ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Kuodizhi 括地志

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Kuodizhi 括地志 "Treatise extended to all regions", also called Kunyuanlu 坤元錄 "Records of the originary Earth", Weiwang diji 魏王地記 "Geography of the Prince of Wei" or Zhenguan diji 貞觀地記 "Geography of the Zhenguan reign-period (626-649)", is an imperial geography compiled by the Tang-period 唐 (618-907) scholars Li Tai 李泰 (620-653) and Xiao Deyan 蕭德言 (557-654).

Li Tai, courtesy name Yubao 惠褒, was the fourth son of Emperor Taizong 唐太宗 (r. 625-649) and was given the title of Prince of Wei 魏, later of Pu 濮. The 550-juan long book was finished in 641. In the preface (Xulüe 序略, length 5 juan) the general situation of provincial administration through history was explained, and the creation of the prefectural (zhou 州) system under the Tang. For each region, physical geography is described, the course of rivers and canals, local customs and habits and local products, eminent persons from the region, and touristic spots.

The Kuodizhi had a great influence on the compilation of later imperial geographies, like the Yuanhe junxian tuzhi 元和郡縣圖志 or Taiping huanyu ji 太平寰宇記.

The Kuodizhi has only survived in fragments quoted in Tang- and Song-period 宋 (960-1279) books. The Qing-period 清 (1644-1911) scholar Sun Xingyan 孫星衍 (1753-1818) collected surviving fragments and published in the 8-juan long book Kuodizhi jiben 括地志輯本 which is included in the series Dainange congshu 岱南閣叢書, Zhengjuelou congkan 正覺樓叢刻 and Huailu congshu 槐廬叢書. In 1974 Wang Hui 王恢 published a revised and enlarged version of this collection, the Kuodizhi xinji 括地志新輯, in 1980 He Cijun 賀次君 published the Kuodizhi jijiao 括地志輯校.

Sources:
Chen Dong 陳東 (2017). "Riben Gongneiting shulingbu suo cang Kuodizhi canjuan jiaoshi 日本宮内廳書陵部所藏《括地志》殘卷校釋", Qi-Lu xuekan 齊魯學刊, 2017 (1).
Guo Tao 郭濤 (2019). "Cong Gongneiting shulingbu cang canjuan guikuan Kuodizhi de yuanmao ji xiangguan wenti 從宮内廳書陵部藏“殘卷”管窺《括地志》的原貌及相關問題", Zhongguo lishi dili luncong 中國歷史地理論叢, 2019 (4).
Hua Linfu 華林甫 (1991). "Kuodizhi jiben jiaodu 《括地志》輯本校讀", Wenxian 文獻, 1991 (4).
Li Nan 李南 (2010). "Shiji zhengyi cheng yin Kuodizhi kaobian shuyuan 《史記正義》稱引《括地志》考辨數原", Wenjiao ziliao 文教資料, 2010 (6).
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexue yuan chubanshe), 349.
Wang Songling 王松齡, ed. (1991). Shiyong Zhongguo lishi zhishi cidian 實用中國歷史知識辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 710.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 248.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 619.
Xie Qiang 謝強 (2018). "Xueshu yu zhengzhi zhi jian: Li Chengqian zhu Hanshu yu Li Tai zhuan Kuodizhi 學術與政治之間:李承乾注《漢書》與李泰撰《括地志》", Qiqiha'er Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版), 2018 (10).
You Deyan 尤德艷 (2006). "Kuodizhi yiwen buji 《括地志》佚文補輯", Wenxian 文獻, 2006 (10).
Zhongguo baike da cidian bianweihui 《中國百科大辭典》編委會, ed. (1990). Zhongguo baike da cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 744.
Zhou Luxiang 周錄祥 (2010). "Shiji zhengyi yin Kuodizhi zhaji 《史記正義》引《括地志》札記", Hanshan Shifan Xueyuan xuebao 韓山師範院學報, 2010 (2).