ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yinghuan zhilüe 瀛寰志略

Sep 15, 2010 © Ulrich Theobald

Yinghuan zhilüe 瀛寰志略 "Concise records of the world", also written 瀛環志略, is China's earliest descriptive geography of the world. The short text was compiled by Xu Jishe 徐繼畬 (1795-1873), courtesy name Jiannan 健男, style Songkan 松龕 or Shanxi Wutai Ren 山西五臺人). He had been salt commissioner (yanyunshi 鹽運使), surveillance commissioner (anchashi 按察使) and governor of Fujian and Guangdong therefore knew that China would, after the impact of the First Opium War (1838-1842), not be able to withstand foreign intrusion without learning what was happening outside the "Chinese world".

Xu also learnt a lot about foreign countries from foreign missionaries, particularly David Abeel (1804-1846, Chinese name Ya Beili 雅裨理), who presented him with an atlas in Chinese characters. Xu's book of 10 juan was compiled in 1848. It shows and describes the most important countries of the world, with their individual climates, topographic features, history, and the customs, habits and peculiarities of their inhabitants. A world map is shown at the beginning of the book, then continents and individual countries.

The first fascicle gives an overview of the world (Diqiu 地球) and then presents a map of the Qing empire, as a starting point of Asia (Yaxiya 亞細亞). The description of Europe (Ouluoba 歐羅巴) covers fascicles 3 to 7, Africa (Afeilijia 阿非利加) the 8th fascicle. The last two juan describe countries of North and South America (Yamolijia 亞墨利加).

A supplement to the book, entitled Yinghuan zhilüe xubian 瀛環志略續編 or Yinghuan zhilüe xuji 瀛環志略續集, was written by an unknown person during the late 19th century. It is 5-juan long, with an appendix of 1 fascicle. It was printed in 1898 in a joint edition with the Yinghuan zhilüe.

He Qiutao 何秋涛 (1824-1862) wrote a critical commentary to the atlas, called Yinghuan zhilüe bianzheng 瀛環志略辨正 and printed in 1898 in a joint edition with Xu Jishe's book. It focuses on statements on Russia. A further supplement was written by Xue Fucheng 薛福成 (1838-1894), the Xu yinghuan zhilüe chubian 續瀛環志略初編, but this book only includes information on countries in Asia (therefore called chubian "first part/collection").

Sources:
Cui Junmin 崔軍民 (2009). "Xu Jishe Yinghuan zhilüe yu Zhongguo jindai falü xinci 徐繼畬《瀛寰志略》與中國近代法律新詞", Qiqiha'er Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版), 2009 (3).
Liu Lijun 劉麗君 (2011). "Xu Jishe ming zuo Yinghuan zhilüe yu Xifang wenhua de chuanbo 徐繼畲名作《瀛寰志略》與西方文化的傳播", Jiamusi Jiaoyu Xueyuan xuebao 佳木斯教育學院學報, 2011 (10).
Liu Tianchun 劉天純 (1993). "Xu Jishe he da de Yinghuan zhilüe 徐繼畬和他的《瀛寰志略》", Zhongguo Shehui Kexue Yuan Yanjiusheng Yuan xuebao 中國社會科學院研究生院學報, 1993 (3).
Song Dachuan 宋大川 (2000). "Yinghua zhilüe de tese yu lishi yingxiang 《瀛寰志略》的特色與歷史影響", Jinyang xuekan 晉陽學刊, 2000 (3).
Shi Liye 施立業 (2004). "Zai lun Yinghuan zhilüe 再論《瀛寰志略》", Shixue shi yanjiu 史學史研究, 2004 (8).
Shi Xuanyuan 施宣圓 et al., ed. (1987). Zhongguo wenhua cidian 中國文化辭典 (Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe), 1276.
Sun Panhe 孫攀河 (2013). "Haiguo tuzhi yu Yinghuan zhilüe yitong kaoyan 《海國圖志》與《瀛寰志略》異同考究", Lantai shijie 蘭台世界, 2013-12).
Tang Xiren 唐錫仁 (1992). "Yinghuan zhilüe 瀛環志略", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Dilixue 地理學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 466.
Tang Xinglin 唐興霖 (1994). "Yinghuan zhilüe 瀛環誌略", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 680.
Wang Xianming 王先明, Fu Yanhong 付燕鴻 (2010). "Cong Hua-Yi dao Zhong-Xi huayu de yanbian: Yinghua zhilüe yu jindai minzu guannian de yunyu 從“華夷”到“中西”話語的演變——《瀛寰志略》與近代民族觀念的孕育", Xueshu yanjiu 學術研究, 2010 (9).
Wang Zhang 王章, Hui Zhong 惠中, ed. (1996). Zhongguo jindai shehui xixiang cidian 中國近現代社會思潮辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 854.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhongguo gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 414.
Xiao Nan 肖楠, Jiang Xinguo 江新國家 (2014). "Cong Yinghuan zhilüe kan Xu Jishe de haiyang yishi 從《瀛寰志略》看徐繼畬的海洋意識", Lantai shijie 蘭台世界, 2014 (3).
Yang Wenheng 楊文衡 (1997). "Yinghuan zhilüe 瀛環志略", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 401.
Yi Yan 一言 (2012). "1840 niandai Zhongguoren de Deguo guan: Yi Haiguo tuzhi he Yinghuan zhilüe wei lie 1840年代中國人的德國觀——以《海國圖志》和《瀛寰志略》為例", Lishi dang'an 歷史檔案, 2012 (8).
Yin Sumin 尹素敏 (2019). "Lun Yinghuan zhil+e de jindaixing yinsu 論《瀛寰志略》的近代性因素", Jinyang xuekan 晉陽學刊, 2019 (5).
Zhang Dahua 鄭大華, Yu Chunmei 喻春梅 (2008). "Yinghuan zhilüe yu Haiguo tuzhi zhi bijiao 《瀛寰志略》與《海國圖志》之比較", Jinyang xuekan 晉陽學刊, 2008 (11).
Zhu Dandan 朱丹丹 (2016). "Bowuguan de chushi yangmao: Sizhouzhi, Yinghuan zhilüe, Xihai jiyou cao zhong de bowuguan jishu yanjiu 博物館的初時樣貌——《四洲志》、《瀛寰志略》、《西海紀遊草》中的博物館記述研究", Zhongguo bowuguan 中國博物館, 2016 (11).