ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yanzi chunqiu 晏子春秋

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Yanzi chunqiu 晏子春秋 "Spring and Autumn of Master Yan" is a collection of stories around Yan Ying 晏嬰 (578-500 BCE), a minister of the dukes of the regional state of Qi 齊 during the Spring and Autumn period 春秋 (770-5th cent. BCE).

The book, although ascribed to himself, is of later date and was compiled during the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BC). The book Yanzi chunqiu consists of 215 stories arranged in 8 chapters. In the stories Yan Ying acts as advisor to Duke Jing of Qi 齊景公 (r. 547-490), and therefore the greatest part of the book consists of direct speech. Although the Yanzi chunqiu is a vivid description of a concerted action between a ruler and his dauntless and level-headed chief counsellor the book has never attracted greater attention among literati. Not even the Confucian comments added by the compiler(s) at the end of some of the stories were able to attract attention. For this reason no ancient commentary has been written.

The language of the Yanzi is short and concise, with a lot of aphorisms. The stories around Master Yan have been collected by the Former Han-period 前漢 (206 BCE-8 CE) scholar Liu Xiang 劉向 (79-8 or 77-6 BCE), in 8 so-called "inner" and "outer" chapters and 215 stories.

The earliest commentaries were written by the Qing-period 清 (1644-1911) scholars Su Yu 蘇輿 (1874-1914, Yanzi chunqiu jiaozhu 晏子春秋校注) and Zhang Chunyi 張純一 (1871–1955, same title). The first modern commentary was compiled by Wu Zeyu 吳則虞 (1913-1977, Yanzi chunqiu jishi 晏子春秋集釋).

There is an English translation by Olivia Milburn (2016), The Spring and Autumn Annals of Master Yan (Leiden/Boston: Brill).

