ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wuchuanlu 吳船錄

Mar 8, 2012 © Ulrich Theobald

Wuchuanlu 吳船錄 "A boat journey to Wu (Zhejiang)" is a travel account written by the Song-period 宋 (960-1279) scholar Fan Chengda 范成大 (1126-1193). It was compiled after he left his post in Sichuan in 1177 and returned to the capital Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang) by boat along the Yangtze River.

The 2-juan long book gives a detailed report of ancient sites along the river. It is written with great accuracy and helps amending errors in older books. The title of the book is derived from a verse of the Tang-period 唐 (618-907) poet Du Fu 杜甫 (712-770). It is included in the series Baoyantang miji 宝顏堂秘笈, Siku quanshu 四庫全書, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書 and Congchu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Cheng Hong 程虹, Huang Mingliang 黃明亮 (2012). "Qiantan Fan Chengda Wuchuanlu zhong de Ba-Shu minqing fengsu 淺談范成大《吳船錄》中的巴蜀民情風俗", Huaihai Gongxueyuan xuebao (Renwen shehui kexue ban ) 淮海工學院學報(人文社會科學版), 2012 (7).
Duan Tianzhu 段天姝" (2015). "Wenxue yu dili kongjian de hudong: Yi Wuchuanlu, Shihu shiji yu Fangyu shenglan wei li 文學與地理空間的互動——以《吳船錄》、《石湖詩集》與《方輿勝覽》爲例", Yunnan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 雲南大學學報(社會科學版),2015 (11).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 980.
Liu Bin 劉斌 (2017). "Huanyou riji zhong de Nansong shikong jicheng: Yi Wuchuanlu wei zhongxin 宦游日記中的南宋時空紀行——以《吳船錄》爲中心", Anhui wenxue (Xiabanyue) 安徽文學(下半月), 2017 (6).
Su Xun 蘇迅 (2005). "Wenzi yinyuan fei ouran: Cong Lu You de Ruwhuji dao Fan Chengda de Wuchuanlu 文字因緣非偶然——從陸游的《入蜀記》到范成大的《吳船錄》", Jiangnan luntan 江南論壇, 2005 (5).
Wang Yurong 王雨容 (2006). "Lun Wuchuanlu dui rijiti youji de tuozhan 論《吳船錄》對日記體游記的拓展", Qiongzhou Daxue xuebao 瓊州大學學報, 2006 (8).
Wei Fei 韋菲 (2014). "Nansong da jia Fan Chengda Wuchuanlu zhong de Sichuan lüyou zyuan tanxi 南宋大家范成大《吳船錄》中的四川旅游資源探析", Lantai shijie 蘭台世界, 2014 (12).
Xu Jianghui 徐姜彙 (2019). "Songdai Changjiang jixing shuxue de renwen zhuanxiang: Yi Rushuji, Wuchuanlu wei zhongxin 宋代長江行記書寫的人文轉向——以《入蜀記》《吳船錄》爲中心", Renwen zazhi 人文雜志, 2019 (3).
Yang Guo 楊果 (1999). "Wuchuanlu dui Hubei lishi dili yanjiu de jiazhi 《吳船錄》對湖北歷史地理研究的價值", Jiang-Han kaogu 江漢考古, 1999 (6).