ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guochao hanxue shicheng ji 國朝漢學師承記

Aug 8, 2019 © Ulrich Theobald

Hanxue shicheng ji 漢學師承記, full title Guochao hanxue shicheng ji 國朝漢學師承記 "A history of Han text scholars of Our Dynasty", is a book on Confucian learning compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Jiang Fan 江藩 (1761-1831), courtesy name Ziping 子屏, style Zhengtang 鄭堂, who also wrote the books Lijingwen 隸經文 and Xu lijing wen 續隸經文.

The 8-juan long Hanxue shicheng ji is a collection of biographies of 57 (40 persons in the main text, and 17 in an appendix) Confucian scholars from the beginning of the Qing to the Jiaqing reign-period 嘉慶 (1796-1820). The biographies list facts of their lives, their teachings and disciples, as well as their writings. Most of the scholars belonged to the so-called Qian-Jia school (Qian-Jia xuepai 乾嘉學派) of philological studies, like Yan Ruoqu 閻若璩 (1636-1704) and Hu Wei 胡渭 (1633-1714), but there are also early forerunners of them like Huang Zongxi 黄宗羲 (1610-1695) and Gu Yanwu 顧炎武 (1613-1682). The representatives of the Qian-Jia School are divided into the Zhejiang School (Wupai 吳派) and the Anhui School (Wanpai 皖派) which both "promoted the teachings of the Han-period Confucians and despised the Neo-Confucians from the Song period" (yang Han yi Song 揚漢抑宋).

The appendix Guochao jingshi jingyi mulu 國朝經師經義目錄 lists important writings of the philological school and imitates Lu Deming's 陸德明 (c. 550-630) list Zhuanzhu xingshi 傳注姓氏 in his book Jingdian shiwen 經典釋文.

The Hanxue shicheng ji was first printed in 1818. In 1936 the Worldbook Company 世界書局 in Shanghai published a combined version of this book, the texts Songxue yuanyuan ji 宋學淵源記 (on the origins of Neo-Confucianism, written by Jiang Fan) and Qing xue'an xiaoshi 清學案小識 (brief history of Qing philosophy, written by Tang Jian 唐鑒). A modern edition was published in 1983 by the Zhonghua Book Company 中華書局, with notes by Zhong Zhe 鐘哲. Fang Dongshu 方東澍wrote a critical comment on Jiang's book called Hanxue shangdui 漢學商兌.

A continuation of the book, Hanxue shicheng xuji 國朝漢學師承續記 was written by Zhao Zhiqian 趙之謙 (1829-1884).

Sources:
Ai Ping 艾平 (1997). "Guochao xianxue shicheng ji 國朝漢學師承記", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 21.
Gao Mingfeng 高明峰 (2005). "Jiang Fan Guochao Hanxue shicheng ji, Guochao Songxue yuanyuan ji shulun 江藩《國朝漢學師承記》、《國朝宋學淵源記》述論", Qiusuo 求索, 2005 (2).
Gao Mingfeng 高明峰 (2005a). "Tan Xuxiu Siku quanshu ben Guochao Hanxue shicheng ji de banben wenti yu wenxian jiazhi 談《續修四庫全書》本《國朝漢學師承記》的版本問題與文獻價值", Tushuguan lilun yu shijian 圖書館理論與實踐, 2005 (10).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe) 上》 第331.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 626.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 515, 1033.
Nie Tao 聶濤 (2014). "Xueli, shiyou yu menjing: Ping Jiang Fan Guochao Hanxue shicheng ji zhuyao tese 學力、師友與門徑——評江藩《國朝漢學師承記》主要特色", Heilongjiang shizhi 黑龙江史志, 2014 (10).
San Ying 三英 (1992). "Jiang Fan he ta de Guochao Hanxue shicheng ji 江藩和他的《國朝漢學師承記》", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1992 (3).
Sheng Guangzhi 盛廣智 (1996). "Guochao xianxue shicheng ji 國朝漢學師承記", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 299.
Wang Yingxian 王應憲 (2005). "Jiang Fan Guochao Hanxue shicheng ji jianlun 江藩《國朝漢學師承記》簡論", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2005 (2).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1221.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 270.
Zhao Xiangqun 趙向群 (1988). "Guochao xianxue shicheng ji 國朝漢學師承記", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 229.