ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huanhai zhinan 宦海指南

Aug 24, 2021 © Ulrich Theobald

Huanhai zhinan 宦海指南, also called Libu chengjing wu zhong 吏部呈敬五種, is a collection of handbooks for district magistrates compiled by Xu Naipu 許乃普 (1787-1866), courtesy name Zhenxi 貞錫, style Diansheng 滇生, from Qiantang 錢塘 near Hangzhou 杭州, Zhejiang. Xu's highest office was Minister of Personnel (libu shangshu 吏部尚書). He was famous for his calligraphies.

Table 1. The series Huanhai zhinan 宦海指南
(Qing) 許乃普 Xu Naipu (comp.)
1859 edition of Master Xu from Qiantang 錢塘許氏(許乃普)
書名, length in juan Title Author(s)
(欽頒)州縣事宜 一卷 (Qinban) Zhouxian shiyi (Qing) 愛新覺羅胤禎 Aisin Gioro In Jen (Kangxi Emperor) imp. ord.; 田文鏡 Tian Wenijng, 李衛 Li Wei
州縣須知 一卷 Zhouxian xuzhi (Qing) 劉衡 Liu Heng
佐治藥言 一卷
續 一卷
Zuozhi yaoyan
Xu
(Qing) 王輝祖 Wang Huizu
學治臆說 二卷
續說 一卷
Xuezhi yishuo
Yushuo
(Qing) 王輝祖 Wang Huizi
折獄便覽 一卷
續說 一卷
Zheyu bianlan
Xushuo
(Qing) NN
Source:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 683.