ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xuejin taoyuan 學津討原

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Xuejin taoyuan 學津討原 "A plain frequented to quench the thirst for learning" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Zhang Haipeng 張海鵬 (1755-1816). It includes 173 books with a total length of 1,048 juan, arranged in 20 collections (ji 集). The name of the series is derived from a sentence in Liu Zhou's 劉晝 (6th cent.) book Liuzi xinlun 劉子新論 from the Northern Qi period 北齊 (550-577).

Zhang Haipeng, courtesy name Ruoyun 若雲, style Ziyu 子瑜, came from Zhaowen 昭文 (modern Changshu 常熟, Jiangsu) and was the publisher of the three series Xuejin taoyuan, Mohai jinhu 墨海金壺 and Jieyue shanfang huichao 借月山房彙鈔.

The Xuejin taoyuan is a kind of reorganisation of the Jindai mishu 津逮秘書, a series published during the Ming period 明 (1368-1644) by Mao Jin 毛晉 (1599-1659. Zhang Haipeng eliminated books on poetry, painting and calligraphy and books with dubious authenticity and retained texts of the corpus of Confucian Classics, historiography and the "hundred masters and philosophers" (baijia 百家), as well as books on administrative statutes and unofficial histories.

The Xuejin taoyuan is an excellent selection of high-quality texts that have been carefully revised. Each book is accompanied by a short bibliographic description (tiyao 提要). In includes the most important writings from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Yuan period 元 (1279-1368) and in that respect constitutes a valuable small library of classics.

The most common version is the original print from 1805 that had been published as a facsimile in 1922 by the Shangwu Yinshuguan Press 商務印書館 in Shanghai.

Table 1. The series Xuejin taoyuan 學津討原
(Qing) 張海鵬 Zhang Haipeng (comp.)
Edition of Master Zhang from Yushan 虞山張氏 (張海鵬, Zhaokuangge 照曠閣) from 1805; facsimile 1922 by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
子夏易傳 十一卷 Zixia yizhuan (Zhou) 商卜 Shang Bu
周易集解 十七卷 Zhouyi jijie (Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo (comp.)
蘇氏易傳 九卷 Sushi yizhuan (Song) 蘇軾 Su Shi
京氏易傳 三卷 Jingshi yizhuan (Han) 京房 Jing Fang; (Wu) 陸績 Lu Ji (comm.)
關氏易傳 一卷 Guanshi yizhuan (Later Wei) 關朗 Guan Lang; (Tang) 趙蕤 Zhao Rui (comm.)
周易略例 一卷 Zhouyi lüeli (Wei) 王弼 Wang Bi; (Tang) 邢璹 Xing Shu (comm.)
周易舉正 三卷 Zhouyi juzheng (Tang) 郭京 Guo Jing
麻衣道者正易心法 一卷 Mayi daozhe zhengyi xinfa (Song) 希夷先生 Xiyi xiansheng (陳摶 Chen Tuan)
第二集
尚書鄭注 十卷 Shangshu Zhengzhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.); (Qing) 孔廣林 Kong Guanglin (rev.)
尚書中候鄭注 五卷 Shangshu zhongzhou Zheng zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 孔廣林 Kong Guanglin (comp.)
