ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guanzhenshu jicheng 官箴書集成

Jul 25, 2021 © Ulrich Theobald

Guanzhenshu jicheng 官箴書集成 is a collection of writings on methods of and issues in local administration compiled under a team under the supervision of Liu Junwen 劉俊文 and published in 1997 by the Huangshan Press 黃山書社 in Hefei 合肥, Anhui.

Many texts argue with the traditional Confucian precept of a moral (daode 道德) government, while others provide instructions for a wide range of daily duties in the field of local government. The whole collection includes 101 texts, quite a few of which are reproductions of rare and singular editions. This series of collectanea (congshu 叢書) thus presents not only texts available from widespread series like Siku quanshu 四庫全書, but preserves rare and singular (guben 孤本) books not found in other collections.

Table 1. The series Guanzhenshu jicheng 官箴書集成
(PRC) 《官箴書集成》編纂委員會 Guanzhenshu jicheng bianzuan weiyuanhui, 劉俊文 Liu Junwen (comp.)
1997 edition of the Huangshan Shushe 黃山書社
書名, length in juan Title Author(s)
第一冊
臣軌 二卷 Chengui (Tang) 武則天 Empress Wu Zetian
州縣提綱 四卷 Zhouxian tigang (Song) 陳襄 Chen Nang
作邑自箴 一卷 Zuoyi zizhen (Song) 李元弼 Li Yuanbi
官箴 一卷 Guanzhen (Song) 呂本中 Lü Benzhong
晝簾緒論 一卷 Zhoulian xulun (Song) 胡太初 Hu Taichu
百官箴 六卷 Baiguanzhen (Song) 許月卿 Xu Yueqing
為政善報事類 十卷 Weizheng shanbao shilei (Yuan) 葉留 Ye Liu
為政忠告, 牧民忠告 二卷
風憲忠告 一卷
廟堂忠告 一卷
(三事忠告 四卷)
Weizheng zhonggao, Mumin zhonggyao,
Fengxian zhonggao,
Miaotang zhonggao
(Sanshi zhonggao)
(Yuan) 張飬浩 Zhang Yanghao
薛文清公從政録 一卷 Xue Wenjinggong congzheng lu (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
御制官箴 一卷 Yuzhi guanzhen (Ming) 宣宗朱瞻基 Emperor Xuanzong Zhu Zhanji
官箴集要 三卷 Guanzhen jiyao (Ming) 汪天錫 Wang Tianxi
牧鑑 十卷 Mujian (Ming) 楊昱(輯) Yang Yu (comp.)
宦遊日記 一卷 Huanyou riji (Ming) 徐榜 Xu Bang
撫黔紀略 一卷 Fuqian jilüe (Ming) 江東之 Jiang Dongzhi
新吾呂先生實政録 七卷 Xinwu Lü xiansheng shizheng lu (Ming) 呂坤 Lü Kun
居官水鏡 四卷 Juguan shuijing (Ming) 劉明俊 Liu Mingjun
新官到任儀注 一卷 Xinguan daoren yizhu (Ming) 佚名 NN
新官軌範 一卷 Xinguan guifan (Ming) 佚名 NN
第二冊
璞山蔣公政訓 一卷 Pushan Jianggong zhengxun (Ming) 蔣廷璧 Jiang Tingbi
牧民政要 一卷 Mumin zhengyao (Ming) 佚名 NN
初仕要覽 一卷 Chushi yaolan (Ming) 佚名 NN
初仕録 一卷 Chushilu (Ming) 吳遵 Wu Zun
居官必要為政便覽 二卷 Juguan biyao weizheng bianlan (Ming) 佚名 NN
居官格言 一卷 Juguan geyan (Ming) 佚名 NN
治譜 十卷 Zhipu (Ming) 佘自強 Yu Ziqiang
政學録 五卷 Zhengxuelu (Qing) 鄭端 Zheng Duan
總制浙閩文檄 六卷 Zongzhi Zhe-Min wenxi (Qing) 劉兆麒 Liu Zhaoqi
宦海慈航 一卷 Huanhai cihang (Qing) 蔣埴 Jiang Zhi
蒞政摘要 二卷 Lizheng zhaiyao (Qing) 陸隴其 Lu Longqi
已畦瑣語 一卷 Yigui suoyu (Qing) 葉燮 Ye Xie
蒞蒙平政録 二卷 Limeng pingzheng lu (Qing) 陳朝君 Chen Chaojun
第三冊
未信編 六卷 Weiyanbian (Qing) 潘月山 Pan Yueshan
司牧寶鑑 一卷 Simu baojian (Qing) 李容 Li Rong (comp.)
