ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Rushuji 入蜀記

Mar 18, 2012 © Ulrich Theobald

Rushuji 入蜀記 "A journey to Shu (Sichuan)" is a travel account written by the Song-period 宋 (960-1279) scholar Lu You 陸游 (1125-1210).

The 6-juan long book is an account of his travel in 1169 to his post as controller-general (tongpan 通判) of Kuizhou 夔州 (modern Fengjie 奉節, Sichuan). It is written as a kind of diary and includes not only Lu You's own observations during his travel but also a lot of information to be found in books and told to him by locals. He writes about the landscape, ancient sites and persons who lived in the areas he crossed. The Rushulu helps amending errors that are to be found in older writings and adds a lot of information to older texts.

It is included in the series Siku quanshu 四庫全書, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Huang Lixin 黃立新 (2005). "Rushuji renwen lüyou wenxianxue jiazhi manyi 《入蜀記》人文旅游文獻學價值漫議", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 圖書館工作與研究, 2005 (1).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 980.
Liu Jingchen 劉京臣 (2017). "Dashuju shiyu zhong de wenxue dilixue yanjiu: Yi Rushuji, Beixing riji deng xinglu biji wei zhongxin 大數據視閾中的文學地理學研究——以《入蜀記》《北行日錄》等行錄筆記爲中心", Wenxue pinglun 文學評論, 2017 (1).
Shao Rongxia 邵榮霞 (1999). "Wanli changjiang de zhuangli tujuan: Cong Lu You Rushuji lun lüyou de jiazhi 萬里長江的壯麗圖卷──從陸游《入蜀記》論旅游的價值", Changjiang luntan 長江論壇, 1999 (12).
Su Xun 蘇迅 (2005). "Wenzi yinyuan fei ouran: Cong Lu You de Rushuji dao Fan Chengda de Wuchuanlu 文字因緣非偶然——從陸游的《入蜀記》到范成大的《吳船錄》", Jiangnan luntan 江南論壇, 2005 (5).
Wang Anqi 王安琪 (2015). "Lun Lu You Rushuji zhong de shiqing huayi yu aiguo qinghuai 論陸游《入蜀記》中的詩情畫意與愛國情懷", Yanbian Jiaoyu Xueyuan xuebao 延邊教育學院學報, 2015 (6).
Wang Liqun 王立群 (1987). "Rushuji: Xiang wenhua rentong yishi de qingxie 《入蜀記》:向文化認同意識的傾斜", Henan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 河南大學學報(哲學社會科學版), 1987 (10).
Wang Jiade 王家德 (1996). "Qiantan Lu You Rushuji zhong Sanxia shiliao 淺談陸游《入蜀記》中三峽史料價值", Sichuan wenwu 四川文物, 1996 (4).
Xu Jianghui 徐姜彙 (2019). "Songdai Changjiang xingji shuxie de renwen zhuanxiang: Yi Rushuji, Wuchuanlu wei zhongxin 宋代長江行記書寫的人文轉向——以《入蜀記》《吳船錄》爲中心", Renwen zazhi 人文雜志, 2019 (3).
Yang Guo 楊果 (1998). "Rushuji suo jian Nansong Hubei renwen dili 《入蜀記》所見南宋湖北人文地理", Jiang-Han luntan 江漢論壇, 1998 (2).