東坡書傳 二十卷 Dongpo shuzhuan (Song) 蘇軾 Su Shi
詩序 一卷 Shixu (Song) 朱熹 Zhu Xi
詩考 一卷 Shikao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
詩地理考 六卷 Shi dili kao (Song) 王應麟 Wang Yinglin
毛詩草木鳥獸蟲魚疏廣要 四卷 Maoshi coamu niaoshou chongyu shu guangyao (Ming) 毛晉 Mao Jin
韓詩外傳 十卷 Hanshi waizhuan (Han) 韓嬰 Han Ying
第三集
太平經國之書 十一卷
首 一卷
Taiping jingguo zhi shu
Shou
(Song) 鄭伯謙 Zheng Boqian
儀禮逸經傳 二卷 Yili yi jingzhuan (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
春秋微旨 三卷 Chunqiu weizhi (Tang) 陸淳 Lu Chun
春秋金鎖匙 一卷 Chunqiu jinsuo shi (Yuan) 趙汸 Zhao Pang
春秋胡傳考誤 一卷 Chunqiu Huzhuan kaowu (Ming) 袁仁 Yuan Ren
癸巳論語解 十卷 Guisi lunyu jie (Song) 張栻 Zhang Shi
司馬氏書儀 十卷 Simashi shuyi (Song) 司馬光 Sima Guang
皇佑新樂圖記 三卷 Huangyou xinyue tuji (Song) 阮逸 Ruan Yi, 胡瑗 Hu Yuan
第四集
爾雅鄭注 三卷 Erya Zhengzhu (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
爾雅翼 三十二卷
序 一卷
Erya yi
Xu
(Song) 羅願 Luo Yuan; (Yuan) 洪焱祖 Hong Yanzu (comm.)
急就篇 四卷
正文 一卷
Jijiupian
Zhengwen
(Han) 史游 Shi You; (Tang) 顏師古 Yan Shigu (comm.); (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comm.)
九經補韻 一卷 Jiujing buyin (Song) 楊伯喦 Yang Boyan
毛詩古音考 四卷
讀詩拙言 一卷
附錄 一卷
Maoshi guyin kao
Dushi zhuoyan
Fulu
(Ming) 陳第 Chen Di
屈宋古音義 三卷 Qu Song guyin yi (Ming) 陳第 Chen Di
第五集
稽古錄 二十卷 Jigulu (Song) 司馬光 Sima Guang
通鑒地理通釋 十四卷 Tongjian dili tongshi (Song) 王應麟 Wang Yinglin
續宋編年資治通鑒 十五卷 Xu Song biannian zizhi tongjian (Song) 劉時舉 Liu Shiju
宋季三朝政要 六卷 Songji sanchao zhengyao (Yuan) NN
第六集
西京雜記 六卷 Xijing zaji (Han) 劉歆, (Jin) 葛洪 Ge Hong (rec.)
大唐創業起居注 三卷 Da-Tang chuangye qijuzhu (Tang) 溫大雅 Wan Daya
吳越備史 四卷
補遺 一卷
Wu-Yue beishi
Buyi
(Song) 范坰 Fan Jiong, 林禹 Lin Yu
靖康紀聞 一卷
拾遺 一卷
Jingkang jiwen
Yishi
(Song) 丁特起 Ding Teqi
北狩見聞錄 一卷 Beishou jianwen lu (Song) 曹勛 Cao Xun
建炎維揚遺錄 一卷 Jianyan weiyang yilu (Song) NN
建炎復辟記 一卷 Jianyan fubi ji (Song) NN
松漠紀聞 一卷
續 一卷
補遺 一卷
Songmo jiwen
Xu
Buyi
(Song) 洪皓 Hong Hao
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Liu You
燕翼詒謀錄 五卷 Yanji yimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
庚申外史 一卷 Gengshen waishi (Ming) 權衡 Quan Heng
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊瑄 Yang Xuan
綏寇紀略 十二卷
補遺 三卷
Suikou jilüe
Buyi
(Qing) 吳偉業 Wu Weiye
第七集
洛陽伽藍記 五卷 Luoyang qielan ji (Later Wei) 楊衒之 Yang Yuanzhi
洛陽名園記 一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李格非 Li Gefei
東京夢華錄 十卷 Dongjing menghua lu (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
夢粱錄 二十卷 Menglianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimu
吳地記 一卷
(附)後集 一卷
Wudiji
app. Houji
(Tang) 陸廣微 Lu Guangwei; (Song)NN
吳郡圖經續記 三卷 Wujun tujing duji (Song) 朱長文 Zhu Changwen
佛國記 一卷 Foguoji (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
諸蕃志 二卷 Zhufanzhi (Song) 趙汝适 Zhao Rukuo
益部方物略記 一卷 Yibu fangwu lüeji (Song) 宋祁 Song Qi
閩中海錯疏 三卷 Minzhong haicuo shu (Ming) 屠本畯 Tu Benjun; (Ming) 徐{火+勃} Xu Bo (comm.)