Table 1. Contents of the Yanzi chunqiu 晏子春秋
內篇 Neipian Inner Chapters
1.-2. Jian A-B Remonstrances
3.-4. Wen A-B Questions
5.-6. Za A-B Miscellaneous tales
外篇 Waipian Outer Chapters
7. 重而異者 Zhong er yi zhe Stories that are similar to others told of Master Yan
8. 不合經術者 Bu he jing shu zhe Stories that do not accord with classical accounts
Sources:
Che Lubin 車錄彬 (2012). "Hanmu zhujian ben Yanzi chunqiu wenxian jiazhi chutan 漢墓竹簡本《晏子春秋》文獻價值初探", Lishi dang'an 歷史檔案, 2012 (2).
Chen Tao 陳濤 (1993). "Yanzi chunqiu 晏子春秋", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 428.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 554.
Dai Hongcai 戴洪才 (1992). "Yanzi chunqiu 晏子春秋", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 20.
Durrant, Stephen W. (1993). "Yen tzu ch‘un ch‘iu", in Michael Loewe, ed. Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Society for the Study of Early China/Institute of East Asian Studies), 483-489.
Guo Jian 郭建 (1996). "Yanzi chunqiu 晏子春秋", , in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 91.
Jia Chongji 賈崇吉, Yang Zhiwu 楊致武, ed. (1992). Zhonghua lunli daode cidian 中華倫理道德辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 395.
Jia Haipeng 贾海鵬 (2016). "Liu Xiang yu Yanzi chunqiu de chengshu 劉向與《晏子春秋》的成書", Qiusuo 求索, 2016 (7).
Li Peiwen 李培文 (2017). "Yanzi chunqiu banben kaobian 《晏子春秋》版本考辨", Tushuguan zazhi 圖書館雜志, 2017 (8).
Li Shen 李申 (1992). "Yanzi chunqiu 晏子春秋", in Zhongguo da baike quanshu, Vol. Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 3, 1368.
Li Shuihai 李水海, ed. (1994). Zhongguo xiaoshuo da cidian 中國小說大辭典, Vol. Xian-Qin zhi Nanbeichao 先秦至南北朝卷 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 88.
Li Yongbo 李永勃 (2003). "Yanzi chunqiu de xiuci tese 《晏子春秋》的修辭特色", Xiuci xuexi 修辭學習, 2003 (12).
Li Yujuan 李玉娟 (2009). "Yanzi chunqiu yu Zuozhuan zhong de Yan Ying shiji kaobian 《晏子春秋》與《左傳》中的晏嬰事迹考辨", Xinxiang Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 新鄉學院學報(社會科學版), 2009 (4).
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 9.
Liu Wenbin 劉文斌 (2005). "Ershi shiji Yanzi chunqiu yanjiu zongshu 20世紀《晏子春秋》研究綜述", Dongbei Daxue bao 東北師大學報, 2005 (1).
Liu Wenbin 劉文斌 (2006). "Han zhi Qingmo Yanzi chunqiu yanjiu zongshu 漢至清末《晏子春秋》研究綜述", Changchun Shifan Xueyuan xuebao 長春師範學院學報, 2006 (11).
Mao Xi 毛曦, Li Xian'e 李仙娥 (1997). "Yanzi chunqiu de chengshu shijian yu sixiang tezheng 《晏子春秋》的成書時間與思想特徵", Renwen zazhi 人文雜志, 1997 (11).
Ou Yongfu 歐永福, Wu Yang 吳洋 (2019). "Jindai yilai Xifang Yanzi chunqiu yanjiu zongshu 近代以來西方《晏子春秋》研究綜述", Guoxue xuekan 國學學刊, 2019 (9).
Shao Xianfeng 邵先鋒 (2006). "Cong Yanzi chunqiu kan Yan Ying zhexue sixiang 從《晏子春秋》看晏嬰的哲學思想", Guanzi xuekan 管子學刊, 2006 (5).
Sun Lüyi 孫綠怡 (1982). "Yanzi chunqiu de wenxue jiazhi 《晏子春秋》的文學價值", Dongbei Shifan Daxue bao 東北師大學報, 1982 (10).
Tang Dezheng 唐德正 (2004). "Cong Yinqueshan Hanjian kan Wang Niansun dui Yanzi chunqiu de kanjiao 從銀雀山漢簡看王念孫對《晏子春秋》的校勘", Guanzi xuekan 管子學刊, 2004 (11).
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, ed. (1997). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1148.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 707.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 545.
Wu Shuchen 武樹臣, ed. (1999). Zhongguo chuantong falü wenhua cidian 中國傳統法律文化辭典 (Beijing: Beijing daxue chubanshe), 440.
Wu Xianqing 吳顯慶 (2000). "Yanzi chunqiu bing fei cheng yu Xihan chunian 《晏子春秋》并非成于西漢初年", Heilongjiang shehui kexue 黑龍江社會科學, 2000 (12).
Xue Bocheng 薛柏成 (2007). "Lun Yanzi chunqiu yu Mojia sixiang de guanxi 論《晏子春秋》與墨家思想的關系", Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫, 2007 (5).
Yan Juanxin 延娟芹 (2008). "Yanzi chunqiu youmo, huixie de yuyan tezheng ji qi chengyin 《晏子春秋》幽默、詼諧的語言特徵及其成因", Xibei Minzu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 西北民族大學學報(哲學社會科學版), 2008 (6).
Yang Tiantang 楊天堂 (1986). "Yanzi chunqiu 晏子春秋", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chuanshe), Vol. 2, 1138.
Zhang Zheng 張錚 (2008). "Xunzi yu Guanzi, Yanzi chunqiu de guanxi kaolun 《荀子》與《管子》、《晏子春秋》的關系考論", Heilongjiang shehui kexue 黑龍江社會科學, 2008 (12).
Zhao Shengqun 趙生群 (1994). "Sima Qian suo jian Yanzi chunqiu, Guanzi kao 司馬遷所見《晏子春秋》《管子》考", Wenjiao ziliao 文教資料, 1994 (1).
Zheng Liangshu 鄭良樹 (2000). "Lun Yanzi chunqiu de bianxue ji chengshu guocheng 論《晏子春秋》的編寫及成書過程", Guanzi xuekan 管子學刊, 2000 (1, 4).