ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shi Xi jicheng 使西紀程

Aug 8, 2019 © Ulrich Theobald

Shi Xi jicheng 使西紀程 is a brief record on a travel to Great Britain written by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Guo Songtao 郭嵩濤 (1818-1891), courtesy name Bochen 伯琛, style Yunxian 筠仙, Yuchi Laoren 玉池老人, or Yangzhi Xiansheng 養知先生. Guo was ordered in 1876 to pay a diplomatic visit to England. He set off on October 18 in Shanghai and arrived in London on December 8. The book gives his details impressions of the journey. It is enriched by some comments on the old travel report Yinghuan zhilüe 瀛寰志略 by Xu Jishe 徐繼畬 (1795-1873), who had travelled to Asia, Europe, and Africa.

Guo's book renders information on Hong Kong, Singapore, Malacca, Sri Lanka, Aden, the Red Sea, the Suez Canal, the Mediterranean, Gibraltar, but also on the countries the traveller passed, but did not visit, like Iran, Turkey, Greece, Italy, or France, and explains topography, customs and habits, trade, military affairs, religion, climate, flags, and currencies.

The book is part of the series Tiexiangshi congkan xuji 鐵香室叢刻續集, Xiaofanghuzhai yudi congchao 小方壺齋輿地叢鈔 and Youji huikan 游記彙刊

.
Sources:
He Qiya 賀琪雅 (2018). "Xiangxiangpai lü Ou youji Shi Xi jicheng zhi wenben yanjiu 湘鄉派旅歐游記《使西紀程》之文本研究", Xingzuo xinshang 名作欣賞, 2018 (11).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1109.
Liu Guojun 劉國軍 (1999). "Guo Songtao yu Shi Xi jicheng 郭嵩燾與《使西紀程》", Qiushi xuekan 求是學刊, 1999 (11).
Wan Li 萬里, ed. (2006). Hu-Xiang wenhua da cidian 湖湘文化大辭典 (Changsha: Hunan renmin chubanshe), Vol. 1, 348.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 207.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 522.
Wu Wei 吳微 (2010). "Xixue de shuru yu wan-Qing guwen de xinbian: Guo Songtao waijiao riji Shi Xi jicheng de wenhua jiedu 西學的輸入與晚清古文的新变——郭嵩燾外交日記《使西紀程》的文化解讀", Chongqing Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 重慶大學學報(社會科學版), 2010 (3).
Yang Xigui 楊錫貴 (2013). "Guo Songtao Shi Xi jicheng huiban shuping 郭嵩燾《使西紀程》毁版述評", Chuanshan xuekan 船山學刊, 2013 (10).
Zou Zhenhuan 鄒振環 (1994). "Shi Xi jicheng 使西紀程", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhonguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 425.