ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yi-Luo yuanyuan lu 伊洛淵源錄

Mar 12, 2012 © Ulrich Theobald

Yi-Luo yuanyuan lu 伊洛淵源錄 "The origins of the Yi-Luo school", also written 伊雒淵源錄, is a collection of biographies of important Neo-Confucian scholars compiled by the philosopher Zhu Xi 朱熹 (1130-1200). The book is 14-juan long and was finished in 1173. The title of the book is derived from the names of the rivers Yi and Luo, at whose banks the city of Luoyang 洛陽 is located, where most of the early Neo-Confucians lived and their "school of River Luo" (Luoxue 洛學) emerged. The designation is similar to the combination of the rivers Zhu-Si 洙泗 in Qufu 曲阜, where Confucius lived.

Zhu Xi collected obituaries, tomb inscriptions and records of the lives and teachings of Shao Yong 邵雍 (1011-1077), Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073), Sima Guang 司馬光 (1019-1086), Zhang Zai 張載 (1020-1077), the brothers Cheng Hao 程顥 (1032-1085) and Cheng Yi 程頤 (1033-1107) and their most important disciples. The brothers Cheng and their philosophical ideas figure as the centre of the collection, but in a shape constituting a "genealogy of Neo-Confucianism" (lixue puxi 理學譜系).

Zhu Xi held that the brothers Cheng stood in a tradition going back not just to Confucius and Mengzi 孟子, but also to the Duke of Zhou 周公 and the sage rulers (shengren 聖人) of high antiquity. The wish to perpetuate the teachings of the "saints" is expressed, for instance, in a tomb inscription dedicated to Cheng Hao (Mingdao Xiansheng mubiao 明道先生墓表).

The book was first printed during the Zhizheng reign-period 至正 (1341-1368), then in 1473 by Zhang Zan 張瓚, in 1529, during the Kangxi reign-period 康熙 (1662-1722) by the Baohao Studio 寶誥堂, as part of the series Zhuzi yishu 朱子遺書, and by the Zhigu Studio 志古堂 in Chengdu 成都, Sichuan (an edition published as a facsimile in the series Kongzi wenhua daquan 孔子文化大全). It is part of the series Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

The Ming-period 明 (1368-1644) scholar Xie Duo 謝鐸 (1435-1510) compiled a 6-juan long continuation called Yi-Luo yuanyuan xulu 伊洛淵源續錄. It includes biographies and statements of 21 persons, some of them supplements to the original text, like Luo Congyan 羅從彥 (1072-1135) or Li Tong 李侗 (1093-1163), some being disciples of Zhu Xi, like He Ji 何基 (1188-1268) or Wang Bo 王柏 (1197-1274), and others colleagues of him, like Zhang Shi 張栻 (1133-1180) or Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181). The Qing-period 清 (1644-1911) master Zhang Boxing 張伯行 (1651-1725) wrote a 20-juan long book with the same title. A manuscript version of Zhang's Zhengyi Studio 正誼堂 has survived. A similar book was compiled by Xue Yingjin 薛應旂, called Kaoting yuanyuan lu 考亭淵源錄.

Table 1. Contents of the Yi-Luo yuanyuan lu 伊洛淵源錄
12 濂溪先生 Master Lianxi (周敦頤 Zhou Dunyi)
2.-3. 明道先生 Master Mingdao (程顥 Cheng Hao)
4. 伊川先生 Master Yichuan (程頤 Cheng Yi)
5. 康節先生 Master Kangjie (邵雍 Shao Yong)
6. 横渠先生 Master Hengqu (張載 Zhang Zai), 張戩 Zhang Jin
7. 呂希哲 Lü Xizhe, 范祖禹 Fan Zuyu, 朱光庭 Zhu Guangting
8. 劉質夫 Liu Zhifu, 李籲 Li Yue, 呂大鈞 Lü Dajun, 呂大臨 Lü Dalin
9. 蘇昞 Su Bing, 謝良佐 Xie Liangzuo, 游酢 You Zuo
10. 楊時 Yang Shi, 胡宏 Hu Hong
11. 劉安節 Liu Anjie, 尹焞 Yin Tun
12. 張繹 Zhang Yi, 馬伸 Ma Shen, 侯仲良 Hou Zhongliang, 王蘋 Wang Pin
Sources:
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, ed. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 256.
Dai Yangben 戴揚本 (2007). "Luo-Yi yuanyuan lu ke bu zhengshi zhi que juzheng 《伊洛淵源錄》可補正史之闕舉證", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2007 (7).
Jiang Peng 姜鵬 (2008). "Luo-Yi yuanyuan lu yu zaoqi daotong jiangou de cuozhe 《伊洛淵源錄》與早期道統建構的挫折", Xueshu yuekan 學術月刊, 2008 (10).
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, Vol. 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 322.
Li Aihua 李愛華, Cai Hong 蔡宏, Sun He 孫赫 (2019). "Zhu Xi Yi-Luo yuanyuan lu banben yanjiu 朱熹《伊洛淵源錄》版本研究", Liaodong Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 遼東學院學報(社會科學版), 2019 (1).
Li Wenhui 李文輝 (2009). "Cong Yi-Luo yuanyuan lu dao Mingru xue'an: Xue'anti zhi tili yanjin yanjiu 從《伊洛淵源錄》到《明儒學案》——學案體之體例演進研究", Zhongshan Daxue yanjiusheng xuekan (Shehui kexue ban) 中山大學研究生學刊(社會科學版), 2009 (3).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 979.
Li Yifen 李以芬 (1996). "Yi-Luo yuanyuan lu 伊洛淵源錄", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 327.
Lu Zhongfeng 盧鐘鋒 (1990). "Lun Zhu Xi ji qi Yi-Luo yuanyuan lu 論朱熹及其《伊洛淵源錄》", Kongzi yanjiu 孔子研究, 1990 (10).
Tian Wenjun 田文軍 (2013). "Gudian Zhongguo zhexue shi yanjiu de yi zhong fanxing: Du Zhu Xi bianzuan de Yi-Luo yuanyuan lu yu Jinsilu 古典中國哲學史研究的一種範型——讀朱熹編纂的《伊洛淵源錄》與《近思錄》", Hubei Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湖北大學學報(哲學社會科學版), 2013 (11).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 336.
Zhang Liwen 張立文 (1987). "Yi-Luo yuanyuan lu 伊洛淵源錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1082.
Zhou Chunjian 周春健 (2006). "Yi-Luo yuanyuan lu yu xue'anti 《伊洛淵源錄》與學案體", Hubei Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湖北大學學報(哲學社會科學版), 2006 (11).