ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tangjian 唐鑒

Jan 9, 2011 © Ulrich Theobald

Tangjian 唐鑒 (唐鑑) "Mirror of the Tang dynasty" is a historical critique to the Tang period 唐 (618-907) written by the Song period 宋 (960-1279) scholar Fan Zuyu 范祖禹 (1041-1098) and commented by Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181). The book itself is 12 juan long, including the commentary 24 juan.

Although it attracted a wide readership, it was also criticized for including the reign of Empress Wu 武則天 (r. 690-704) into the reign of Emperor Zhongzong 唐中宗 (r. 683-684, 705-709) instead of treating her reign as an own ruler.

There are small-character prints from the Song and Yuan 元 (1279-1368) periods. The print from 1497 is included in the series Jinhua congshu 金華叢書.

Sources:
Chen Zhou 晨舟 (1982). "Fan Zuyu yu Tangjian 范祖禹与《唐鑒》", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 1982 (5).
Huang Qiuxiao 黃秋嘯 (2012). "Tangjian de shiping tese 《唐鑒》的史評特色", Suzhou Xueyuan xuebao 宿州學院學報, 2012 (6).
Huang Yong 黃勇 (2008). "Qianlun Fan Zuyu ji qi Tangjian de shixue jiazhi 淺論范祖禹及其《唐鑒》的史學價值", Xinyang Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 信陽師範學院學報(哲學社會科學版), 2008 (6).
Huang Yong 黃勇 (2008a). "Cong Tangjian kann Fan Zuyu de shixue gongxian 從《唐鑒》看范祖禹的史學貢獻", Lantai shijie 蘭台世界, 2008 (7).
Le Aiguo 樂愛國 (2017). "Tangjian yu Qian Mu Zhuzi xue'an de jiegou yitong fenxi: Jian lun Zhuzi xue lilun tixi de yuandian 唐鑒与錢穆“朱子學案”的結構異同分析——兼論朱子學理論體系的原點", Suqiu 求索, 2017 (3).
Li Ling 李陵 (2008). "Lun Tangjian de yili jingshi sixiang 論唐鑒的義理經世思想", Suqiu 求索, 2008 (6).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1517.
Shen Huiqing 申慧青 (2008). "Lun Sima Guang de shixue sixiang dui Fan Zuyu ji qi suo zhu Tangjian de yingxiang 論司馬光的史學思想對范祖禹及其所著《唐鑒》的影響", Sheke zongheng (Xinli lunban) 社科縱橫(新理論版), 2008 (3).
Song Fuxiang 宋馥香 (2004). "Lun Tangjian de bianzuan tedian ji qi lishi pinglun tese 論《唐鑒》的編纂特點及其歷史評論特色", Zhengzhou Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社會科學版), 2004 (4).
Sun Yingtao 孫穎濤, Wen Bifang 文碧方 (2018). "Tangjian: Cong shijia zhi shi dao lixuejia zhi shi de guodu 《唐鑒》:從史家之史到理學家之史的過渡", Xinan Minzu Daxue xuebao (Renwen sheke ban) 西南民族大學學報(人文社科版), 2018 (1).
Xu Yanhua 徐嚴華 (2014). "Qiantan Tangjian zhong de zhengzhi sixiang 淺探《唐鑒》中的政治思想", Shandong Xingzheng Xueyuan xuebao 山東行政學院學報, 2014 (10).
Yuan Ruiqin 原瑞琴 (2007). "Tangjian shilun de zhengzhi sixiang: Jian lun Fan Zuyu de guojia zhineng guan 《唐鑒》史論的政治思想——兼論范祖禹的國家職能觀", Xuexi yu tansuo 學習與探索, 2007 (3).
Zhai Shujun 翟淑君 (2010). "Songren liang Tangjian kaoshu 宋人兩《唐鑒》考述", Lantai shijie 蘭台世界, 2010 (1).
Zhu Zhenhong 朱振宏 (2008). "Fan Zuyu Tangjian de bianzuan ji qi neirong tedian: Yi Tangjian Taizong wie tantao hexin 范祖禹《唐鑒》的編纂及其内容特點——以《唐鑒•太宗》為探討核心", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2008 (12).