ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Fenjiaolu 焚椒錄

Jul 3, 2010 © Ulrich Theobald

Fenjiaolu 焚椒錄 "Burning Peppers" is an account of the sad fate of an empress of the Liao court 遼 (907-1125) written by the scholar Wang Ding 王鼎 (jinshi degree 1059). The book, written during a travel into Mongolia, narrates how Minister Yelü Yixin 耶律乙辛 (d. 1083) cast an evil spell on Empress Xuanyi 宣懿后 (d. 1075) that involved her into an illicit affair and thus contributed to her downfall and suicide.

The Fenjiaolu is the only surviving privately written book from the Liao period. The narrative is different from the official report in the history Qidan guo zhi 契丹國志, for which reason some scholars doubted the authenticity of the the facts described in this book.

The Fenjiaolu is included in the series Baoyantang miji 寶顏堂秘笈 and Jindai mishu 津逮秘書.

Sources:
Chen Shanshan 陳姗姗 (2014). "Pinping Liaodai shitan de yi zuo gaofeng: Cong Fenjiaolu kan Xiao Guanyin de wenxue chengjiu 品評遼代詩壇的一座高峰—從《焚椒錄》看蕭觀音的文學成就", Changchun Gongye Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 長春工業大學學報(社會科學版), 2014 (1).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 2190.
Li Zhengming 李正民 (1998). "Xiao guanyin yu Wang Ding Fenjiaolu 蕭觀音與王鼎《焚椒錄》", Minzu wenxue yanjiu 民族文學研究, 1998 (8).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 935.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 238.
Liu Fenghua 劉鳳華 (1999). "Du Fenjiaolu tan Xiao Guanyin si yin 讀《焚椒錄》談蕭觀音死因", Jinyang xuekan 晉陽學刊, 1999 (3).
Liu Shufan 劉澍芃 (2018). "Kongjian shushi piping yujing xia de Fenjiaolu 空間叙事批評語境下的《焚椒錄》", Jiangsu Keji Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 江蘇科技大學學報(社會科學版), 2018 (9).
Lü Fuhua 呂富華 (2010). "Fenjiaolu de shiliao jiazhi tanxi 《焚椒錄》的史料價值探析", Chifeng Xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexue ban) 赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版), 2010 (4).
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 835.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhongguo gudai wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 668.
You Li 尤李 (2011). "Fenjiaolu ji qi shiliao jiazhi kaoshi 《焚椒錄》及其史料價值考釋", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2011 (11).