ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Piya 埤雅

Oct 14, 2010 © Ulrich Theobald

Piya 埤雅 "Increased [Er]ya" is a relatively unknown glossary compiled during the Song period 宋 (960-1279) by Lu Dian 陸佃 (1042-1102), courtesy name Nongshi 農師, style Taoshan 陶山.

In bibliographies, the Piya belongs to the category of books of "lesser learning" (Xiaoxue 小學), often translated as "lexicography". The 20-juan long book was written as a supplement to the ancient classical glossary Erya 爾雅 on which Lu Dian has also written a commentary, Erya xinyi 爾雅新義.

The content of the Piya mainly deals with animals and plants and ends with astronomical subjects. The focus on this subject comes from Lu Dian's particular interest in the Shijing 詩經 "Book of Songs", the poems of which contain a huge amount of zoological and botanical terms. The preface dates from 1125.

Table 1. Contents of the Piya 埤雅
1-2 釋魚 Fishes
3-5 釋獸 Mammals
6-9 釋鳥 Birds
10-11 釋蟲 Creeping animals
12 釋馬 Horses and similar animals
13-14 釋木 Trees
15-18 釋草 Herbs
19-20 釋天 Heaven and astronomy
Sources:
Chen Boxian 陳波先 (2014). "Piya yanjiu zongshu 《埤雅》研究綜述", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2014 (5).
Chen Boxian 陳波先 (2019). "Lun Piya mingwu xungu de tedian 論《埤雅》名物訓詁的特點", Shaoxing Wenli Xueyuan xuebao (Renwen shehui kexue) 紹興文理學院學報(人文社會科學), 2019 (1).
Chen Qi 陳崎 (1992). "Piya 埤雅", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yuyan wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 164.
Fan Chunyuan 范春媛 (2005). "Lu Dian Piya pingshu 陸佃《埤雅》評述", Ningxia Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 寧夏大學學報(人文社會科學版), 2005 (5).
Fan Chunyuan 范春媛 (2006). "Qiantan Piya de xunge tese ji qi chengyin 淺談《埤雅》的訓詁特色及其成因", Guji zhengji yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2006 (11).
Fan Chunyuan 范春媛 (2009). "Piya yu guji zhengli yanjiu 《埤雅》與古籍整理研究, Qiusuo 求索, 2009 (7).
Fan Chunyuan 范春媛 (2010). "Lun Piya zai Zhongguo yuyanxue shi shang de jiazhi 論《埤雅》在中國語言學史上的價值, Mingzuo xinshang 名作欣賞, 2010 (12).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 650.
Wu Ping 吳平 (2002). "Piya banben yuanliu kao 《埤雅》版本源流考", Zhongwen zixue zhidao 中文自学指导, 2002 (8).
Xia Guangxing 夏廣興 (1992). "Lu Dian he ta de Piya 陸佃和他的《埤雅》", Cishu yanjiu 辭書研究, 1992 (12).
Xia Guangxing 夏廣興 (1994). "Lu Dian de Piya ji qi xueshu jiazhi 陸佃的《埤雅》及其學術價值", Shanghai Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 上海師範大學學報(哲學社會科學版), 1994 (2).
Xia Wuping 夏武平, Xia Jinglin 夏經林 (1993). "Piya tiyao 《埤雅》題要", in Gou Cuihua 茍萃華, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Shengwu 生物卷 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 171-174.
Yao Guowang 姚國旺 (1997). "Piya 埤雅", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 711.
Zhou Zumo 周祖謨 (1988). "Piya 埤雅", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 307.