海語 三卷 Haiyu (Ming) 黃衷 Huang Zhong
第八集
漢制考 四卷 Hanzhikao (Song) 王應麟 Huang Yinglin
唐國史補 三卷 Tangguo shibu (Tang) 李肇 Li Zhao
淳熙玉堂雜記 三卷 Chunxi yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
明宮史 五卷 Ming gongshi (Ming) 劉若愚 Liu Ruoyu; (Ming) 呂毖 Lü Bi (comp.)
州縣提綱 四卷 Zhouxian tigang (Song) NN
官箴 一卷 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
晝簾緒論 一卷 Hualian xulun (Song) 胡太初 Hu Taichu
唐史論斷 三卷
附錄 一卷
Tangshi lunduan
Fulu
(Song) 孫甫 Sun Fu
通鑒問疑 一卷 Tongjian wenyi (Song) 劉羲仲 Liu Xizhong
泉志 十五卷 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Mai
子略 四卷
目錄 一卷
ZilüeZilüe
Mulu
(Song) 高似孫 Tao Sisun
第九集
周髀算經 二卷
(附)音義 一卷
Zhoubi suanjing
app. Yinyi
(Han) 趙爽 Zhao Shuang; (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (rec.), (Tang) 李淳風 Li Chunfeng (comm.); (Song) 李籍 Li Ji (comm.)
數術記遺 一卷 Shushu jiyi (Han) 徐岳 Xu Yue; (Northern Zhou) 甄鸞 Zhen Luan (comm.)
易林 (焦氏易林) 四卷
首 一卷
Yilin (Jiaoshi yilin)
Shou
(Han) 焦贛 Jiao Gan
元包經傳 五卷 Yuanbao jingzhuan (Northern Zhou) 衛元嵩 Wei Yuansong; (Tang) 蘇源明 Su Yuanming (trad.); (Tang) 李江 Li Jiang (comm.); (Song) 韋漢卿 Wei Hanqing (comm.)
元包數總義 二卷 Yuanbao shu zongyi (Song) 張行成 Zhang Xingcheng
六經天文編 二卷 Liujing tianwen bian (Song) 王應麟 Wang Yinglin
宅經 二卷 Zhaijing () NN 注 (comm.)
青烏先生葬經 一卷 Qingwu xiansheng zangjing (Han) 青烏子 Qingwuzi; (Jin) 兀欽仄 Wu Qinze (comm.)
古本葬書 (葬書) 一卷 Guben zangshu (Zangshu) (Jin) 郭璞 Guo Pu; () NN (comm.)
葬經翼 不分卷
圖 一卷
Zangjingyi
Tu
(Ming) 繆希雍 Miao Xiyong
第十集
齊民要術 十卷 Qimin yaoshu (Later Wei) 賈思勰 Jia Sixie
耒耜經 一卷 Leisijing (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
紀效新書 十八卷
首 一卷
Jixiao xinshu
Shou
(Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
八陣合變圖說 一卷 Bazhen hebian tushuo (Ming) 龍正 Long Zheng
增廣太平惠民和劑局方 十卷
用藥總論 三卷
Zengguang taiping huimin heji jufang
Yongyao zonglun
(Song) 陳師文 Chen Shiwen
第十一集
法書要錄 十卷 Fashu yaolu (Tang) 張彥遠 Zhang Yanyuan (comp.)
歷代名畫記 十卷 Lidai minghua ji (Tang) 張彥遠 Zhang Yanyuan
圖畫見聞志 六卷 Tuhua jianwen ji (Song) 郭若虛 Guo Ruoxu
宣和書譜 二十卷 Xuanhe shupu (Song) NN
宣和畫譜 二十卷 Xuanhe huapu (Song) NN
畫繼 十卷 Huaji (Song) 鄧椿 Deng Chun
第十二集
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
鶡冠子 (鶴冠子) 三卷 Heguanzi (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
郁離子 二卷 Yulizi (Ming) 劉基 Li Ji
意林 五卷 Yilin (Tang) 馬總 Ma Zong (comp.)
