ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志

Jul 18, 2010 © Ulrich Theobald

Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志 "Well-balanced records of Guihai" is a Southern Song period 南宋 (960-1279) description of southwest China written by Fan Chengda 范成大 (1126-1193), courtesy name Zhineng 致能.

Fan, better known for his poetry, wrote down his memories of the time when he acted as prefect of Jingjiang 靜江府 (modern Guilin 桂林, Guangxi) from 1171-1175. His intention was to preserve stories he heard and customs and habits he observed in an area hitherto not described in other regional descriptions.

In 13 chapters, Fan Chengda describes not only the landscape with remarkable cliffs and grottoes but also industrial and agricultural products of the region of modern Guangxi and Guizhou provinces. Every chapter has a small preface, and in a general preface (xu 序) the author clarifies his intention to reflect activities and thoughts of the inhabitants of this remote area of the Song empire. Of special interest are his descriptions of the aboriginal tribes ("barbarians", man 蠻).

The original book comprised three juan, but the modern edition is reduced to one juan.

Sources:
Chen Cheng 陳呈 (2014). "Guihai yuheng zhi de lishi dili jiazhi 《桂海虞衡志》的歷史地理價值", Guangxi difangzhi 廣西地方志, 2014 (6).
Dong Lingchao 董靈魂超 (2016). "Lun Lingwai daida dui Guihai yuheng zhi de neirong jiejian 論語《嶺外代答》對《桂海虞衡志》的内容借鑑", Weinan Shifan Xueyuan xuebao 渭南師範學院學報, 2016 (4).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1803.
Guan Lüquan 關履權, Wang Di 王棣 (1992). "Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Part Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 277.
Guo Xiaoyu 郭小雨 (2008). "Guihai yuheng zhi zhong de Songdai Guangxi shaoshu minzu zhuanguang: Cong dui Guangxi difangzhi de gongxian lai kan 《桂海虞衡志》中的宋代廣西少數民族狀況——從對廣西地方志的貢獻來看", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2008 (8).
Hu Qiwang 胡起望 (1992). "Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Minzu 民族 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 145.
Huang Ming 黃鳴, ed. (1990). Jianming minzu cidian 簡明民族詞典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 275.
Li Ganfen 李干芬 (1993). "Guihai yuheng zhi (jiaobu) 桂海虞衡志(校補)", in Zhuangzu baike cidian bianzuan weiyuanhui 《壯族百科辭典》編纂委員會, ed. Zhuangzu baike cidian 壯族百科辭典 (Nanning: Guangxi renmin chubanshe), 128.
Liang Yaojun 梁耀鈞 (2006). "Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志", in LIngnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 821.
Marsh, Sean (2014). "Simple Natives and Cunning Merchants: Song Representations of Frontier Trade in Guangxi", Asia Major, 3rd Series, 27/2: 5-28.
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. 1987. Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe), 353.
Sun Zhaoliang 孫兆亮, Xu Weitong 徐維統 (1996). "Guihai yuheng zhi 桂海虞衡志", in Zhou Gucheng 周谷城, ed.Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 702.
Wan Yingmin 萬英敏, Wu Zilin 吳自林 (2009). "Qianxi Nansong shiqi Guangxi diqu de shougong jiyi: Yi Guihai yuheng zhi deng shu wei bijiao 淺析南宋時期廣西地區的手工技藝——以《桂海虞衡志》等書為比較", Minzu luntan 民族論壇, 2009 (3).
Wang Chunlin 王春林, ed. (2001). Keji bianji da cidian 科技編輯大辭典 (Beijing: Di Er Junyi Daxue chubanshe), 328.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 91.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 279.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming ZHongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 693.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典. Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 529.