證》析王念孫父子對訓詁學的貢獻", Tangshan Xueyuan xuebao 唐山學院學報, 2009 (3).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 647.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua kexue shehui gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 420.
Rui Sheng 銳聲 (1998). "Guangyu Guangya zuozhe Zhang Ji 關於《廣雅》作者張揖", Zhongguo yuwen 中国语文, 1998 (5).
Wang Yu 王瑜 (2008). "Qianxi Guangya de gongxian 淺析《廣雅》的貢獻", Liaoning Jiaoyu Xingzheng Xueyuan xuebao 遼寧教育行政學院學報, 2008 (7).
Wei Lifeng 韋利鋒, Hu Jiming 胡繼明 (2009). "Guangya yu Erya yitong lun 《廣雅》與《爾雅》異同論", Chongqing Sanxia Xueyuan xuebao 重慶三峽學院學報, 2009 (1).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 54.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 33.
Xu Fu 徐復 (1988). "Guangya 廣雅", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 115.
Yao Guowang 姚國旺, ed. (1997). "Guangya 廣雅", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 709.
Zhao Jia 趙佳 (2010). "Erya yu Guangya shiyi fangshi de bijiao 《爾雅》與《廣雅》釋義方式之比較", Chenggong (Jiaoyu) 成功(教育), 2010 (11).