ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qing xue'an xiaoshi 清學案小識

Aug 6, 2019 © Ulrich Theobald

Qing xue'an xiaoshi 清學案小識 "Introduction into Qing period philosophy", original title Guochao xue'an xiaoshi 國朝學案小識, shortly called Xue'an xiaoshi 學案小識, is a history of Qing-period 清 (1644-1911) philosophy written by Tang Jian 唐鑒 (1776-1861), courtesy name Jinghai 鏡海.

The book of 15 juan was finished in 1845. It is divided into five parts, the first of which (Chuandao xue'an 傳道學案 "Files of scholars transmitting the Way") presents 261 biographies and descriptions of the teachings of the leading Qing Neo-Confucian philosophers Lu Longqi 陸隴其 (1630-1692), Zhang Lüxiang 張履祥 (1611-1674), Lu Shiyi 陸世儀 (1611-1672) and Zhang Boxing 張伯行 (1651-1725), the second (Yidao xue'an 翼道學案) one scholars "assistin the Way", the third one (Shoudao xue'an 守道學案) scholars "preserving the Way", the fourth one (Jingxue xue'an 經學學案) masters who studied the ancient writings, and the last one (Xinzong xue'an 心宗學案) the main teachings of the "School of the Mind" (xinxue 心學). For each biography, the fellow students and disciples of a particular philosopher are listed, as well as those whom he instructed.

The collection does not consider the fact that Neo-Confucianism had become a widely neglected aspect of Confucianism, yet Tang Jian adheres to the traditional teachings that followed the doctrines of the brothers Cheng Hao 程顥 (1032-1085) and Cheng Yi 程頤 (1033-1107) as well as Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), and only mentions the new philological discipline of "Han Studies" (hanxue 漢學) in the fourth part. The book therefore found no wide acceptance, although it is a rich source for the study of Qing period philosophy.

It was reprinted in 1935 by the Commercial Press 商務印書館 and in 1936 by the Shijie Shuju Press 世界書局. It was also published together with the books Song-Yuan xue'an 宋元學案 and Mingru xue'an 明儒學案, as part of the collection Sichao xue'an 四朝學案.

Sources:
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 331.
Li Jianli 劉建麗 (1988). "Qing xue'an xiaoshi 清學案小識", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 240.
Li Ling 李陵 (2008). "Qing xue_an xiaoshi: Yi bu baoshou zhengyi de wan-Qing xueshu shi 《清學案小識》:一部飽受爭議的晚清學術史", Hengyang Shifan Xueyuan xuebao 衡陽師範學院學報, 2008 (8).
Li Shiyang 李世陽, Zheng Peiguo 鄭培國 (2012). "Tang Jian de zhexue sixiang qianlun: Jian ping Guochao xue'an xiaoshi 唐鑒的哲學思想淺論——兼評《國朝學案小識》", Cangsang 滄桑, 2012 (6).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1034.
Qi Xuemin 戚學民 (2010). "Xue'an xiaoshi yu Rulin zhuangao 《學案小識》與《儒林傳稿》", Jindaishi yanjiu 近代史研究, 2010 (1).
Tang Xiaoting 覃曉婷 (2006). "Wan-Qing de lixue fuxing yu Tang Jian de daotong lun: Yi Guochao xue'an xiaoshi wei zhongxin 晚清的理學復興與唐鑒的道統論——以《國朝學案小識》爲中心", Anhui Shifan Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 安徽師範大學學報(人文社會科學版), 2006 (3).
Wan Li 萬里, ed. (2006). 《湖湘文化大辭典 (湖南人民出版社), 上卷》 第141.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: jilin wenshi chubanshe), 805.
Xu Xinghai 徐興海, Liu Jianli 劉建麗, ed. (2000). Rujia wenhua cidian 儒家文化辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 431.