ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lidai Yugong wenxian jicheng 歷代禹貢文獻集成

Sep 30, 2019 © Ulrich Theobald

Lidai Yugong wenxian jicheng 歷代禹貢文獻集成 is a series of collectanea (congshu 叢書) assembling the most important commentaries on the text Yugong 禹貢, a geographical chapter of the Confucian Classic Shangshu 尚書 "Book of Documents". The series was compiled by the Wenqingge Compilation Group 文清閣編委會 and published in 2006 by the Xi'an Ditu Chubanshe 西安地圖出版社.

It includes 55 titles from the Song to the Qing period. The most important of them are Mao Huang's 毛晃 (jinshi degree 1151) Yugong zhinan 禹貢指南, Cheng Dachang's 程大昌 (1123-1195) Yugong lun 禹貢論 and Yugong shanchuan dili tu 禹貢山川地理圖 and Hu Wei's 胡渭 (1633-1714) Yugong zhuizhi 禹貢錐指.

Commentaries on the Yugong text are important because geographical features and the names of rivers, mountains and places changed over time, for instance, the course of the Yellow River.

The compilers made use of editions of outstanding print quality and with correct wording. Each text is introduced by a preface explaining its history as well as the specifications of the edition. The collection covers nearly all traditional commentaries on the Yugong chapter.

