ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shengwu qinzheng lu 聖武親征錄

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Shengwu qinzheng lu 聖武親征錄 "Emperor Shengwu's conquest wars", also called Shengwu qinzheng ji 聖武親征記, is a history of the military campaigns of Činggis Qaɣan (Genghis Khan, r. 1206-1227; posthumous title Shengwudi 聖武帝 the "Holy-Martial Emperor") and his oldest son and successor as Great Khan, Ögödei (r. 1229-1241). The author is not known, probably it was Wang Hong 王鴻.

The Shengwu qinzheng lu, written in Chinese, can be used as an alternative source to the Menggu mishi 蒙古秘史 (Menggu bishi 蒙古祕史) "Secret history of the Mongols" that was written in Mongolian language. In some points both sources differ from each other, concerning facts as well as the details a particular event is dealt with.

The Shengwu qinzheng lu served as the main source for the veritable records of Činggis Qaɣan, Yuan Taizu shilu 元太祖實錄.

Another source of the early history of the Mongols, the so-called "Golden Book" Altan debter or Altan tobči (Chinese: Huangjinshi 黃金史 or Jince 金冊), is likewise in large parts identical to the Shengwu qinzheng lu, except for the western campaigns that Činggis Qaɣan waged in Central Asia.

The earliest modern reproduction is contained in the series Shuofu 說郛. The early 20th cent. scholar Wang Guowei 王國維 (1877-1927) wrote a commentary to it, as well as the Japanese Naka Michiyo 那珂通世 (1851-1908). A translation of a part of the book has been made by the French Paul Pelliot (1878-1945).

Sources:
Bao Yin 鮑音 (2015). "Shengwu qinzheng lu de zuozhe, yizhe kaoyi 《聖武親征錄》的作者、譯者考疑", Chifeng Xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexue ban) 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版), 2015 (4).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1702.
Hang Ai 杭愛 (1995). "Lun Menggu mishi wenxuexing jiegou: Yu Shiji, Shengwu qinzheng lu, Yuanshi zhi bijiao yanjiu 論《蒙古秘史》文學性結構—與《史集》、《聖武親征錄》、《元史》之比較研究", Minzu wenxue yanjiu 民族文學研究, 1995 (2).
Jia Jingyan 賈敬顔 (1992), "Shengwu qinzheng lu 聖武親征錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, p. 919.
Kobayashi Takashirō 小林高四郎, Fang Linggui 方齡貴 (1984). "Shengwu qinzheng lu kao 《聖武親征錄》考", Mengguxue ziliao yu qingbao 蒙古學資料與情報, 1984 (12).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 933.
NN (2009). "Shengwu qinzheng lu deng fanying de Menggu xizheng licheng 《聖武親征錄》等反映的蒙古西征歷程", Xibu Menggu luntan 西部蒙古論壇, 2009 (11).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 284.