ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jiyun 集韻

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

Jiyun 集韻 "Assembled rhymes" is a character dictionary from the Northern Song period 宋 (960-1279). The characters are arranged according to pronunciation, in rhyme groups. It was compiled shortly after the publication of the Guangyun 廣韻 dictionary. The latter was criticised as quoting outdated material and as being too short for a dictionary.

A less known dictionary, the Yunlüe 韻略, was likewise criticized for its shortness and many errors in the structure. Emperor Renzong 宋仁宗 (r. 1022-1063) therefore ordered Ding Du 丁度 (990-1053) to compile a new rhyme dictionary, which was completed and submitted to the throne in 1039.

Figure 1. Beginning of the Jiyun 集韻
Facsimile of the Shugutang 述古堂 edition, which is a print of a Song-period manuscript (Shanghai guji chubanshe, 1985).

The structure of the Jiyun is largely the same as in the Guangyun. There are differences in the order of the homophonic groups and the classification of rhyme groups as exclusive or "stand-alone" groups (duyong 獨用) or as sounds shared by several characters (tongyong 同用 or 通用). Some characters are also listed under different rhyme groups than in the Guangyun. Compared to the Guangyun the Jiyun also renders a lot of alternative readings (you yin X 又音某 "has also the pronunciation X"). The main difference between the two dictionaries is yet that the Jiyun contains 53,525 characters, almost the double figure as in the Guangyun. Quite a few of these these are alternative characters (yitizi 異體字). This seems to be an advantage, but on the other hand, the Jiyun does not render sources or explanations for the different shapes of the same character.

Sources:
Cao Shujing 曹述敬 (1988). "Yunshu 韻書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 505-508.
Cao Shujing 曹述敬, ed. (1991). Yinyunxue cidian 音韻學辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 101.
Deng Chunqin 鄧春琴 (2011). "Jiyun zai cishu bianzuan shi shang de chuangxin 《集韻》在辭書編纂史上的創新", Xihua Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 西華師範大學學報(哲學社會科學版), 2011 (3).
Fan Chongfeng 范崇峰 (2006) "Jiyun yu Luoyang fangyen benzi 《集韻》與洛陽方言本字", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究, 2006 (12).
Hu Anshun 胡安順, Zhao Hongtao 趙宏濤 (2012). "Guangyun, Jiyun xiaoxun yitong kao 《廣韻》、《集韻》小韻異同考", Shaanxi Shifan Daxue jixu jiaoyu xuebao 陝西師範大學繼續教育學報, 2005 (6).
Lei Li 雷勵 (2012). "Guangyun, Jiyun fanqie shangzi de kaihe fenbu 《廣韻》、《集韻》反切上字的開合分布", Yuyan kexue 語言科學, 2012 (7).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi remin chubanshe), 719.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol.1, 767.
Li Zijun 李子君 (2013). "Lun Libu yunlüe yu Jiyun de chayi 論《禮部韻略》與《集韻》的差異", Jilin Daxue shehui kexue xuebao 吉林大學社會科學學報, 2012 (5).
Ling Honghui 凌宏惠 (2016). "Jiyun fanqie shangzi shengdiao fenbu qushu ji yi chengyin yanjiu 《集韻》反切上字聲調分布趨勢及其成因研究", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究, 2016 (10).
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 368.
Shi Yongle 時永樂, Wang Jingming 王景明 (2006). "Songben Jiyun shulüe 宋本《集韻》述略", Tushuguan Gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2006 (3).
Wang Jin'an 王進安 (2008). "Cong Guangyun, Jiyun de yingxiang kan Hanyu duoyinzi de shenyin 從《廣韻》《集韻》的影響看漢語多音字的審音", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究, 2008 (12).
Wang Li 王立 (1992). "Jiyun 集韻", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Yuyan wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 14.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 850.
Yang Ling 楊凌 (1997). "Jiyun 集韻", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 701.
Yang Xiaowei 楊小衛 (2009). "Jiyun he Leipian de suzi chutan 《集韻》和《類篇》的俗字初探", Hunan Gongye Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 湖南工業大學學報(社會科學版), 2009 (8).
Yang Xiaowei 楊小衛 (2010). "Jiyun, Leipian fanqie bijiao zhong fanying de rusheng xiaobian 《集韻》、《類篇》反切比較中反映的入聲消變", Sanxia Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 三峽大學學報(人文社會科學版), 2010 (1).
Yang Xueli 楊雪麗 (2000). "Jiyun yu zhonggu yinyun 《集韻》與中古音韻", Shixue yuekan 史學月刊, 2000 (8).
Zhang Weiyi 張渭毅 (1999). "Jiyun yanjiu gaishuo 《集韻》研究概说", Yuyan yanjiu 语言研究, 1999 (12).
Zhang Weiyi 張渭毅 (2010). "Zai lun Jiyun yu Libu yunlüe zhi guanxi 再論《集韻》與《禮部韻略》之關係", Nanyang Shifan Xueyuan xuebao 南陽師範學院學報, 2010 (11).
Zhao Hongtao 趙宏濤 (2007). "Cong yu Guangyun de xiaoyun duibi kan Jiyun fanying yuyin de tedian 從與《廣韻》的小韻對比看《集韻》反映語音的特點", Zhongbei Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 中北大學學報(社會科學版), 2007 (8).