Table 1. The series Lidai Yugong wenxian jicheng 歷代禹貢文獻集成
(PRC) 文清閣編委會 Wenqingge Compilation Group (comp.)
2006 edition of the Xi'an Ditu Chubanshe 西安地圖出版社
書名, length in juan Title Author(s)
禹貢集解 二卷 Yugong jijie (Song) 傅寅 Fu Yin; (Qing) 胡鳳丹 Hu Fengdan (comm.)
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduan (Song) 傅寅 Fu Yin
禹貢論 二卷
後論 一卷
Yugong lun
Houlun
(Song) 程大昌 Cheng Dachang
禹貢山川地理圖 二卷
後論 一卷
Yugong shanchuan dili tu
Houlun
(Song) 程大昌 Cheng Dachang
禹貢指南 四卷
後論 一卷
Yugong zhinan
Houlun
(Song) 毛晃 Mao Huang
禹貢圖 一卷
尚書禹貢國科說 一卷
Yugong tu
Shangshu Yugong tu keshuo
(Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
禹貢要注 一卷 Yugong yaozhu (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
禹貢說長箋 一卷 Yugong shuochang jian (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
禹貢匯疏 十二卷 Yugong huishu (Ming) 茅瑞徵 Mao Ruizheng
禹貢古今合注 五卷 Yugong gujin hezhu (Ming) 夏允彝 Xia Yunyi
禹貢備遺 二卷
書法一卷
Yugong beiyi
Shufa
(Ming) 胡瓚 Hu Zan; (Qing) 胡宗緒 Hu Zongxu (comm.)
禹貢山川郡邑考 四卷 Yugong shanchuan junyi kao (Ming) 王鑒 Wang Jian
禹貢圖注 一卷 Yugong tuzhu (Ming) 艾南英 Ai Nanying
禹貢譜 二卷 Yugong pu (Qing) 王澍 Wang Shu
禹貢臆參 二卷 Yugong yican (Qing) 楊陸榮 Yang Lurong
禹貢方域考 一卷
(附)北行草 一卷
Yugong fangyu kao
app. Beixing cao
(Qing) 湯奕瑞 Tang Yirui
禹貢匯覽 四卷
總論 一卷
Yugong huilan
Zonglun
(Qing) 夏之芳 Xia Zhifang
禹貢正義 三卷 Yugong zhengyi (Qing) 曹爾成 Cao Ercheng
禹貢解 八卷 Yugong jie (Qing) 晏斯盛 Yan Sicheng
禹貢三江考 三卷 Yugong sanjiang kao (Qing) 程瑶田 Cheng Yaotian
禹貢水道析疑 二卷 Yugong shuidao xiyi (Qing) 張履元 Zhang Lüyuan
禹貢因 一卷 Yugong yin (Qing) 沈練 Shen Lian
禹貢川澤考 二卷 Yugong chuanze kao (Qing) 桂文燦 Gui Wencan
禹貢正解 一卷
圖表 一卷
Yugong zhengjie
Tubiao
(Qing) 朱鎮 Zhu Zhen
禹貢便讀 二卷 Yugong biandu (Qing) 吳墀匯 Wu Xi (comp.)
禹貢九江三江考 一卷 Yugong jiujiang sanjiang kao (Qing) 榮錫勛 Rong Xixun
禹貢今注 一卷 Yugong jinzhu (Qing) 閻寶森 Yan Baosen
禹貢正字 一卷 Yugong zhengzi (Qing) 姚明煇 Yao Minghui
禹貢正字 一卷 Yugong zhengzi (Qing) 王筠 Wang Yun
禹貢析疑 一卷 Yugong xiyi (Qing) 顧炳嶸 Gu Bingrong
禹貢節注便讀 一卷
(附)禹貢總志 一卷
Yugong jiezhu biandu
app. Yugong zongzhi
(Qing) 朱麟 Zhu Lin (comp.)
尚書地理今釋 一卷 Shangshu dili jinshi (Qing) 蔣廷錫 Jiang Tingxi
禹貢班義述 一卷 Yugong banyi shu (Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
禹貢本義 一卷 Yugong benyi (Qing) 楊守敬 Yang Shoujing
禹貢長箋 十二卷 Yugong changjian (Qing) 朱鶴齡 Zhu Heling
禹貢古今義案 一卷 Yugong gujin yi'an (Qing) NN
禹貢古今注通釋 六卷 Yugong gujin zhu tongshi (Qing) 侯楨 Hou Zhen
禹貢匯解 六卷
首 一卷
Yugong huikjie
Shou
(Qing) 洪兆雲 Hong Zhaoyun
禹貢會箋 十二卷 Yugong huijian (Qing) 徐文靖 Xu Wenjing
禹貢集釋 三卷
錐指正誤 一卷
Yugong jishi
Zhuizhi zhengwu
(Qing) 丁晏 Ding Yan
禹貢今釋 二卷 Yugong jinshi (Qing) 芮日松 Rui Risong
禹貢九州今地考 二卷 Yugong jiuzhou jindi kao (Qing) 曾廉 Zeng Lian
禹貢山水詩 九卷 Yugong shanshui shi (Qing) 崔啓晦 Cui Qihui
禹貢釋詁 一卷
(附)文集摘刻 一卷
Yugong shigu
app. Wenji zhaike
(Qing) 孫喬年 Sun Qiaonian
禹貢說 二卷 Yugong shuo (Qing) 魏源 Wei Yuan
禹貢說 一卷 Yugong shuo (Qing) 倪文蔚 Ni Wenwei
禹貢通解 一卷 Yugong tongjie (Qing) 邵璜 Shao Huang
禹貢易知録 十二卷 Yutong yizhi lu (Qing) 李愼儒 Li Shenru
禹貢章句 四卷
末清 一卷
Yugong zhangju
Moqing
(Qing) 譚澐 Tan Yun
禹貢正詮 四卷 Yugong zhengquan (Qing) 姚彥渠 Yan Yanqu
禹貢鄭氏略例 一卷 Yugong Zhengshi lüeli (Qing) 何秋濤 He Qiutao
禹貢鄭注釋 二卷 Yugong Zhengzhu shi (Qing) 焦循 Jiao Xun
禹貢注節讀 一卷
圖說 一卷
Yugong zhu jiedu
Tushuo
(Qing) 馬俊良 Ma Junliang
禹貢錐指 二十卷 Yugong zhuizhi (Qing) 胡渭 Hu Wei
禹貢錐指導節要 一卷 Yugong zhuizhi dao jieyao (Qing) 汪彦石 Wang Yanshi (comp.)
Sources:
xxx