ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Bibliographies and Catalogues (mulu lei 目錄類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Bibliographies and Catalogues (mulu lei 目錄類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). These are in most cases arranged according to a coherent system of categories. An index provides an overview of the inventory of a library, or the writings included in a collections, and in the latter case also as a table of contents. The word mulu also means table of contents and is used at the beginning of books as a list displaying the names and numbers (number of juan "scrolls") of the chapters.
The section on catalogues in the reprint series Siku quanshu 四庫全書 is divided into two parts, the first including pure book catalogues (jingji 經籍), the second books on inscriptions (jinshi 金石) in metal vessels and stones slabs, as well as sources on model calligraphy. The first section includes 11 books, the second 36 books.

Table 1. Bibliographies and Catalogues (mulu 目錄)
1. 經籍 jingji Bibliographies of [books on the] Confucian Classics and non-canonical writings
別錄 * Bielu (Han) 劉向 Liu Xiang, 劉歆 Liu Xin
七略 * Qilüe (Han) 劉向 Liu Xiang, 劉歆 Liu Xin
漢書藝文志 Hanshu yiwen zhi (part of Hanshu 漢書) (Han) 班固 Ban Gu
七錄 * Qilu (Liang) 阮孝緒 Ruan Xiaoxu
隋書經籍志 Suishu jingji zhi (part of Suishu 隋書) (Tang) 魏徵 Wei Zheng et al.
崇文總目 十二卷 Chongwen zongmu (Song) 王堯臣 Wang Yaochen, 王洙 Wang Zhu, 歐陽修 Ouyang Xiu (imp. ord.)
通志藝文略 Tongzhi yiwen lüe (part of Tongzhi 通志) (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
郡齋讀書志 四卷 Junzhai dushu zhi (Song) 晁公武 Chao Gongwu,趙希弁 Zhao Xibian
子略 四卷 Zilüe (Song) 高似孫 Gao Yisun
遂初堂書目 一卷 Suichutang shumu (Song) 尤袤 You Mao
直齋書錄解題 二十二卷 Zhizhai shulu jieti (Song) 陳振孫 Chen Zhensun
文淵閣書目 四卷 Wenyuange shumu (Ming) 楊士奇 Yang Shiqi
國史經籍志 六卷 (續修) Guoshi jingji zhi (Ming) 焦竑 Jiao Hong
全蜀藝文志 * Quanshu yiwenzhi (Ming) 周復俊 Zhou Fujun
(欽定)天祿琳琅書目 十卷 (Qinding) Tianlu linlang shumu (Qing) 于敏中 Yu Minzhong, 王際華 Wang Jihua, 梁國治 Liang Guozhi (et al; imp. ord.)
(欽定)天祿琳琅書目後編 二十卷 (續修) (Qinding) Tianlu linlang shumu houbian (Qing) 彭元瑞 Peng Dengyuan et al.
澹生堂藏書目 八卷 (續修) Zhanshengtang cangshu mu (Qing) 祁承㸁 Qi Chenghan
讀書敏求記 四卷 (存目) Dushu minqiu ji (Qing) 錢曾 Qian Ceng
(錢遵王)述古堂書目 十卷 (續修) (Qian Zunwang) Shugutang shumu (Qing) 錢曾 Qian Ceng
世善堂藏書目錄 二卷 (續修) Shishantang cangshu mulu (Qing) 陳第 Chen Di
千頃堂書目 三十二卷 Qianqingtang shumu (Qing) 黃虞稷 Huang Yuji
絳雲樓書目 四卷 (續修) Jiangyuntang mulu (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi
汲古閣珍藏秘本書目 (續修) Jiguge zhencang miben mulu (Qing) 毛扆 Mao Yi
天一閣書目 四卷 (續修) Tianyige shumu (Qing) 范懋柱 Fan Maozhu
四庫全書總目提要 二百卷 Siku quanshu zongmu tiyao (Qing) 紀昀 Ji Yun et al.
禁毀書目 (續修) Jinhui shumu (Qing) NN
淸代禁毀書目四種 (續修) Qingdai jinhui shumu si zhong (Qing) 姚覲元 Yao Jinyuan (comp.)
四庫未收書提要 五卷 (續修) Siku wei shou shu tiyao (Qing) 阮元 Ruan Yuan; 阮福 Ruan Fu (comp.)