福惠全書 三十二卷 Fuhui quanshu (Qing) 黃六鴻 Huang Liuhong
治安文獻 二卷 Zhi'an wenxian (Qing) 陸壽名 Lu Shouming, 韓訥 Han Ne (comp.)
州縣事宜 一卷 Zhouxian shiyi (Qing) 田文鏡 Tian Wenjing
治鏡録集解 二卷 Zhijinglu jijie (Qing) 張運青 Zhang Yunqing
第四冊
天臺治略 十卷 Tiantai zhilüe (Qing) 戴兆佳 Dai Zhaogui
從政遺規 二卷 Congzheng yigui (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
學仕遺規 四卷 Xueshi yigui (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
學仕遺規補編 四卷 Xueshi yigui bubian (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
在官法戒録 四卷 Zaiguan fajie lu (Qing) 陳弘謀 Chen Hongmou (comp.)
健餘先生撫豫條教 四卷 Xieyu xiansheng fuyu tiaojiao (Qing) 尹會一 Yin Huiyi
幕學舉要 一卷 Muxue juyao (Qing) 萬維翰 Wan Weihan
辦案要略 一卷 Bian'an yaolüe (Qing) 王又槐 Wang Youhuai
第五冊
刑幕要略 一卷
(附)贅言十則 一卷
Xingmu yaolüe
(app.) Zhuiyan shize
(Qing) 佚名 NN
居官寡過録 六卷 Juguan guaguo lu (Qing) 盤嶠野人 Panqiao yeren (comp.)
圖民録 四卷 Tuminlu (Qing) 袁守定 Yuan Shouding
筮仕金鑑 二卷 Shishi jinjian (Qing) 邵嗣宗 Shao Sizong
學治臆說 二卷 Xuezhi yishuo (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
學治續說 一卷 Xuezhi xushuo (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
學治說贅 二卷 Xuezhi shuozhui (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
佐治藥言 一卷 Zuozhi yaoyan (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
續佐治藥言 一卷 Xu zuozhi yaoyan (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
宋州從政録 三卷 Songzhou congzheng lu (Qing) 王鳳生 Wang Fengsheng
晉政輯要 八卷 Jinzheng jiyao (Qing) 海寧 Hai Ning
第六冊
宦游紀略 二卷 Huanyou jilüe (Qing) 高廷瑤 Gao Tingyao
勵治撮要 一卷 Lizhi cuoyao (Qing) 張經田 Zhang Jingtian
自治官書 不分卷 Zizhi guanshu (Qing) 劉衡 Liu Heng
州縣須知 一卷 Zhouxian xuzhi (Qing) 劉衡 Liu Heng
蜀僚問答 一卷 Shuliao wenda (Qing) 劉衡 Liu Heng
讀律心得 三卷 Dulü xinde (Qing) 劉衡 Liu Heng
庸吏庸言 二卷
(附)庸吏餘談 一卷
Yongli yongyan
(app.) Yongli yutan
(Qing) 劉衡 Liu Heng
海陵從政録 一卷 Hailing congzheng lu (Qing) 周石藩 Zhou Shifan
共城從政録 一卷
(附)莘原從政録 一卷
Gongcheng congzheng lu
(app.) Xinyuan congzheng lu
(Qing) 周石藩 Zhou Shifan
治浙成規 八卷 Zhizhe chenggui (Qing) 佚名 NN
學治一得編 不分卷 Xuezhi yide bian (Qing) 何耿繩 He Gengsheng (comp.)
