ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huayang guo zhi 華陽國志

Jul 17, 2010 © Ulrich Theobald

Huayang guo zhi 華陽國志 "Records of the Lands South of Mt. Hua" is a history of Sichuan (Ba 巴 and Shu 蜀), the region of the upper course of the River Han (Hanzhong 漢中) and south into the modern province of Guizhou (Nanzhong 南中) from ancient times to the 4th century. It is 12-juan long and was written by the Eastern Jin-period 東晉 (317-420) scholar Chang Qu 常璩 (c. 291-361), courtesy name Daojiang 道將, a native from the region of Shu.

The first four chapters are a general description of the region as well as a history of remote times where historical records are lacking. The other chapters are chronological reports of the region. Chapters 5 to 10 deal with the history of the region from the Later Han period 後漢 (25-220), through the Shu-Han period 蜀漢 (221-263), the Western Jin 西晉 (265-316) and the short-lived Cheng-Han dynasty 成漢 (304-347). Chapters 10 and 11 are biographies of worthies and outstanding women. The book must have been finished before 355.

The Huayang guo zhi is of great importance for the early history of the modern province of Sichuan. It contains not only information about event history but also of geography, customs and habits, administration, economy, and local tales. The biographies in chapters 10 and 11 contain a lot of information not included in the official histories.

There is a commentary written by Liu Lin 劉琳 called Huayang guo zhi jiaozhu 華陽國志校注.

