ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Tang Dynasty Emperors

Mar 19, 2016 © Ulrich Theobald
Tang Dynasty 唐 (618-907)
Capital: Chang'an 長安 (modern Xi'an 西安, Shaanxi)
temple name (miaohao 廟號) personal name reign periods (nianhao 年號)
Tang Gaozu 唐高祖 (r. 618-626, d. 635) Li Yuan 李淵 Wude 武德 (618-626)
Usurpers Zhu Can 朱粲 (615-619)
-----Changda 昌達 615-619
Lin Shihong 林士弘, emperor of Chu 楚 (r. 616-622)
-----Taiping 太平 616-622
Liu Wuzhou 劉武周 (617-620)
-----Tianxing 天興 617-620
Liang Shidu 梁師都, emperor of Liang 梁 (r. 617-628)
-----Yonglong 永隆 617-628
Dou Jiande 竇建德, emperor of Xia 夏 (r. 617-621)
-----Wufeng 五鳳 618-621
Xiao Xian 蕭銑, emperor of Liang 梁 (r. 617-621)
-----Mingfeng 鳴鳳 617-621
Li Gui 李軌 (618-619)
-----Anle 安樂 618-619
Gao Kaidao 高開道, emperor of Yan 燕 (r. 618-624)
-----Shixing 始興 618-624
Yuwen Huaji 宇文化及, emperor of Xu 許 (r. 618-619)
-----Tianshou 天壽 618-619
Wang Shichong 王世充, emperor of Zheng 鄭 (r. 619-621)
-----Kaiming 開明 619-621
Shen Faxing 沈法興 (619-620)
-----Yankang 延康 619-620
Li Zitong 李子通 (619-621)
-----Mingzheng 明政 619-621
Liu Heita 劉黑闥 (622-623)
-----Tianzao 天造 622-623
Fugong Shi 輔公祏, emperor of Song 宋 (r. 623-624)
-----Tianming 天明 623-624
Tang Taizong 唐太宗 (r. 626-649) Li Shimin 李世民 Zhenguan 貞觀 (627-649)
Tang Gaozong 唐高宗 (r. 649-683) Li Zhi 李治 Yonghui 永徽 (650-655)
Xianqing 顯慶 (656-660)
Longshuo 龍朔 (661-663)
Linde 麟德 (664-665)
Qianfeng 乾封 (666-667)
Zongzhang 總章 (668-669)
Xianheng 咸亨 (670-673)
Shangyuan 上元 (674-675)
Yifeng 儀鳳 (676-678)
Diaolu 調露 (679)
Yonglong 永隆 (680)
Kaiyao 開曜 (681)
Yongchun 永淳 (682)
Hongdao 弘道 (683)
Tang Zhongzong 唐中宗 (1st reign, r. 683-684) Li Xian 李顯 (or Zhe 哲) Sisheng 嗣聖 (684)
Tang Ruizong 唐睿宗 (1st reign, r. 684) Li Dan 李旦 Wenming 文明 (684)
Empress Wu (Wuhou) 武后 proclaiming Zhou Dynasty 周 in 690 (regent 684-690, ruler 690-704) Wu Zetian 武則天 (or Zhao 曌) Tianguangzhai 天光宅 (684)
Chuigong 垂拱 (685-688)
Yongchang 永昌 (689)
Zaichu 載初 (689)
Tianshou 天授 (690-691)
Ruyi 如意 (692)
Changshou 長壽 (692-693)
Yanzai 延載 (694)
Zhengsheng 證聖 (695)
Tiance wansui 天冊萬歲 (695)
Wansui dengfeng 萬歲登封 (696)
Wansui tongtian 萬歲通天 (696)
Shengong 神功 (697)
Shengli 聖歷 (698-699)
Jiushi 久視 (700)
Dazu 大足 (701
Chang'an 長安 (701-704)
Tang Zhongzong 唐中宗 (again, r. 705-709) Shenlong 神龍 (705-706)
Jinglong 景龍 (707-709)
Tang Shangdi 唐殤帝 or the Minor Emperor of Tang (Shaodi) 唐少帝 (r. 710) Li Chongmao 李重茂 Tanglong 唐龍 (710)
Usurper Li Chongfu 李重福 (Tang Zhongyuanzong 唐中元宗, r. 710)
-----Kefu 克復 710
