ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Runan yishi 汝南遺事

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Runan yishi 汝南遺事 "Memories of Runan" is a history of the siege and conquest of the city of Caizhou 蔡州, prefecture Runan, compiled by the early Yuan-period 元 (1279-1368) scholar Wang E 王鶚 (1190-1273), courtesy name Baiyi 百一.

The book narrates, in a form of a diary, the three years long campaign of the Mongols against one of the most important cities of the Jin empire 金 (1115-1234). Wang E noted down his own experience as an eye-witness. The 4-juan long book was therefore of great importance for the compilation of the official dynastic history of the Jin empire, the Jinshi 金史. It has survived in fragments in the Jinshi and the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典.

The Runan yishi is included in the series Siku quanshu 四庫全書 and Jifu congshu 畿輔叢書.

Another book with the same title is a novella written by the Ming-period scholar Li Bengu 李本固 (jinshi degree 1592).

Sources:
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 886.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 935; Vol. 2, 2159.
Ren Chongyue 任崇岳 (1990). "Wang E yu Runan yishi 王鶚與《汝南遺事》", Zhumadian Shizhuan xuebao (Shehui kexue ban) 駐馬店師專學報(社會科學版), 1990 (4).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 261, 362.
Zhao Meichun 趙梅春 (2013). "Wang E Runan yishi chengshu niandai bian 王鶚《汝南遺事》成書年代辨", Zhengzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 2013 (9).
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 470.