Table 1. Contents of the Huayang guo zhi 華陽國志
1. 巴志 Ba [around modern Chongqing]
2. 漢中志 Hanzhong [modern Hubei]
3. 蜀志 Shu [around modern Chengdu]
4. 南中志 Nanzhong [N-Guizhou]
5. 公孫述劉二牧志 Gongsun Shu and the two governors Liu [potentates of this region during Later Han]
6. 劉先主志 Liu [Bei] the First Ruler [of Shu-Han]
7. 劉後主志 Liu [Shan] the Last Ruler [of Shu-Han]
8. 大同志 The "Great Unity" [during Western Jin]
9. 李特雄期壽勢志 [The rulers of Cheng-Han]
10a. 先賢士女總讚論 Concise praise of wise and virtuous ladies and gentlemen (I)
10b. 廣漢士女 The ladies and gentlemen of Guanghan
10c. 漢中士女 The ladies and gentlemen of Hanzhong
11. 後賢志 Wise [ladies and gentlemen] II
12. 序志 Postface
Sources:
Ao Yichang 敖依昌, Tan Xiaohua 譚小華 (2012). "Huayang guo zhi zhong de shenhua chuanshuo yanjiu 《華陽國志》中的神話傳説研究", Chongqing Sanxia Xueyuan xuebao 重慶三峽學院學報, 2012 (7).
Ba Zhaoxiang 巴兆祥 (1994). "Huayang guo zhi 華陽國志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 686.
Bu Yanjun 卜艷軍, Li Xinwei 李新偉 (2003). "Huayang guo zhi qianlun 《華陽國志》淺論", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2003 (1).
Cai Ying 才穎, Luo Yekai 羅業愷 (2011). "Cong Huayang guo zhi kan xinan diqu de yuanshi chongbai 從《華陽國志》看西南地區的原始崇拜", Zongjiaoxue yanjiu 宗教學研究, 2011 (9).
Cai Yunsheng 蔡運生 (2000). "Huayang guo zhi: Zhongguo zuo zao de daojiao shi 《華陽國志》中國最早的道教史", Zhongguo daojiao 中國道教, 2000 (10).
Cao Daoheng 曹道衡 (1986). "Huayang guo zhi 華陽國志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 274.
Chen Xiaohua 陳曉華 (2003). "Cong Huayang guo zhi kan Chang Qu de shixue sixiang 從《華陽國志》看常璩的史學思想", Shixue yuekan 史學月刊, 2003 (11).
Du Zhiwen 杜治文 (2008). "Huayang guo zhi de shixue sixiang 《華陽國志》的史學思想", Shaanxi Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 陝西師範大學學報(哲學社會科學版), 2008 (9).
Farmer, J. Michael. (2007). "'A Person of the State' Composed a Poem: Lyrics of Praise and Blame in the Huayang guo zhi", Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, 29: 23-54.
Farmer, J. Michael (2015). "Huayang guo zhi", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 123-130.
Feng Fang 馮方 (1996). "Huayang guo zhi 華陽國志", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 316.
Gao Dalun 高大倫 (2004). "Huayang guo zhi jiu jun dangwei Nü Wa shuo 《華陽國志》“九君”當為“女媧”說", Zhonghua wenhua luntan 中華文化論壇, 2004 (4).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 817.
Hua Linfu 華林甫 (1996). "Lüelun Huayang guo zhi de dimingxue chengjiu 略論《華陽國志》的地名學成就", Xinan Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 西南師範大學學報(哲學社會科學版), 1996 (2).
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, ed. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 634.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1045.
Liu Chonglai 劉重来 (1984). "Shuo Huayang guo zhi 說《華陽國志》", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1984 (8).
Liu Chonglai 劉重来 (1991). "Huayang guo zhi zhong shige yanyu de shiliao jiazhi 《華陽國志》中詩歌諺語的史料價值", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1991 (3).
Liu Gucheng 劉固盛 (1997). "Huayang guo zhi de shiliao jiazhi 《華陽國志》的史料價值", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1997 (5).
Liu Qian 劉蒨, Pu Jicheng 朴基成 (2016). "Cong Huayang guo zhi kan Ba-Shu shenxian daojiao de qiyuan yu fazhan 從《華陽國志》看巴蜀神仙道教的起源与發展", Lantai shijie 蘭台世界, 2016 (6).
Shi Jianqun 史建群 (1995). "Cong Huayang guo zhi kan Ba-Shu shifeng de yanbian 從《華陽國志》看巴蜀世風的演變", Zhengzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 1995 (6).
Sichuan baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《四川百科全書》編纂委員會, ed. (1997). Sichuan baike da cidian 四川百科全書 (Chengdu: Sichuan cishu chubanshe), 454.
Sun Jun 孫俊, Wu Youde 武友德 (2018). "Qin-Han xinan Han-Yi geju: Yi Huayang guo zhi haozu shinü jizai de kaogu shiya mu fenbu wei zhongxin 秦漢西南“漢夷”格局——以《華陽國志》豪族士女記載和考古室崖墓分布為中心", Zhongguo bianjiang shidi yanjiu 中國邊疆史地研究, 2018 (6).
Tang Shigui 唐世貴, Luo Zhengsheng 羅正生, Tang Xiaomei 唐曉梅 (2006). "Chang Qu Huayang guo zhi yu Shanhaijing bijiao yanjiu 常璩《華陽國志》與《山海經》比較研究", Panzhihua Xueyuan xuebao 攀枝花學院學報, 2006 (10).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1166.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 135.
Wu Guosheng 吳國升 (1999). "Cong Huayang guo zhi kan Qin dui xinan shaoshu minzu diqu de zhili 從《華陽國志》看秦對西南少數民族地區的治理", Sichuan Jiaoyu Xuexuan xuebao 四川教育學院學報, 1999 (8).
Wu Guosheng 吳國升 (2001). "Lüeshuo Huayang guo zhi dui xinan shaoshu minzu de jizai 略說《華陽國志》對西南少數民族的記載", Sichuan Jiaoyu Xueyuan xuebao 四川教育學院學報, 2001 (9).
Xu Shiduan 徐適端 (2001). "Huayang guo zhi zhong de funü zhuanji yu Chang Qu de shishi 《華陽國志》中的婦女傳記與常璩的史識", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2001 (8).
Yang Ying 楊穎 (2006). "Cong Huayang guo zhi kan Donghan Shu-Ba diqu de Tuzu wenhua 從《華陽國志》看東漢巴蜀地區的士族文化", Huaiyin Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮陰師範學院學報(哲學社會科學版), 2006 (9).
Zhang Yinxiao 張寅瀟 (2018). "Huayang guo zhi shiliao jiaozhi zai renshi: Yi Sanguo Shu-Han shi yanjiu wei li 《華陽國志》史料價值再認識——以三國蜀漢史研究為例", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2018 (6).
Zhang Huanzong 張煥宗 (1997). "Huayan guo zhi 華陽國志", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 743.
Zhang Yong 張勇 (2016). "Chang Qu Huayang guo zhi yanjiu gaishu 常璩《華陽國志》研究概述", Zhongguo difangzhi 中國地方志, 2016 (4).
Zhao Junfang 趙俊芳 (1998). "Huayang guo zhi Han-Wei congshu ben shulüe 《華陽國志》漢魏叢書本述略", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1998 (11).
Zhou Yiliang 周一良 (1992). "Huayang guo zhi 華陽國志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 396.