ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Menggu ziyun 蒙古字韻

Jan 9, 2011 © Ulrich Theobald

Menggu ziyun 蒙古字韻 "Rhyme [dictionary] in Mongolian script" is a syllabary from the Yuan period 元 (1279-1368). It was compiled between 1269 and 1292. The Menggu ziyun is a dictionary of Chinese characters arranged in rhyme groups that are transcribed in 'Phags-pa script.

A printed version existed until the early 19th century, when it went lost. The only preserved specimen is an annotated print from 1308 kept in Japan. It is 2-juan long and includes forewords by Liu Geng 劉更 and the commentator Zhu Zongwen 朱宗文, as well as conversion tables.

The words or characters are grouped into 15 rhymes, in a mode very different from the traditional Chinese rhyme pattern (see Guangyun rhymes 廣韻), in other words, a simplified pattern to the 206 Guangyun and the 106 Pingshui rhymes 平水韻. The rhyme syllables are written in 'Phags-pa script, followed by an uncommented list of Chinese characters. The lists begin with an indication of the tone pitch.

The dictionary contains 814 rhyme syllables in 'Phags-pa script. The text of approximately 35 syllables is thought to be lost. The index of the Menggu ziyun includes a list of the rhyme groups, a list of she 攝 rhyme initials, and several lists of the 'Phags-pa alphabet.

Table 1. Rhyme groups of the Menggu ziyun 蒙古字韻
1 東 2 庚 3 陽 4 支 5 魚 6 隹 7 真 8 寒 9 先 10 蕭 11 尤 12 覃 13 侵 14 歌 15 麻
Figure 1. Beginning of the Menggu ziyun 蒙古字韻
Example from the Menggu ziyun. The text is written in columns from left to right, following the structure of the Syriac script which was the ancestor of the Mongolian script. The headlines are the pronunciation of the homophoneous groups. The lists only contain homophoneous characters, without explanation. The Menggu ziyun is not a dictionary explaining the meaning of the words but only a list of characters.
The left column is the title of the book, written in 'Phags-pa script (top) and in Chinese (below), the second column the headline of the first (一) rhyme group /-uŋ/, again written in 'Phags-pa and Chinese, with the representative character 東.
The third column (including the next) contains all homophoneous characters pronounced ꡂꡟꡃ /guŋ/. The first character, ping 平, indicates the even-leveled tone pitch. The first group of homophones is 公 功 工 攻 觥 觵 肱 㓚 (same as 刈) 玒 and 𤧞, followed by words in the raising tone pitch (shang 上, bottom of the fourth column) 礦 鑛 and those in the falling tone pitch (qu 去) 貢 贛 羾 (means "to arrive"} 灨 虹 𡎴 and 𪄌.
The next columns list the homophones pronounced 空 ꡁꡟꡃ /kuŋ/, 東 ꡊꡟꡃ /duŋ/, 通 ꡉꡟꡃ /tuŋ/, 同 ꡈꡟꡃ /tʰuŋ/ (two columns) and 農 ꡋꡟꡃ /nuŋ/. Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書 edition.
Sources:
Ji Fu 忌浮 (1994). "Menggu ziyun yu pingshuiyun 《蒙古字韻》与《平水韻》", Yuyan yanjiu 語言研究, 1994 (12).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典 》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 208.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 771.
Shen, Zhongwei (2011). "The Origin of Mandarin", Journal of Chinese Linguistics, 39/1: 1-31.
Song Gongmin 宋洪民 (2017). "Yuandai Meng, Han yuyan jiechu zai houyin shengmu he fuyuan yin yunmu shang de biaoxian: Lun Mengyu yinxi dui Menggu ziyun biaoyin tixi de yingxiang 元代蒙、漢語言接觸在喉音聖母和復元音韻母上的表現——論蒙語音系對《蒙古字韵》標音體系的影響", Zhongguo yuwen 中國語文, 2017 (3).
Song Gongmin 宋洪民, Han Zhenyin 韓振英 (2010). "Cong Basiba zi wenxian cailiao kan Menggu ziyun de chengshu shijian 從八思巴字文獻材料看《蒙古字韻》的成書時間", Yuyan yanjiu 語言研究, 2010 (4).
Tian Di 田迪, Zhang Minquan 張民權 (2016). "Menggu ziyun yunlei yu yunzi bianpai wenti 《蒙古字韻》韻類與韻字編排問題", Hanyu xuebao 漢語學報, 2016 (7).
Yang Jianqiao 楊劍橋 (1992). "Menggu ziyun 蒙古字韻", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yuyan wenzi 語言文字卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 22.
Yang Naisi 楊耐思 (1988). "Menggu ziyun 蒙古字韻", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Yuyan wenzi 語言•文字 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 287.
Zhang Minquan 張民權, Tian Di 田迪 (2016). "Menggu ziyun bianzhuan yu jindai guanhua yuyin shi wenti 《蒙古字韻》編撰與近代官話語音史問題", Shanxi Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 山西大學學報(哲學社會科學版), 2016 (3).