ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huangzheng congshu 荒政叢書

May 29, 2012 © Ulrich Theobald

Huangzheng congshu 荒政叢書 is a short series including books on disaster relief from the Song 宋 (960-1279) to the Qing period 清 (1644-1911). The 10-juan long series was compiled by the mid-Qing period scholar Yu Sen 俞森 (fl. 1817).

It includes books from several centuries, but mostly from the Ming period 明 (1368-1644), as well as three short texts by Yu Sen himself. The Huangzheng congshu is itself included in the series Siku quanshu 四庫全書, Mohai jinhu 墨海金壺 and Shoushange congshu 守山閣叢書.

Table 1. The series Huangzheng congshu 荒政叢書
(Qing) 俞森 Yu Sen (comp.)
Siku quanshu 四庫全書 edition; Mohai jinhu edition 墨海金壺; Shoushange congshu 守山閣叢書 edition
書名, length in juan Title Author(s)
救荒全法 一卷 Jiuhuang quanfa (Song) 董煟 Dong Wei
荒政叢言 一卷 Huangzheng congyan (Ming) 林希元 Lin Xiyuan
荒政考 一卷 Huangzheng kao (Ming) 屠隆 Tu Long
荒政議 一卷 Huang zhengyi (Ming) 周孔教 Zhou Kongjiao
賑豫紀略 一卷 Zhenyu jilüe (Ming) 鍾化民 Zhong Huamin (鍾忠惠公 Zhong Zhonghuigong)
荒箸略 一卷 Huangzhulüe (Ming) 劉世教 Liu Shijiao
救荒策 一卷 Jiuhuangce (Qing) 魏禧 Wei Xi
常平倉考 一卷 Changpingcang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
義倉考 一卷 Yicang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
社倉考 一卷 Shecang kao (Qing) 俞森 Yu Sen
Sources:
Hua Linfu 華林甫, Ye Shichang 葉世昌 (1994). "Jiuhuang huomin shu 救荒活民書", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Jingji 經濟 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 185.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 160.