皕宋樓藏書志 百二十卷 (續修) Bisonglou cangshu zhi (Qing) 陸心源 Lu Xinyuan
販書偶記 * Fanshu ouji (Rep) 孫殿起 Sun Dianqi
2. 金石之屬 jinshi Catalogues of antiques, inscriptions on such, and ancient calligraphies
集古錄 十卷 Jigulu (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
金石錄 三十卷 Jinshilu (Song) 趙明誠 Zhao Mingcheng
續石錄 * Xu jinshilu (Qing) 葉萬 Ye Wan
金石錄補 * Jinshilu bu (Qing) 葉奕苞 Ye Yibao
金石錄補續跋 * Jinshilu bu xuba (Qing) 葉奕苞 Ye Yibao
淳化法帖 (淳化閣法帖, 淳化閣帖) * Chunhua fatie (Chunhuage fatie, Chunhuage tie) (Song) 王著 Wang Zhu
法帖刊誤 二卷 Fatie kanwu (Song) 黃伯思 Huang Bosi
法帖釋文 十卷 Fatie shiwen (Song) 劉次莊 Liu Cizhuang
籀史 一卷 Zhoushi (Song) 翟耆年 Zhai Xinian
隸釋 二十七卷 Lishi (Song) 洪適 Hong Shi
隸續 二十一卷 Lixu (Song) 洪適 Hong Shi
法帖譜系 二卷 Fatie puxi (Song) 曹士冕 Cao Shimian
蘭亭考 十二卷 Lantingkao (Song) 桑世昌 Sang Shichang (comp.), 高似孫 Gao Sisun (rev.)
寶刻叢編 八卷 Baoke congbian (Song) 陳思 Chen Si
(欽定重刻)淳化閣帖釋文 十卷 (Qinding chongke) Chunhuage tie shiwen (Qing) 于敏中 Yu Minzhong et al. (imp. ord.)
石經考 一卷 Shijing kao (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
萬氏石經考 二卷 Wanshi shijing kao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
金石文考略 十六卷 Jinshiwen kaolüe (Qing) 李光映 Li Guangying
淳化祕閣法帖考正 十二卷 Chunhuamige fatie kaozheng (Qing) 王澍 Wang Shu
石經考異 二卷 Shijing kaoyi (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
天下金石志 十五卷 (續修) Tianxia jinshi zhi (Qing) 于奕正 Yu Yizheng; 孫國敉 Sun Guomi (comm., suppl.); 翁方綱 Weng Fanggang (comm.)
金石萃編 百六十卷 (續修)
金石萃編未刻稿 三卷 (續修)
Jinshi cuibian
Jinshi cuibian weike gao
(Qing) 王昶 Wang Chang
金石萃編補略 二卷(續修) Jinshi cuibian bulüe (Qing) 王言 Wang Yan
金石萃編補正 四卷 (續修) Jinshi cuibian buzheng (Qing) 方履籛 Fang Lüqian
金石後錄 八卷 (續修) Jinshi houlu (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
金石續編 二十一卷(續修) Shijing kaoyi (Qing) 陸耀遹 Lu Yaoyu
平津館金石萃編 二十卷 (續修) Pingjinguan jinshi cuibian (Qing) 嚴可均 Yan Kejun
攟古錄 二十卷 (續修)
攟古錄金文 三卷 (續修)
Jungulu
Jungulu jinwen
(Qing) 吳式芬 Wu Shifen
積古齋鐘鼎彝器款識 十卷 (續修) Jiguzhai zhong-ding-yi qi kuanshi (Qing) 阮元
愙齋集古錄 二十六卷 (續修) Kezhai jigu lu (Qing) 吳大澂 Wu Dacheng
古籀拾遺 三卷 (續修)
古籀餘論 三卷 (續修)
Guzhou shiyi
Guzhou yulu
(Qing) 孫詒讓 Sun Yirang
陶齋吉金錄 八卷 (續修)
陶齋吉金續錄 二卷 (續修)
Taozhai jijin lu
Taojin jijin xulu
(Qing) 端方 Duan Fang
契文舉例 二卷 (續修) Qiewen juli (Qing) 孫詒讓 Sun Yirang
鐵雲藏龜 一卷 (續修) Tieyun canggui (Qing) 劉鶚 Liu E
* not included in the reprint series Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要(Cunmu 存目 section), nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.