ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Eryayi 爾雅翼

Oct 29, 2010 © Ulrich Theobald

Eryayi 爾雅翼 "Wings of the Erya" is a lexicon from the Southern Song period 南宋 (1127-1279) written by Luo Yuan 羅願 (1136-1184), courtesy name Duanliang 端良, style Cunzhai 存齋, as a supplement to the Erya 爾雅, which belongs to the Confucian Classics. The Eryayi itself is in bibliographies counted to the category of books of "lesser learning" (Xiaoxue 小學), often translated as "lexicography".

The Eryayi contains 32 juan that mainly deal with plants and animals. Unlike the Erya classic, the Eryayi quotes from sources and also indicates these, often in lengthy explanations. The Eryayi might thus better be rated as a dictionary or encyclopaedia rather than a pure glossary. The entry to the first lemma for instance, he 禾 "grain", covers more than three folia.

Although the book was finished in 1174, it took almost a century before it was published. The scholar Wang Yinglin 王應麟 (1223-1296) had obtained a printed copy from a descendant of Luo Yuan in 1270 and organised for its publication. In 1320, during the Yuan period 元 (1279-1368), the scholar Hong Yanzu 洪焱祖 (1267-1329) wrote a commentary called Eryayi yinshi 爾雅翼音釋, which is the base for all modern editions, like that contained in the series Xuejin taoyuan 學津討原.

Sources:
Chen Qi 陳崎 (1992). "Eryayi 爾雅翼", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yuyan wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 166.
Li Jun 李軍 (2011). "Jiyu Hanyu xunguxue de dong-zhiwu mingci zhuanzhu Eryayi bianzuan tese yanjiu 基于漢語訓詁學的動植物名詞專著《爾雅翼》編纂特色研究", Nongye kaogu 農業考古, 2011 (8).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 651.
Xia Guangxing 夏廣興 (1997). "Luo Yuan he ta de Eryayi 羅願和他的《爾雅翼》", Cishu yanjiu 辞书研究, 1997 (9).
Xia Wuping 夏武平, Xia Jinglin 夏經林 (1993). "Eryayi tiyao 《爾雅翼》題要", in Gou Cuihua 茍萃華, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Shengwu 生物卷 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 341-344.
Yao Guowang 姚國旺 (1997). "Eryayi 爾雅翼", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 711.
Ye Nana 葉娜娜 (2014). "Cong Eryayi kan Hanyu da cidian de ruogan queshi 從《爾雅翼》看《漢語大詞典》的若干闕失", Zhongxue jiaoyu (zhong) 文學教育(中), 2014 (4).
Zhou Zumo 周祖謨 (1988). "Eryayi 爾雅翼", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 66.