自歷言 一卷 Ziliyan (Qing) 文海 Wen Hai
外官新任輯要 一卷 Waiguan xinren jiyao (Qing) 佚名 NN
第七冊
牧令書 二十三卷 Mulingshu (Qing) 徐棟 Xu Dong (comp.)
牧令要訣 一卷 Muling yaojue (Qing) 璧昌 Bicang [Manchu]
平平言 四卷 Pingpingyan (Qing) 方大湜 Fang Dashi
陸清獻公莅嘉遺蹟 三卷 Lu Qingxiangong lijia yiji (Qing) 黃維玉 Huang Weiyu
貢愚録 一卷 Gongyulu (Qing) 王晉之 Wang Jinzhi
第八冊
居官日省録 六卷 Juguan risheng lu (Qing) 覺羅烏爾通阿 Gioro Urtungga
求治管見 一卷 Qiuzhi guanjian (Qing) 戴肇辰 Dai Zhaochen
從公録 一卷 Conggonglu (Qing) 戴肇辰 Dai Zhaochen
從公續録 二卷 Conggong xulu (Qing) 戴肇辰 Dai Zhaochen
從公三録 一卷 Conggong sanlu (Qing) 戴肇辰 Dai Zhaochen
宦游紀略 六卷
續 一卷
Huanyou jilüe
Xu
(Qing) 桂超萬 Gui Chaowan
得一録 十六卷 Deyilu (Qing) 余治 Yu Zhi
州縣初仕小補 二卷 Zhouxian chushi xiaobu (Qing) 禇瑛 Chu Ying
第九冊
事宜須知 四卷
(附)續增八條 一卷
Shiyi xuzhi
(app.) Cuzeng ba tiao
(Qing) 延昌 Yančang [Mongol]
敬簡堂學治録 四卷 Jingjiantang xuezhi lu (Qing) 戴杰 Dai Jie
宦鄉要則 七卷 Huanxiang yaoze (Qing) 張鑑瀛 Zhang Jianying (comp.)
牧令須知 六卷 Muling xuzhi (Qing) 剛毅 Gang Yi
居官鏡 一卷 Juguanjing (Qing) 剛毅 Gang Yi
佐雜譜 二卷 Zuozapu (Qing) 李庚乾 Li Gengqian (comp.)
書生初見 一卷 Shusheng chujian (Qing) 翁傳照 Weng Chuanzhao
公門果報錄 一卷
(附)續錄 一卷
佐治果報法戒錄 一卷
杖瘡方 一卷
Gongmen guobao lu
(app.) Xulu
Zuozi guobao fajie lu
Zhangcangfang
(Qing) 宋楚望 Song Chuwang
停琴餘牘 一卷 Tingqin yudu (Qing) 羅迪楚 Luo Dichu
學治識端 一卷 Xuezhi shiduan (Qing) 徐壽茲 Xu Shouzi
宰惠紀略 五卷 Zaihui jilüe (Qing) 柳堂 Liu Tang
盧鄉贅公牘 四卷
補遺 一卷
Luxiang zhuigong du
Buyi
(Qing) 莊綸裔 Zhuang Lunyi
牧民贅語 一卷 Mumin zhuiyu (Qing) 王景賢 Wang Jingxian
吏皖存牘 三卷 Liwan cundu (Qing) 姚錫光 Yao Xiguang
第十冊
樊山政書 二十卷 Fanshan zhengshu (Qing) 樊增祥 Fan Zengxiang
陶甓公牘 十二卷 Taopi gongdu (Qing) 劉汝驥 Liu Ruji
從政鎖記 一卷 Congzheng suoji (Rep) 王守恂 Wang Shouxun
宦遊偶記 二卷 Huanyou ouji (Rep) 陳惟彥 Chen Weiyan
將吏法言 八卷 Jiangli fayan (Rep) 徐世昌 Xu Shichang
Sources:
xxx