ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書

Auf 23, 2021 © Ulrich Theobald

Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書 is a series of books on water conservancy works in the capital region (Zhili 直隸 province, today's Hebei) compiled by Wu Bangqing 吳邦慶 (1766-1848). The collection includes 9 books and was published in 1824. A modern edition was published in 1964 by the Nongye Chubanshe 農業出版社.

Table 1. The series Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書
(Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing (comp.)
1824 edition by Master Wu of Yijin 益津吳氏(吳邦慶)
書名, length in juan Title Author(s)
直隸河渠志 一卷 Zhili hequ zhi (Qing) 陳儀 Chen Yi
陳學士文鈔 一卷 Chen xueshi wenchao (Qing) 陳儀 Chen Yi
潞水客談 一卷 Lushui ketan (Ming) 徐貞明 Xu Zhenming
怡賢親王疏鈔 一卷 Yixian Qinwang shuchao (Qing) 怡賢親王 Prince Yixian (In Siyang, Ch. Yunxiang 允祥)
水利營田圖說 二卷 Shuili yingtian tushuo (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing
畿輔水利輯覽 一卷 Jifu shuili jilan (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing
澤農要錄 六卷 Zenong yaolu (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing
畿輔水道管見 一卷 Jifu shuidao guanjian (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing
畿輔水利私議 一卷 Jifu shuili siyi (Qing) 吳邦慶 Wu Bangqing
Sources:
Jiang Chao 蒋超 (1986). "Jifu anlan zhi he Jifu hedao shuili congshu 《畿辅安澜志》和《畿辅河道水利丛书》", Zhongguo shuili 中国水利, 1986 (12): 45.
Nongye da cidian bianji weiyuanhui 《農業大詞典》編輯委員會, ed. (1998). Nongye da cidian 農業大詞典 (Beijing: Zhongguo nongye chubanshe), 743.
Peng Shijiang 彭世獎 (1995). "Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, part Nongye lishi 農業歷史卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 151.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 680.
Wang Yonghou 王永厚 (1993). "Wu Bangqing yu Jifu hedao shuili congshu 吴邦庆与《畿辅河道水利丛书》", Gujin nongye 古今农业, 1993 (3): 40-42.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 404.
Zhu Gengling 朱更翎 (1986). "Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, part Shuili 水利卷 (Beijing: Nongye chubanshe), Vol. 1, 341.
Zhu Gengling 朱更翎 (1990). "Jifu hedao shuili congshu 畿輔河道水利叢書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Shuili 水利 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 179.
Zhang Yishan 張益善, ed. (1991). Zhonghua shiyong shuili cidian 中華實用水利大詞典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1034.