ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Zhi 智 or Zhi 知

Nov 1, 2012 © Ulrich Theobald

The house of Zhi 智 (also written Zhi 知) was a noble family in the state of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). They were descendants of Xun Shou 荀首, a younger brother of Xun Linfu 荀林, ancestor of the house of Zhonghang 中行. While Xun was the family name, Zhi was the name of their territory.

Xun Li and Xun Yao had a great influence on the ducal court of Jin. Members of the house of Zhi belonged to the Six Ministers Commander (liuqing 六卿). Of the six noble houses producing the military leaders for these units, the houses of Zhi, Zhao 趙, Wei 魏 and Han 韓 in 490 annihilated the houses of Fan 范 and Zhonghang 中行. The house of Zhi was destroyed by the three other noble families in 454.

Table 1. Genealogy of the House of Zhi 智 or 知
Xi Shu 隰叔 (Xun Shu 郇叔)
Shi Ao 逝遨
Xun Xi 荀息 (Xun Shu 荀叔)
Xun Huanbo 荀桓伯 or Zhonghang Huanbo 中行桓伯 (Xun Linfu 荀林父, Xun Bo 荀伯, Zhonghang Bo 中行伯) Xun Shou 荀首 (Zhi Zhuangzi 知莊子, Zhi Ji 知季) Xun Huan 荀驩
See House of Zhonghang 中行 or Xun 荀 Zhi Wuzi 知武子 (Xun Ying 荀罃, Zhi Ying 知罃) ...
Xun Shuo 荀朔 (?, Zhi Shuo 知朔)
Zhi Daozi 知悼子 (Xun Ying 荀盈, Zhi Ying 知盈, Bo Su 伯夙, son of Shu or of Ying?)
Zhi Wenzi 知文子 (Wenbo 文伯, Xun Li 荀櫟, Zhi Li 知躒)
Zhi Xuanzi 知宣子 (Xun Shen 荀申, Xun Jia 荀甲, Zhi Xuwu 知徐吾)
Zhi Xiangzi 知襄子 (Zhi Bo 知伯 (Xun Yao 荀瑤)
Note: 知 also written 智. Sources: Chunqiu shizu pu, juan 1, xxx. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 36a-36b.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎, ed. (1995). Zhongguo xingshi cidian 中國姓氏辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 557.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).