李氏刊誤 二卷 Lishi kanwu (Tang) 李涪 Li Fu
考古編 十卷 Kaogubian (Song) 程大昌 Cheng Dachang
演繁露 (演繁錄) 十六卷
續集 六卷
Yanfanlu
Xuji
(Song) 程大昌 Cheng Dachang
西溪叢語 二卷 Xixi congyu (Song) 姚寬 Yao Kuan
學齋占畢 四卷 Xuezhai zhanbi (Song) 史繩祖 Shi Shengzu
第十三集
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
東觀餘論 二卷 Dongguan yulu (Song) 黃伯思 Huang Bosi
夢溪筆談 二十六卷
補筆談 一卷
續筆談 一卷
Mengxi bitan
Bu bitan
Xu bitan
(Song) 沈括 Shen Kuo
宋景文公筆記 三卷 Song Jingwengong biji (Song) 宋祁 Song Qi
芥隱筆記 一卷 Jieyin biji (Song) 龔頤正 Gong Yizheng
文昌雜錄 六卷
補遺 一卷
Wenchang zalu
Buyi
(Song) 龐元英 Pang Yuanying
鼠璞 二卷 Shupu (Song) 戴埴 Dai Zhi
祛疑說 一卷 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong
第十四集
春明退朝錄 三卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
避暑錄話 二卷 Bishu luhua (Song) 葉夢得 Ye Mengde
曲洧舊聞 十卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
卻掃編 三卷 Quesaobian (Song) 徐度 Xu Du
齊東野語 二十卷 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
第十五集
冷齋夜話 十卷 Lengzhai yehua (Song) 釋惠洪 Monk Huihong
春渚紀聞 十卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
師友談記 一卷 Shiyou tanji (Song) 李廌 Li Zhi
東坡志林 五卷 Dongpo zhilin (Song) 蘇軾 Su Shi
老學庵筆記 十卷 Laoxue'an biji (Song) 陸游 Lu You
貴耳集 三卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
閑居錄 一卷 Xianjulu (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
嫏嬛記 三卷 Langhuanji (Yuan) 伊世珍 Yi Shizhen
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
丸經 二卷 Wanjing (Yuan) NN
歙州硯譜 一卷 Shezhou yanpu (Song) 唐積 Tang Ji
歙硯說 一卷
辨歙石說 一卷
Sheyan shuo
Bian Sheshi shuo
(Song) NN
硯史 一卷 Yanshi (Song) 米芾 Mi Fu
端溪硯譜 一卷 Duanxi yanpu (Song) NN
墨經 一卷 Mojing (Song) 晁貫之 Chao Guanzhi
雲林石譜 三卷 Yunlin shipu (Song) 杜綰 Du Wan
香譜 二卷 Xiangpu (Song) 洪芻 Hong Chu
茶經 三卷 Chajing (Tang) 陸羽 Lu Yu
糖霜譜 一卷 Tangshuangpu (Song) 王灼 Wang Zhuo
第十六集
搜神記 二十卷 Soushenji (Jin) 干寶 Gan Bao
搜神後記 十卷 Shoushen houji (Jin) 陶潛 Tao Qian
異苑 十卷 Yiyuan (Liu-Song) 劉敬叔 Liu Jingshu
酉陽雜俎 二十卷
續集 十卷
Youyang zazu
Xuji
(Tang) 段成式 Duan Chengshi
開天傳信記 一卷 Kaitian chuanxin ji (Tang) 鄭棨 Zheng Qi
杜陽雜編 三卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
甘澤謠 一卷
附錄 一卷
Ganzeyao
Fulu
(Tang) 袁郊 Yuan Jiao
劇談錄 二卷 Jutanlu (Tang) 康駢 Kang Pian
前定錄 一卷
續 一卷
Qiandinglu
Xu
(Tang) 鍾輅 Zhong Lu
稽神錄 六卷
拾遺 一卷
Jishenlu
Shiyi
(Song) 徐鉉 Xu Xuan
第十七集
唐摭言 十五卷 Tangzhiyan (Tang) 王定保 Wang Dingbao
鑒誡錄 十卷 Jianjielu (Later Shu) 何光遠 He Guangyuan
南部新書 十卷 Nanbu xinshu (Song) 錢易 Qian Yi
涑水記聞 十六卷 Sushui jiwen (Song) 司馬光 Sima Guang
王文正筆錄 一卷 Wang Wenzheng bilu (Song) 王曾 Wang Ceng
歸田錄 二卷 Guitianlu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
國老談苑 二卷 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
茅亭客話 十卷 Maoting kehua (Song) 黃休復 Huang Xiufu
道山清話 一卷 Daoshan qinghua (Song) 王□ Wang N
孫公談圃 三卷 Sungong tanpu (Song) 孫升 Sun Sheng (narr.); 劉延世 Liu Yanshi (rec.)
