ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Sui | Tang | Five Dynasties > Persons of the Sui, Tang, Five Dynasties < Persons]


Persons in Chinese History - Persons of the Sui, Tang and Five Dynasties Periods (581-960)

Periods of Chinese History
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
Transcription: Pinyin. You can also search for persons by pressing keys [Strg][F].


A[top]
An Lushan 安祿山
Ashna Sheji 阿史那社爾

B[top]

C[top]
Chou Shiliang 仇士良
Chu Suiliang 褚遂良

D[top]
Di Renjie 狄仁傑
Dou Jiande 竇建德
Du Fuwei 杜伏威
Du Ruhui 杜如晦
Du You 杜佑

E[top]
Empress Wu, see Wu Zetian 武則天

F[top]
Fang Xuanling 房玄齡
Feng Dao 馮道
Fu Gongshi 輔公祏

G[top]
Gao Jiong 高熲
Gao Lishi 高力士
Gao Pian 高駢
Gao Xianzhi 高仙芝
Geshu Han 哥舒翰
Guo Ziyi 郭子儀

H[top]
Han Qinhu 韓擒虎
He Ruobi 賀若弼
Heichi Changzhi 黑齒常之
Hou Junji 侯君集
Houhan Gaozu 後漢高祖 Liu Zhiyuan 劉知遠 (r. 947-949)
Houjin Gaozu 後晉高祖 Shi Jingtang 石敬瑭 (r. 936-942)
Houliang Taizu 後梁太祖 Zhu Wen 朱溫 or Zhu Huang 朱晃 (r. 907-912)
Houtang Zhuangzong 後唐莊宗 Li Cunxu 李存勖 (r. 923-925)
Houzhou Shizong 後周世宗 Chai Rong 柴榮 (r. 954-959)
Houzhou Taizu 後周太祖 Guo Wei 郭威 (r. 951-954)
Huang Chao 黃巢

J[top]

K[top]
Kong Yingda 孔穎達, Confucian scholar (Tang)

L[top]
Lai Junchen 來俊臣
Li Deyu 李德裕
Li Fuguo 李輔國
Li Guangbi 李光弼
Li Ji 李勣
Li Jifu 李吉甫
Li Jing 李靖
Li Keyong 李克用
Li Linfu 李林甫
Li Maozhen 李茂貞
Li Mi 李密
Liu Heita 劉黑闥
Liu Yan 劉晏
Lou Shide 婁師德
Lu Deming 陸德明, Confucian scholar (Tang)
Lu Zhi 陸贄

M[top]

N[top]
Nantang Houzhu 南唐後主 Li Yu 李煜 (r. 961-975)
Nantang Qianzhu 南唐前主 Li Sheng 李昇 (r. 937-942)
Niu Sengru 牛僧孺

O[top]

P[top]
Pang Xun 龐勛
Pei Du 裴度
Pei Xingjian 裴行儉
Pugu Huai'en 僕固懷恩

Q[top]
Qianshu Gaozu 前蜀高祖 Wang Jian 王建 (r. 907-918)
Qibi Heli 契苾何力
Qin Zongquan 秦宗權
Qiu Fu 裘甫

R[top]

S[top]
Sang Weihan 桑維翰
Shang Rang 尚讓
Shi Pu 時溥
Shi Siming 史思明
Song Jing 宋璟
Su Dingfang 蘇定方
Su Wei 蘇威
Sui Wendi 隋文帝 Yang Jian 楊堅
Sui Yangdi 隋煬帝 Yang Guang 楊廣

T[top]
Tang Daizong 唐代宗 Li Yu 李豫
Tang Dezong 唐德宗 Li Shi 李適
Tang Gaozong 唐高宗 Li Zhi 李治
Tang Gaozu 唐高祖 Li Yuan 李淵
Tang Taizong 唐太宗 Li Shimin 李世民
Tang Wuzong 唐武宗 Li Yan 李炎
Tang Xianzong 唐憲宗 Li Chun 李純
Tang Xuanzong 唐玄宗 Li Longji 李隆基
Tian Lingzi 田令孜

W[top]
Wang Pu 王樸
Wang Shichong 王世充
Wang Xianzhi 王仙芝
Wang Yanzhang 王彥章
Wei Zheng 魏徵
Wu Yuanji 吳元濟
Wu Zetian 武則天

X[top]
Xu Jingye 徐敬業

Y[top]
Yang Guozhong 楊國忠
Yang Su 楊素
Yang Xuangan 楊玄感
Yang Yan 楊炎
Yao Chong 姚崇
Yuan Chao 袁晁
Yuwen Jihua 宇文及化

Z[top]
Zhai Rang 翟讓
Zhang Jianzhi 張柬之
Zhang Jiuling 張九齡
Zhang Quanyi 張全義
Zhang Yichao 張議潮
Zhangsun Wuji 長孫無忌
Zheng Tian 鄭畋
Zhu Ci 朱泚


2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail
Important Chinese of the...