ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Non-Relative Kings (yixing wang 異姓王) of the Early Former Han Period

Mar 19, 2016 © Ulrich Theobald
Non-Relative Kings (yixing wang 異姓王) of the Early Former Han Period
Qi 齊
Capital: Linzi 臨菑 (modern Linzi, Shandong)
Han Xin 韓信
202 transferred to Chu 楚 and replaced by Liu Fei 劉肥 (Prince Daohui of Qi 齊悼惠王), son of Emperor Gaozu 漢高祖 (r. 206-195 BCE).
203-202 BCE
Chu 楚
Capital: Pengcheng 彭城 (modern Xuzhou 徐州, Jiangsu)
Han Xin 韓信, Marquis of Huaiyin 淮陰侯
202 Transferred from Qi; shortly later charged with rebellion and executed. Replaced by Liu Jiao 劉交 (Prince Yuan of Chu 楚元王), brother of Emperor Gaozu.
202
Huainan 淮南 (Jiujiang 九江)
Capital: Shouchun 壽春 (modern Shouxian 壽縣, Anhui)
Ying Bu 英布 (Qing Bu 黥布)
197 charged with rebellion and executed. Replaced by Liu Zhang 劉長 (Prince Li of Huainan 淮南厲王), son of Emperor Gaozu.
203-197
Yan 燕
Capital: Ji 薊 (modern Beijing 北京)
Lu Wan 盧綰
Charged with rebellion; escaped to the Xiongnu 匈奴. Replaced by Liu Jian 劉建 (Prince Ling of Yuan 燕靈王), son of Emperor Gaozu.
202
Zhao 趙
Capital: Handan 邯鄲 (modern Handan, Hebei)
Zhang Er 張耳 203
Son Zhang Ao 張敖. Degraded to Marquis of Xuanping 宣平侯 and replaced by Liu Ruyi 劉如意 (Prince Yin of Zhao 趙隱王), son of Emperor Gaozu. 203-199
Liang 梁
Capital: Huaiyang 淮陽 or Dingtao 定陶 (modern Dingtao, Shandong)
Peng Yue 彭越. Rebellion in unison with Chen Xi 陳豨, executed. Replaced by Liu Hui 劉恢 (Prince Gong of Zhao 趙共王), son of Emperor Gaozu. 202-197
Dai 代 (Taiyuan 太原)
Capital: Jinyang 晉陽 (modern Taiyuan, Shanxi), then Mayi 馬邑
Xin, King of Han 韓王信, descendant of King Xiang of Han 韓襄王 (r. 312-296). Rebelled in 202, escaped to the Xiongnu. Dai is made commandery, in 197 again princedom, and given of Liu Heng 劉恆 (Liu Chang 劉常), son of Emperor Gaozu and eventual Emperor Wen 漢文帝 (r. 180-157). 205-202
Changsha 長沙
Capital: Linxiang 臨湘 (modern Changsha, Hunan)
Wu Rui 吳芮 (King Wen of Changsha 長沙文王) 202
Wu Chen 吳臣 (King Cheng of Changsha 長沙成王) 202-194
Wu Hui 吳回 (King Ai of Changsha 長沙哀王) 194-188
Wu Ruo 吳若 (King Gong of Changsha 長沙共王) 188-178
Wu Chan 吳產 (King Jing of Changsha 長沙靖王). No heir. Replaced by Liu Fa 劉發 (Prince Ding of Changsha 長沙定王), son of Emperor Jing 漢景帝 (r. 157-141). 178-157
Source:
Hanshu 漢書, 13, Yixing zhuhou wang biao 異姓諸侯王表 (Zhonghua shuju edition).