ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xiyu wenjian lu 西域聞見錄

Sep 12, 2019 © Ulrich Theobald

Xiyu wenjian lu 西域聞見錄 is a book on Xinjiang based on "what the author heard and saw". It was written by the Manchu Cišiyi 七十一 (jinshi degree 1754, d. 1785?) from the clan Nimaca 尼瑪查氏, courtesy name Chunyuan 椿園, from the Manchu Plain Blue Banner (zhenglanqi 正藍旗).

The book has a length of 8 juan and was finished in 1777. Cišiyi was surveillance commissioner (guanchashi 觀察使) of the circuit of Zhendi 鎮迪道 and thus highest official in the region of Aksu 阿克蘇.

The book begins with a map. It narrates the history of Xinjiang, particularly its conquest by the Qing 清 (1644-1911), presents treatises of the tribes region like Kazaks or Burut (Qirqiz), customs and habits of the Uyghurs, and includes a table of courier stations.

It is transmitted under many different titles as manuscript versions (many of them abbreviated), namely Xiyu ji 西域記 (1814, Weijing Shutang Studio 味經書堂), Yiyu suotan 異域瑣談, Xiayu suotan 遐域瑣談, Xiyu jiuwen 西域舊聞, Xiyu zongzhi 西域總志 (1803), Xinjiang jilüe 新疆紀略 (series Xiaofanghuzhai yudi congchao 小方壺齋輿地叢鈔), Xinjiang waifan jilüe 新疆外藩紀略, Juntai daoli biao 軍臺道里表, Xinjiang cuoyao lu 新疆撮要錄 or Xinjiang yutu fengtu kao 新疆輿圖風土考 (1882, Shanghai Shizhai Studio 上海石齋; in the series Zhongguo difangzhi congshu 中國地方志叢書). A good print dates from 1835, series Qingzhaotang congshu 青照堂叢書.

The collection Xichui liu zhong 西陲六種 includes six writings of Cišiyi, four of which are identical with chapters from the Xichui yaolüe, but instead of the chapter Xichui jishi benmo 西陲紀事本末, the texts Toucheng jilüe 投誠紀略, and Panwang jilüe 叛亡紀略 are added. The chapter Juntai daoli biao 軍臺道里表 is called Xinjiang daoli biao 新疆道里表.

In general, the scholarly and historiographical accuracy of the book is not the best, but the multiplicity of editions shows how popular the book was.

Table 1. Contents of the Xiyu wenjian lu 西域聞見錄
1-2 新疆紀略 Geography, administration, military
3-4 外藩列傳 Tribes
5-6 西陲紀事本末 The conquest of the Western Borderlands
7 回疆風土記 Customs and affairs of the Uyghur land
8 軍臺道里表 Table of courier stations distance
Sources:
Chen Hailong 陳海龍 (2017). "Xiyu wenjian lu suo zai Yili zhi Wushi zhi binglingdao kaoshi 《西域聞見錄》所載伊犁至烏什之“冰岭道”考釋", Zhongguo lishi dili luncong 中國歷史地理論叢, 2017 (7).
Gao Jian 高健 (2007). "Xiyu wenjian lu yiming ji banben kaoshu 《西域聞見錄》異名及版本考述", Zhongguo bianjiang shidi yanjiu 中國邊疆史地研究, 2007 (3).
Gao Min 高敏 (2013). "Qianxi lishi beijing dui shishu chuangzuo de yingxiang: Yi Xiyu wenjian lu he Shengwuji wei li 淺析歷史背景對史書創作的影響——以《西域聞見錄》和《聖武記》為例", Heilongjiang shizhi 黑龍江史志, 2013 (12).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 711.
Li Yaru 李亞茹 (2008). "Qingren Qishiyi yu Xiyu wenjian lu 清人七十一與《西域聞見錄》", Xinjiang Daxue xuebao (Zhexue renwen shehui kexue ban) 新疆大學學報(哲學人文社會科學版), 2008 (9).
Pu Kaifa 蒲開夫, Zhu Yifan 朱一凡, Li Xingli 李行力, ed. (2006). Xinjiang baike zhishi cidian 新疆百科知識辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 252.
Wang Yao 王耀 (2015). "Qianlong qi Xiyu wenjian lu zhong Kuche hukou jizai bianxi 乾隆朝《西域聞見錄》中庫車“戶口”記載辨析”, Lishi dang'an 歷史檔案, 2015 (8).
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 121, 125.
Wang Zhiqiang 王志強 (2008). "Xiyu wenjian lu zhi banben zhushu kaoshu ji shiliao jiazhi lunlüe 《西域聞見錄》之版本著者考述及史料價值論略", Yili Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 伊犁師範學院學報(社會科學版), 2008 (3).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 305.
Xinjiang baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《新疆百科全書》編纂委員會, ed. (2002). Xinjiang baike quanshu 新疆百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 90.
Yao Sangang 姚三剛, Hao Yanbin 郝彦彬 (2018). "Xinjiang jilüe xiangguan wenti tantao 《新疆紀略》相關問題探討", Talimu Daxue xuebao 塔里木大學學報, 2018 (3).
Zhang Yang 張揚, Yu Minhui 余敏輝 (2013). "Xiyu wenjian lu banben, zuozhe ji shiliao jiazhi 《西域聞見錄》版本、作者及史料價值", Hefei Shifan Xueyuan xuebao 合肥師範學院學報, 2013 (1).
Zhou Weizhou 周偉洲, Ding Jingtai 丁景泰, ed. (2006). Sichou zhi lu da cidian 絲綢之路大辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 786.