ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baoyantang miji 寶顏堂秘笈

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Baoyantang miji 寶顏堂秘笈, also called Baoyantang biji 寶顏堂祕笈, "Secret satchel of the Hall of Precious Colours", also called Baoyantang biji 寶顏堂祕笈, is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Chen Jiru 陳繼儒 (1558-1639). It includes 226 books with a total length of 457 juan. "Hall of Precious Colours" was the name of the study of Chen Jiru.

His series is divided in to six collections, the "Main collection" (zhengji 正集), the "Supplementary collection" (xuji 續集), the "Enlarged collection" (guangji 廣集), the "Ordinary collection" (puji 普集), the "Assembled collection" (huiji 匯), and the "Secret collection (miji 秘集). These parts include mostly books of Ming-period authors, but also some books of older date.

The series covers all different genres and categories of Chinese literature, from studies of the Confucian Classics to historiographic works, "brush-records" style (biji 筆記) essays, novels and Daoist treatises. Among these writings, were common books are to be found as well as rare books. Unfortunately Chen Jiru had these texts copied by himself, so that some errors crept in the texts, and he also abbreviated the original wording.

During the Qing period 清 (1644-1911) the series was prohibited from circulation because it includes some books on the Jurchens and Manchus, like Jiaonu yicuo 剿奴議撮, Nüzhi kao 女直考 or Yanshi zashi 燕市雜詩, which contain a derogatory view towards the ancestors of the Qing dynasty.

There is a print available from the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619) produced by Master Shen 沈氏 from Xiushui 繡水 as well as a version owned by the Library of Congress that includes only 180 books. In 1992 the Wenming Publishing House 文明書局 in Shanghai published a modern print.

