ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Western Xia Emperors

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald
Western Xia Dynasty 西夏 (1032-1227)
Capital: Xingqing 興慶 (modern Yinchuan 銀川, Ningxia; later called Zhongxing 中興)
temple name (miaohao 廟號) personal name reign-periods (nianhao 年號)
Li Yichao 李彝超
Li Yiyin 李彝殷
King of Xiping 西平王 Li Jiqian 李繼遷
Li Deming 李德明
Xixia Jingzong 西夏景宗 (r. 1032-1048) Li Yuanhao 李元昊 (Weiming Yuanhao 嵬名元昊, Nangxiao 曩霄) Mingdao 明道 (Xiandao 顯道; 1032-1033)
Kaiyun 開運 (1034)
Guangyun 廣運 (1034-1035)
Daqing 大慶 (1036-1037)
Tianshou lifa yanzuo 天授禮法延祚 (1038-1048)
Xixia Yizong 西夏毅宗 (r. 1049-1067) Li Jingzuo 李諒祚 (or Ningling Liangcha 寧令兩岔) Yansi ningguo 延嗣寧國 (1049)
Tianyou chuisheng 天祐垂聖 (1050-1052)
Fusheng chengdao 福聖承道 (1053-1056)
Chedu 奲都 (1057-1062)
Gonghua 拱化 (1063-1067)
Xixia Huizong 西夏惠宗 (r. 1068-1086) Li Bingchang 李秉常 Qiandao 乾道 (1068)
Tianci lisheng guoqing 天賜禮盛國慶 (1069-1073)
Da'an 大安 (1074-1084)
Tian'an liding 天安禮定 (1085-1086)
Xixia Chongzong 西夏崇宗 (r. 1087-1139) Li Qianshun 李乾順 Tianyi zhiping 天儀治平 (1087-1089)
Tianyou min'an 天祐民安 (1090-1097)
Yong'an 永安 (1098-1100)
Zhenguan 貞觀 (1101-1113)
Yongning 雍寧 (1114-1118)
Yuande 元德 (1119-1126)
Zhengde 正德 (1127-1134)
Dade 大德 (1135-1139)
Xixia Renzong 西夏仁宗 (r. 1140-1193) Li Renxiao 李仁孝 Daqing 大慶 (1140-1143)
Renqing 人慶 (1144-1148)
Tiansheng 天盛 (1149-1169)
Qianyou 乾祐 (1170-1193)
Xixia Huanzong 西夏桓宗 (r. 1194-1205)
-----
Li Chunyou 李純祐 Tianqing 天慶 (1194-1205)
Xixia Xiangzong 西夏襄宗 (r. 1206-1210) Li Anquan 李安全 Yingtian 應天 (1206-1209)
Huangjian 皇建 (1210)
Xixia Shenzong 西夏神宗 (r. 1211-1223) Li Zunxu 李遵頊 Guangding 光定 (1211-1223)
Xixia Xianzong 西夏獻宗 (r. 1224-1226) Li Dewang 李德旺 Qianding 乾定 (1224-1226)
The Last Ruler of Western Xia (Mozhu) 西夏末主 (r. 1227) Li Xian 李睍 Baoyi 寶義 (1227)
Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會, ed. (2000). Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol. 2, 3343-3344, 3346, 3348.