ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

The House of Zhonghang 中行

Oct 26, 2012 © Ulrich Theobald

The house of Zhonghang 中行 was a noble family that were vassals to the dukes of Jin 晉 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE). It produced several persons serving in high government positions. The viscounts (zi 子) of Zhonghang were known as one of the Six Ministers Commander (liuqing 六卿) that highly influenced the ducal house of Jin. The others were the houses of Zhao 趙, Han 韓, Zhi 知, Fan 范 and Wei 魏.

Zhonghang is the designation of the middle division of the six armies of the state of Jin. The family Zhonghang were descendants of Xi Shu 隰叔 (Xun Shu 郇叔) who offered the duke of Jin his services. The first person of the family commanding the Middle Division was Xun Linfu 荀林父. The family name was Xun 荀, a name derived from the territory of Xun 郇 that was annihilated by Duke Wu of Jin 晉武公 (r. 717-677) and later bestowed to the descendants of Xi Shu.

The houses of Zhonghang and Fan 范 were destroyed by the viscounts of Zhao, Han, Zhi and Wei in 490.

Table 1. Genealogy of the House of Zhonghang 中行 or Xun 荀
Xi Shu 隰叔 (Xun Shu 郇叔) Affiliation unknown:
Shi Ao 逝遨
Xun Xi 荀息 (Xun Shu 荀叔)
Xun Huanbo 荀桓伯 or Zhonghang Huanbo 中行桓伯 (Xun Linfu 荀林父, Xun Bo 荀伯, Zhonghang Bo 中行伯) Xun Shou 荀首 (Zhi Zhuangzi 知莊子, Zhi Ji 知季) Xun Huan 荀驩
Xun Xuanzi 荀宣子 or Zhonghang Xuanbo 中行宣伯 (Zhonghang Xuanzi 中行宣子, Xun Xuanbo 荀宣伯, Zhonghang Bo 中行伯, Xun Xingeng 荀心庚, Xun Gengsu 荀庚宿) See House of Zhi 智 (Zhi 知) ...
Xun Xianbo 荀獻伯 or Zhonghang Xianbo 中行獻伯 (Zhonghang Xianzi 中行獻子, Xun Yan 荀偃, Zhonghang Yan 中行偃, Bo You 伯游) Cheng Ji 程季 Xun Zhui 荀騅
Xun Mubo 荀穆伯 or Zhonghang Mubo 中行穆伯 (Zhonghang Muzi 中行穆子, Xun Wu 荀吳, Zhonghang Wu 中行吳, Zheng Sheng 鄭甥) Cheng Zheng 程鄭 Xun Jia 荀家
Xun Wenzi 荀文子 or Zhonghang Wenzi 中行文子 (Xun Yin 荀寅, Zhonghang Yin 中行寅) Xun Bin 荀賓
Xun Hui 荀會
Zhonghang Xi 中行喜
Zhi Qi 知起
Sources: Sources: Chunqiu shizu pu, juan 1, fol. 20b-21a. Chunqiu shizu jilüe, juan 1, fol. 35b-36a.
Sources:
Chen Houyao 陳厚耀 (1800). Chunqiu shizu pu 春秋世族譜 (Lianghu Shuyuan Zhengxuetang edition 兩湖書院正學堂本, 1899).
Chen Mingyuan 陳明遠, Wang Zonghu 汪宗虎 ed. (1995). Zhongguo xingshi cidian 中國姓氏辭典 (Beijing: Beijing chubanshe), 557, 1316.
Wang Wenyuan 王文源 (1845). Chunqiu shizu jilüe 春秋世族輯略 (Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. 124).