湘山野錄 三卷
續 一卷
Xiangshan yelu
Xu
(Song) 釋文瑩 Monk Wenying
第十八集
河南邵氏聞見前錄 (聞見錄) 二十卷 Henan Shaoshi wenjian qianlu (Wenjianlu) (Song) 邵伯溫 Shao Bowen
河南邵氏聞見後錄 (聞見後錄) 三十卷 Henan Shaoshi wenjian houlu (Wenjian houlu) (Song) 邵博 Shao Bo
揮麈前錄 (揮麈錄) 四卷
後錄 十一卷
三錄 三卷
餘話 二卷
Huichen qianlu (Huichenlu)
Houlu
Sanlu
Yulu
(Song) 王明清 Wang Mingqing
玉照新志 五卷 Yuzhao xinzhi (Song) 王明清 Wang Mingqing
第十九集
桯史 十五卷
附錄 一卷
Tingshi
Fulu
(Song) 岳珂 Yue Ke
癸辛雜識 前集 一卷
後集 一卷
續集 二卷
別集 二卷
Guixin zashi Qianji
Houji
Xuji
Bieji
(Song) 周密 Zhou Mi
錦帶書 一卷 Jindaishu (Liang) 蕭統 Xiao Tong (昭明太子 Zhaoming Taizi)
歲華紀麗 四卷 Suihua jili (Tang) 韓鄂 Han E
龍筋鳳髓判 二卷 Longjin fengsui pan (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
蒙求正文 一卷
蒙求集注 二卷
Mengqiu zhengwen
Mengqiu jizhu
(Later Jin) 李瀚 Li Han; (Song) 徐子光 Xu Ziguang (comm.)
第二十集
道德指歸論 六卷 Daode zhigui lun (Han) 嚴遵 Yan Zun
古文參同契集解卷上 三卷
箋注集解卷下 三卷
三相類集解卷末 二卷
Guwen cantongqi jijie
Sanxiang lei jijie juanmo
(Ming) 蔣一彪 Jiang Yibiao (comp.)
胎息經 一卷 Taixijing () 幻真先生 Youzhen xiansheng (comm.)
真誥 二十卷 Zhengao (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
象教皮編 六卷 Xiangjiao pibian (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan (comp.)
樂府古題要解 二卷 Yuefu guti yaojie (Tang) 吳兢 Wu He
詩品 三卷 Shipin (Liang) 鍾嶸 Zhong Rong
詩品二十四則 一卷 Shipin ershisi ze (Tang) 司空圖 Sikong Tu
風騷旨格 一卷 Fengsao zhige (Tang) 釋齊己 Monk Qiji
四六話 二卷 Siliuhua (Song) 王銍 Wang Zhi
四六談麈 一卷 Siliu tanchen (Song) 謝汲 Xie Ji
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2083.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 154-157.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 562.