ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Song > Persons of the Song Period < Persons]


Persons of the Song Period, incl. the Liao and Jin Empires

Periods of Chinese History
This section includes persons from the Chinese Song 宋 (960-1279) , the Khitan Liao 遼 (907-1125), the Jurchen Jin 金 (1115-1234), and the Tangut Western Xia 西夏 (1038-1227) dynasties.
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
Transcription: Pinyin. You can also search for persons by pressing keys [Strg][F].


A[top]

B[top]
Bao Zheng 包拯

C[top]
Cai Jing 蔡京
Cao Bin 曹彬
Chen Fuliang 陳傅良, historian and philosopher (Southern Song)

D[top]
Di Qing 狄青
Du Gao 杜杲

E[top]
Empress Dowager Chengtian 承天皇太后
Empress Liang 梁太后
Empress Mocang 沒藏太后
Empress Shulü 述律皇后

F[top]
Fan Zhongyan 范仲淹
Fu Bi 富弼

G[top]
Guo Xiama 郭蝦䗫

H[top]
Prince Hailing of Jin 金海陵王 Wanyan Liang 完顏亮 (r. 1149-1160)
Han Derang 韓德讓
Han Qi 韓琦
Han Qixian 韓企先
Han Shizhong 韓世忠
Han Tuozhou 韓侂冑

J[top]
Jia Sidao 賈似道
Jin Shizong 金世宗 Wanyan Yong 完顏雍 (r. 1161-1189)
Jin Taizong 金太宗 Wanyan Sheng 完顏盛 (r. 1123-1134)
Jin Taizu 金太祖 Wanyan Aguda 完顏阿骨打 or Wanyan Min 完顏旻 (r. 1115-1122)
Jin Xizong 金熙宗 Wanyan Dan 完顏亶 (r. 1135-1148)
Jin Zhangzong 金章宗 Wanyan Jing 完顏璟 (r. 1189-1208)

K[top]
Kou Zhun 寇准

L[top]
Li Deming 李德明
Li Gang 李綱
Li Gou 李覯, philosopher (Northern Song)
Li Jiqian 李繼遷
Li Shi 李石
Li Tong 李通
Li Yuanhao 李元昊, see Xixia Jingzong 西夏景宗
Liao Shengzong 遼聖宗 Yelü Longxu 耶律隆緒 (r. 982-1030)
Liao Taizong 遼太宗 Yelü Deguang 耶律德光 (r. 927-947)
Liao Taizu 遼太祖 Yelü Abaoji 耶律阿保機 (r. 907-927)
Liao Tianzuodi 遼天祚帝 Yelü Yanxi 耶律延禧 (r. 1101-1125)
Liu Qi 劉錡
Liu Yu 劉豫
Lu Jiuyuan 陸九淵, philosopher (Southern Song)
Lu Xiufu 陸秀夫
Lü Huiqing 呂惠卿
Lü Zuqian 呂祖謙, writer and philosopher (Southern Song)

M[top]
Meng Gong 孟珙

N[top]

O[top]
Ouyang Xiu 歐陽修

P[top]
Pan Mei 潘美
Pusan Zhongyi 僕散忠義
Puxian Wannu 蒲鮮萬奴

Q[top]
Qin Hui 秦檜, counsellor (Southern Song)
Qishi Liezhining 乞石烈志寧

R[top]
Ren Dejing 任得敬

S[top]
Shi Miyuan 史彌遠
Shi Shouxin 石守信
Sima Guang 司馬光
Song Gaozong 宋高宗 Zhao Gou 趙構
Song Huizong 宋徽宗 Zhao Ji 趙佶
Song Lizong 宋理宗 Zhao Yun 趙昀
Song Renzong 宋仁宗 Zhao Zhen 趙禎
Song Shenzong 宋神宗 Zhao Xu 趙頊
Song Taizong 宋太宗 Zhao Jiong 趙炅
Song Taizu 宋太祖 Zhao Kuangyin 趙匡胤
Song Xiaozong 宋孝宗 Zhao Shen 趙昚
Song Zhenzong 宋真宗 Zhao Heng 趙恆
Su Shi 蘇軾

T[top]
Tudan Hexi 徒單合喜

W[top]
Wang Anshi 王安石, politician and philosopher (Northern Song)
Wang Jian 王堅
Wang Ruoxu 王若虛
Wang Yinglin 王應麟, philosopher and publisher (Southern Song)
Wanyan Aguda 完顏阿骨打, see Jin Taizu 金太祖
Wanyan Chang 完顏昌
Wanyan Chen 完顏陳
Wanyan Liang 完顏亮, see Prince Hailing of Jin 金海陵王
Wanyan Xiang 完顏襄
Wanyan Xiyin 完顏希尹
Wanyan Zongbi 完顏宗弼
Wanyan Zonghan 完顏宗翰
Wei Liaoweng 魏了翁, philosopher (Song)
Wen Tianxiang 文天祥, writer and philosopher (Southern Song)
Wen Yanbo 文彥博
Wo Daochong 斡道沖
Wu Jie 吳玠
Wu Xian 武仙

X[top]
Xiao Zhonggong 蕭仲恭
Xiliao Dezong 西遼德宗 Yelü Dashi 耶律大石 (r. 1124-1143)
Xing Bing 邢昺, philosopher (Song)
Xixia Jingzong 西夏景宗 Li Yuanhao 李元昊 (r. 1032-1048)
Xixia Chongzong 西夏崇宗 Li Qianshun 李乾順 (r. 1087-1139)
Xixia Renzong 西夏仁宗 Li Renxiao 李仁孝 (r. 1140-1193)
Xixia Yizong 西夏毅宗 Li Jingzuo 李諒祚 (r. 1049-1067)

Y[top]
Yang Ye 楊業
Ye Shi 葉適, philosopher (Song)
Yeli Renrong 野利仁榮
Yelü Abaoji 耶律阿保機, see Liao Taizu 遼太祖
Yelü Yixin 耶律乙辛
Yelü Xiezhen 耶律斜軫
Yelü Xiuge 耶律休歌
Yu Jie 余玠
Yu Yunwen 虞允文
Yuan Haowen 元好問
Yue Fei 岳飛

Z[top]
Zeng Bu 曾布
Zhang Chun 張惇
Zhang Hao 張浩
Zhang Jue 張玨
Zhang Jun 張浚
Zhang Jun 張俊
Zhang Shi 張栻, philosopher (Southern Song)
Zhang Shijie 張世傑
Zhao Bingwen 趙秉文
Zhao Kuangyin 趙匡胤, see Song Taizu 宋太祖
Zhao Pu 趙普
Zhen Dexiu 真德秀, writer and philosopher (Southern Song)
Zong Ze 宗澤

May 28, 2012 © Ulrich Theobald · Mail
Important Chinese of the...