ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Qi Huangong 齊桓公, Duke Han of Qi

Dec 2, 2010 © Ulrich Theobald

Qi Huangong 齊桓公 (r. 685-643) was a ruler of the state of Qi 齊 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE) and the first of the so-called five hegemons (wuba 五霸).

His personal name was Jiang Xiaobo 姜小白. He was a younger brother of Duke Xiang 齊襄公 (r. 697-686). At the end of Duke Xiang's reign the house of Qi was disturbed by succession struggles. Prince Jiu 糾 fled, with the support of Guan Zhong 管仲, to the state of Lu 魯, and Xiaobo, with the help of Bao Shu Ya 鮑叔牙, to Ju 莒.

When duke Xiang was assassinated, the two princes fought for succession. Xiaobo defeated Jiu and was received by Gao Xi 高傒 and other nobles in the capital as the new duke. Baoshu Ya was aware of Guan Zhongs abilites as advisor and suggested making him Counsellor-in-chief. Guang Zhong undertook deep-going reforms in government and military so that the state of Qi could dominate its neighbours. Besides its military power, the strength of the state of Qi made it a valubale substitute for the royal house of Zhou 周 that, after its flight to the east, had totally lost the political dominance of the Chinese states.

Qi Huangong was able to set up law and order again in the Yellow River plain and to repell the intruding "barbarian" tribes from the north and the south. In 651 duke Huan assembled the rulers of Song 宋, Lu, Wei 衛, Zheng 鄭, Xu 許, and Cao 曹, as well as an embassador of the king of Zhou, in Kuiqiu 葵丘 (modern Lankao 蘭考, Henan), where all accepted his legal dominance over the other states.

After the death of Guan Zhong, a series of other nobles took over the practical government: Shu Diao 豎刁, Yi Ya 易牙, and Kai Fang 開方. After the death of Duke Huan a succession struggle made an end to the dominant position of the state of Qi.

Source:
An Zuozhang 安作璋, ed. (2004). Lunyu cidian 論語辭典 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), 140.
Cang Xiuliang 倉修良, ed. (1991). Shiji cidian 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), 694.
Chen Quanli 陳全力, Hou Xinyi 侯欣一, ed. (1988). Diwang cidian 帝王辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 17.
Chen Tao 陳濤 (1993). "Qi Huangong 齊桓公", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 236.
Huang Banghe 黃邦和, Pi Mingxiu 皮明庥, ed. (1987). Zhong-wai lishi renwu cidian 中外歷史人物詞典 (Changsha: Hunan renmin chubanshe), 121.
Liu Mengxun 柳孟訓 (1997). "Qi Huangong de baya 齊桓公的霸業", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾 , ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 3.
Xiong Tiejin 熊鐵基, Yang Youli 楊有禮, ed. (1994). Zhongguo diwang zaixiang cidian 中國帝王宰相辭典 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe), 52.
Yi Xingguo 衣興國, ed. (1988). Shiyong Zhongguo mingren cidian 實用中國名人辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 37.
Zhang Ke 張克, Huang Kangbo 黃康白, Huang Fangdong 黃方東, ed. (1991). Shiji renming cidian 史記人物辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 62, 168.
Zhang Lirong 張麗榮 (1999). "Qi Huangong 齊桓公", in Junshi Kexue Yuan Junshi Baike Yanjiu Bu 軍事科學院軍事百科研究部, ed. Junshi renwu baike quanshu 軍事人物百科全書 (Beijing: Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe), 308.
Zhao Henglie 趙恒烈, Xu Xiqi 徐錫祺, ed. (1987). Jianming Zhong-wai lishi cidian 簡明中外歷史辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 15.