Tang Ruizong 唐睿宗 (again, r. 710-712) Jingyun 景運 (710-711)
Taiji 太極 (712)
Yanhe 延和 (712)
Tang Xuanzong 唐玄宗 (dynastic title: Tang Mingdi 唐明帝, r. 712-755) Li Longji 李隆基 Xiantian 先天 (712)
Kaiyuan 開元 (713-741)
Tianbao 天寶 (742-755)
Tang Suzong 唐肅宗 (r. 756-762) Li Heng 李亨 (or Sisheng 嗣昇, Jun 浚, Yu 璵, Shao 紹) Zhide 至德 (756-757)
Qianyuan 乾元 (758-759)
Shangyuan 上元 (760-761)
Baoying 寶應 (762)
Usurpers An Lushan 安祿山, emperor of Yan 燕 (r. 756)
-----Shengwu 聖武 756
An Qingxu 安慶緒 (757-759)
-----Zaichu 載初 757
-----Tiancheng 天成 757-759
Shi Siming 史思明 (759-760)
-----Yingtian 應天 759
-----Shuntian 順天 759-760
Shi Chaoyi 史朝義 (761-763)
-----Xiansheng 顯聖 761-763
Duan Zizhang 段子璋 (761)
-----Huanglong 黃龍 761
Yuan Zhao 袁晁 (or Shengguo 昇國, 762)
-----Baosheng 寶勝 762
Tang Daizong 唐代宗 (r. 762-779) Li Yu 李豫 (or Chu 俶) Guangde 廣德 (763-764)
Yongtai 永泰 (765)
Dali 大歷 (766-779)
Tang Dezong 唐德宗 (r. 779-804) Li Shi 李適 Jianzhong 建中 (780-783)
Guangyuan 光元 (784)
Zhenyuan 貞元 (785-804)
Usurpers Zhu Ci 朱泚 (783-784)
-----Yingtian 應天 783
-----Tianhuang 天皇 784
Li Xilie 李希烈 (784-786)
-----Wucheng 武成 784-786
Tang Shunzong 唐順宗 (r. 804-805) Li Song 李誦 Yongzhen 永貞 (805)
Tang Xianzong 唐憲宗 (r. 805-820) Li Chun 李純 (or 淳) Yuanhe 元和 (806-820)
Tang Muzong 唐穆宗 (r. 820-824) Li Heng 李恆 (or You 宥) Changqing 長慶 (821-824)
Tang Jingzong 唐敬宗 (r. 824-826) Li Zhan 李湛 Baoli 寶歷 (825-826)
Tang Wenzong 唐文宗 (r. 826-840) Li Ang 李昂 (or Han 涵) Dahe 大和 or Taihe 太和 (827-835)
Kaicheng 開成 (836-840)
Tang Wuzong 唐武宗 (r. 840-846) Li Yan 李炎 (or Chan 瀍) Huichang 會昌 (841-846)
Tang Xuanzong (II) 唐宣宗 (r. 846-859) Li Chan 李忱 (or Yi 怡) Dazhong 大中 (847-859)
Tang Yizong 唐懿宗 (r. 859-873) Li Cui 李漼 (or Wen 溫) Xiantong 咸通 (860-873)
Usurper Qiu Fu 裘甫 (860)
-----Luoping 羅平 860
Tang Xizong 唐僖宗 (r. 873-888) Li Xuan 李儇 (or Yan 儼) Qianfu 乾符 (874-879)
Guangming 廣明 (880)
Zhonghe 中和 (881-884)
Guangqi 光啟 (885-887)
Wende 文德 (888)
Usurper Huang Chao 黃巢, emperor of Qi 齊 (r. 878-884)
-----Wangba 王霸 878-879
-----Jintong 金統 880-884
Li Wen 李溫 (886)
-----Jianzhen 建貞 886
Tang Zhaozong 唐昭宗 (r. 888-904) Li Ye 李曄 (or Jie 傑, Min 敏) Longji 龍紀 (889)
Dashun 大順 (890-891)
Jingfu 景福 (892-893)
Qianning 乾寧 (894-897)
Guanghua 光化 (898-900)
Tianfu 天福 (901-903)
Tianyou 天祐 (904-907)
Usurper Dong Chang 董昌 (895-896)
-----Shuntian 順天 895-896
Tang Aidi 唐哀帝 (r. 904-907) Li Zhu 李柷 (or Zuo 祚)
Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會, ed. (2000). Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe), Vol. 2, 3330-3337.