ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wanli wugong lu 萬曆武功錄

Sep 21, 2010 © Ulrich Theobald

Wanli wugong lu 萬曆武功錄 "Campaigns of the Wanli Emperor 萬曆 (Emperor Shenzong 明神宗, r. 1573-1619)" is a report of military campaigns against rebellious movements during the Ming period 明 (1368-1644).

The author is Qu Jiusi 瞿九思 xxx, courtesy name Ruifu 睿夫, a scholar who refused a post in the Hanlin Academy 翰林院 and made his life as a private teacher. His 14-juan long book imitates the structure of official historiography. In chapters 1 to 7 Qu describes the campaigns against the many uprisings by peasants, miners, landless people, troops and non-Chinese peoples throughout the empire. Chapters 8 to 14 deal with the emperor's campaigns to appease the peoples on the northern border, mainly the Tartars (Mongols), Oirats and Jurchens.

Because the latter were the ancestors of the Manchus the book Wanli wugong lu was prohibited during the Qing period 清 (1644-1911), and only very few specimen have survived, among which one printed version only contains the second half of the book. In 1962 the Zhonghua Book Company 中華書局 republished the whole book, based on a contemporary original print.

Sources:
Chen Xianbo 陳賢波 (2012). "Mingdai zhong-houqi Yuexi Zhuchi shefang yu haishang huodong: Yi Wanli wugong lu zhudao renwu zhuanji de yanjiu wei zhongxin 明代中後期粤西珠池設防與海上活動—以《萬曆武功錄》“珠盜”人物傳記的研究為中心", Xueshu yanjiu 學術研究, 2012 (6).
Dalizhabu 達力扎布 (2002). "Wanli wugong lu youguan Buchi Han jishi qianxi 《萬曆武功錄》有關卜赤汗記事淺析", Neimenggu shehui kexue (Hanwen ban) 内蒙古社會科學(漢文版), 2002 (7).
Fan Jinmin 范金民 (1992), "Wanli wugong lu 萬曆武功錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, p. 1186.
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 105.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 908.
Meng Fanyun 孟凡雲 (2007). "Wanli wugong lu Dula'er lierzhuan he Xiao daiqing liezhuang de shiliao bianxi 《萬曆武功錄•堵剌兒列傳》和《小歹青列傳》的史料辨析", Liaoning Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 遼寧師範大學學報(社會科學版), 2007 (11).
Meng Fanyun 孟凡雲 (2007). "Wanli wugong lu Kechou zhuan bianxi 《萬曆武功錄•克臭傳》辨析", Zhongnan Minzu Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 中南民族大學學報(人文社會科學版), 2007 (11).
Meng Fanyun 孟凡雲 (2007). "Wanli wugong lu Qingbadu'er zhuan de shiliao bianxi 《萬曆武功錄•青把都兒傳》的史料辨析", Neimenggu shehui kexue (Hanwen ban) 内蒙古社會科學(漢文版), 2007 (1).
Meng Fanyun 孟凡雲 (2008). "Wanli wugong lu Hebushen liezhuan bianxi 《萬曆武功錄•哈不慎列傳》辨析", Zhongyang Minzu Daxue xuebao (Zhexue shehu kexue ban) 中央民族大學學報(哲學社會科學版), 2008 (9).
Meng Fanyun 孟凡雲 (2008). "Wanli wugong lu Qiejin Huangtaiji liezhuan shiliao bianxi 《萬曆武功錄•切盡黃台吉列傳》史料辨析", Lanzhou xuekan 蘭州學刊, 2008 (3).
Meng Fanyun 孟凡雲 (2018). "Wanli wugong lu Huangtaiji liezhuan shiliao bianxi 《萬曆武功錄•黃台吉列傳》史料辨析", Zhongguo bianjiang shidi yanjiu 中國邊疆史地研究, 2008 (12).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 44.