ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Changchun zhenren xiyou ji 長春真人西遊記

Jul 24, 2010 © Ulrich Theobald

Changchun zhenren xiyou ji 長春真人西遊記 "True man Changchun's journey to the west" is the report of the Daoist patriarch Qiu Chuji's 丘處機 travel to the court of the Mongol ruler Činggis Qaɣan (r. 1206-1227). It was written by the Jin period 金 (1115-1234) Daoist monk Li Zhichang 李志常 and has a length of 2 juan.

In 1219 Činggis Qaɣan sent a messenger to Laizhou 萊州 (modern Yexian 掖縣, Shandong), the residence of Qiu Chuji, and invited him to come to his court. At the beginning of 1220, Qiu first travelled to Yanjing 燕京 (modern Beijing), one of the capitals of the Jin empire where he spent some time before leaving via Xuande 宣德 (modern Xuanhua 宣化, Hebei) in the spring of 1221. At the end of the year he arrived in Samarkand. In the next spring, the group of monks traveled on to the khan's camp in the Hindukush where they stayed to the end of the year. In the autumn of 1223 they returned to Xuande.

The author of the report, Li Zhichang (also called Zhenchangzi 真常子 or Tongxuan dashi 通玄大師), participated in the journey. He later became patriarch of the Quanzhen tradition 全真 of Daoism. His report was therefore regarded as a religious book of minor interest to Confucian or "worldly" scholars. It is part of the Daoist Canon Daozang 道藏 and was only "detected" as an interesting source on 13th-century Central Asia by Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804) during the Qing period 清 (1644-1911). In 1926, Wang Guowei 王國維 (1877-1927) published a modern annotated edition of the book.

Sources:
Bretschneider, Emil (1910). "Si You Ki, Travels to the West of Kiu Ch'ang Ch'u", in Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, Vol. 1 (London: Trübner), 35-108.
Goossaert, Vincent (2008). "Changchun zhenren xiyou ji", in Fabrizio Pregadio, ed. Encyclopedia of Taoism (London/New York: Routledge), 246-247.
Hu Yicheng 胡義成 (2002). "Xiyouji zhuzuoquan xue'an: Qiu Chuji shi-tu shengchu 《西遊記》著作勸學案:丘處機師徒勝出", Handan Shizhuan xuebao 邯鄲師專學報, 2002 (12).
Hu Yicheng 胡義成 (2002a). "Zai lun Qiu Chuji moxia daoshi zuo Xiyouji zugao 再論丘處機麾下道士作《西遊記》祖稿", Chenzhou Shi Gaodeng Zhuanke Xuexiao xuebao 郴州師範高等專科學校學報, 2002 (12).
Hu Yicheng 胡義成 (2003). "Qiu Chuji yu Xiyouji de guanli nan yi yiduan 丘處機與《西遊記》的關聯南以刈斷", Hechi Shizhuan xuebao (Shehui kexue ban) 河池師專學報(社會科學版), 2003 (3).
Huang Erning 黃二寧 (2019). "Meng-Yuan qianqi Qiu Chuji de Xiyu youli yu xinglü shi chuangzuo 蒙元前期丘處機的西域旅歷與行旅詩創作", Zhongbei Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 中北大學學報(社會科學版), 2019 (6).
Jia Jingyan 賈敬顔 (1992), "Changchun zhenren xiyou ji 長春真人西遊記", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, p. 76.
Jin Chuandao 金傳道 (2014). "Qiu Chuji xiyou tuzhong wenxue huodong ninian kaolüe 丘處機西遊途中文學活動系年考略", Neimenggu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban ) 内蒙古大學學報(哲學社會科學版), 2014 (5).
Lü Xichen 呂錫琛 (1992). "Ping Chengjisi Han zhao Qiu Chuji lun dao 評成吉思汗召丘處機論道", Xiangtan Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 湘潭師範學院學報(社會科學版), 1992 (8).
Lü Xichen 呂錫琛 (2003). "Qiu Chuji xixing lun dao ji qi shehui yiyi tanxi 丘處機西行論道及其社會意義探析", Zhongguo daojiao 中國道教, 2003 (2).
Liu Fengming 劉鳳鳴 (2008). "Wo zhi di suo lin he shang, yu ba gan ge zhi tai ping: Qiu Chuji yuanfu Chengjisi Han xingyign de dongyin 我之帝所臨河上,欲罷干戈致太平——丘處機遠赴成吉思汗行營的動因", Ludong Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 魯東大學學報(哲學社會科學版), 2008 (1).
Палладій, О. [Пётр Иванович Кафаров] (1910). "Путешествіе на Западъ монаха Чанъ-чуня, описано ученикомъ его Чжень чавъ цзы, по имени Ли чжи чанъ", Труды членовъ Россійской духовной миссіи Изданіе Пекинской Духовной Миссіи (Пекинъ: Типографія Успенскаго Монастыря при Русской Духовной Миссіи), Томъ IV, 130-172.
Shi Mingjie 施鳴捷 (2001). "Qiu Chuji yu Chengjisi Han 丘處機與成吉思汗", Yi guwen zhishi 醫古文知識, 2001 (5).
Tong Zhuchen 佟柱臣 (1986). "Chengjisi Huangdi ci Qiu Chuji shengzhi shike kao 成吉思皇帝賜丘處機聖旨石刻考", Wenwu 文物, 1986 (5).
Waley, Arthur, transl. (1963). The Travels of an Alchemist: The Journey of the Taoist Ch'ang-ch'un from China to the Hindukush at the Summons of Chingiz Khan, Recorded by His Disciple Li Chih-ch'ang (London: Routledge).
Xia Dangying 夏當英 (2011). "Chengjisi Han liyu Qiu Chuji fensi: Yi quanli yu zongjiao hudong de shijiao 成吉思汗禮遇丘處機分析——以權力與宗教互動的視角", Wenzhou Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 溫州大學學報(社會科學版), 2011 (5).
Xu Dong 許東 (2019). "Qiu Chuji xixing chenggong yuanyin tanxi 丘處機西行成功原因探析", Qinghai Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 青海師範大學學報(哲學社會科學版), 2019 (7).
Yang Jun 楊俊 (2005). "Qiu CHuji moxia Quanzhen daoshi bu shi Xiyouji de zui zao zuozhe: Yu Hu Yicheng xiansheng shangque 丘處機麾下全真道士不是《西遊記》的最早作者——與胡義成先生商榷", Tangshan Shifan Xueyuan xuebao 唐山師範學院學報, 2005 (11).
Yin Zhihua 尹志華 (2005). "Qiu Chuji yu Quanzhendao zai Yanjing de fazhan 丘處機與全真道在燕京的發展", Zhongguo daojiao 中國道教, 2005 (12).
Zhang Zhongtang 張忠堂 (2005). "Chengjisi Han san qing Qiu Chuji 成吉思汗三請丘處機", Zhongguo daojiao 中國道教, 2005 (4).