Table 1. The series Baoyantang miji 寶顏堂秘笈
(Ming) 陳繼儒 Chen Jiru (comp.)
Edition from the Wanli reign-period by Master Shen from Xiushui 繡水沈氏; 1922 lithographic edition of Shanghai Wenming Shuju 上海文明書局
書名, length in juan Title Author(s)
正集 Zhengji
玉照新志 六卷 Yuzhao xinzhi (Song) 王明清 Wang Mingqing
雲煙過眼錄 四卷 Yunyan guoyan lu (Song) 周密 Zhou Mi
雲煙過眼續錄 一卷 Yunyan guoyan xulu (Yuan) 湯允謨 Tang Yunmo
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾丘衍 Wuqiu Yan
筆疇 二卷 Bichou (Ming) 王達 Wang Da
書品 一卷 Shupin (Liang) 庾肩吾 Yu Jianwu
樂郊私語 一卷 Yuejiao siyu (Yuan) 姚桐壽 Yao Tongshou
清暑筆談 一卷 Qingshu bitan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
貧士傳 二卷 Pinshizhuan (Ming) 黃姬水 Huang Jishui
焚椒錄 一卷 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
歸有園塵談 一卷 Guiyouyuan chentan (Ming) 太室山人 Taishi shanren (徐學謨 Xu Xuemo)
娑羅館清言 二卷 Shaluoguan qingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
娑羅館逸稿 二卷 Shaluoguan yigao (Ming) 屠隆 Tu Long
續娑羅館清言 一卷 Xu Shaoluoguan qingyan (Ming) 屠隆 Tu Long
冥寥子游 二卷 Mingliaozi you (Ming) 屠隆 Tu Long
甲乙剩言 一卷 Jiayi shengyan (Ming) 胡應鱗 Hu Yinglin
廣莊 一卷 Guangzhuang (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
瓶史 一卷 Pingshi (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
偶譚 一卷 Outan (Ming) 李鼎 Li Ding
野客叢書 十卷二
附錄 一卷
Yeke congshu
Fulu
(Song) 王楙 Wang Mao
考槃餘事 四卷: Kaopan yushi: (Ming) 屠隆 Tu Long
書箋 Shujian
帖箋 以上合一卷 Tiejian
畫箋 Huajian
紙箋 Zhijian
筆箋 Bijian
研箋 Yanjian
琴箋 以上合一卷 Qinjian
香箋 Xiangjian
文房器具箋 Wenfang qiju jian
起居器服箋 以上合一卷 Qiju qifu jian
游具箋 Youjujian
盆玩品 Penwanpin
山齋志 Shanzhaizhi
茶箋 Chajian
金魚品 以上合一卷 Jinyupin
續集 Xuji
尚書故實 一卷 Shangshu gushi (Tang) 李綽 Li Chuo
南唐近事 一卷 Nantang jinshi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
朱文公政訓 一卷 Zhu Wengong zhengxun (Song) 朱熹 Zhu Xi
真西山政訓 一卷 Zhen Xishan zhengxun (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
談苑 四卷 Tanyuan (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
荊溪林下偶談 四卷 Jingxi linxia outan (Song) 吳□ Wu N
桂苑叢談 一卷 Guiyuan congtan (Tang) 馮翊 Feng Yi
陰符經解 一卷 Yinfujing jie (Zhou) 呂望 Lü Wang et al. (comm.)
枕中書 (元始上真衆仙記) 一卷 Zhenzhongshu (Yuanshi shangzhen zhongxian ji) (Jin) 葛洪 Ge Hong
後山談叢 四卷 Houshan tancong (Song) 陳師道 Chen Shidao
無上秘要 一卷 Wushang miyao () NN
寶顏堂訂正省心錄 (省心錄) 一卷 Baoyantang dingzheng Shengxinlu (Shengxinlu) (Song) 林逋 Lin Bu
陳眉公訂正觚不觚錄 (觚不觚錄) 一卷 Chen Beimong dingzheng Gubugu lu (Gubugu lu) (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
鶴山渠陽讀書雜抄 二卷 Heshan quyang dushu zachao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
脈望 八卷 Maiwang (Ming) 趙台鼎 Zhao Taiding
賢弈編 四卷 Xianyibian (Ming) 劉元卿 Liu Yuanqing
煮泉小品 一卷 Zhuquan xiaopin (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
伏戎紀事 一卷 Furong jishi (Ming) 高拱 Gao Gong
皇明吳郡丹青志 (丹青志) 一卷 Huang-Ming Wujun danqing zhi (Danqingzhi) (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
畫說 一卷 Huashuo (Ming) 莫是龍 Mo Shilong
次柳氏舊聞 一卷 Ci Liushi jiuwen (Tang) 李德裕 Li Deyu
谿山餘話 一卷 Xishan yuhua (Ming) 陸深 Lu Shen
耄餘雜識 一卷 Maoyu zashi (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
西堂日記 一卷 Xitang riji (Ming) 楊豫孫 Yang Yusun
寶顏堂訂正知命錄 (知命錄 ) 一卷 Baoyantang dingzheng Zhiminglu (Zhiminglu) (Ming) 陸深 Lu Shen
樂府指迷 二卷 Yuefu zhimi (Song) 張炎 Zhang Yan; (Yuan) 陸行直 Lu Xingzhi
疑仙傳 一卷 Yixianzhuan (Song) 王簡 Wang Jian (or 隱夫玉簡 Yinfu yujian)
可談 一卷 Ketan (Song) 朱彧 Zhu Yu
玉堂漫筆 一卷 Yutang manbi (Ming) 陸深 Lu Shen
蜀都雜抄 一卷 Shudu zachao (Ming) 陸深 Lu Shen
四夷考 八卷 Siyikao (Ming) 葉向高 Ye Xianggao
集異志 四卷 Jiyizhi (Tang) 陸勳 Lu Xun
慎言集訓 二卷 Shenyan jixun (Ming) 敖英 Ao Ying (comp.)
鼎錄 一卷 Dinglu (Liang) 虞荔 Yu Li
古奇器錄 一卷
(附)江東藏書目錄小序
Gu qiqi lu
app. Jiangdong cangshu mulu xiaoxu
(Ming) 陸深 Lu SHen
井觀瑣言 三卷 Jingguan suoyan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
蜩笑偶言 一卷 Tiaoxiao ouyuan (Ming) 鄭瑗 Zheng Ai
長松茹退 二卷 Changsong rugen (Ming) 憨頭陀 Hantoutuo (釋真可 Monk Zhenke)
虎薈 六卷 Huhui (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
羅湖野錄 四卷 Luohu yelu (Song) 釋曉瑩 Monk Xiaoying
觴政 一卷 Shangzheng (Ming) 袁宏道 Yuan Hongdao
吳社編 一卷 Wushebian (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
願豐堂漫書 一卷 Yuanfengtang manshu (Ming) 陸深 Lu Shen
金臺紀聞 一卷 Jintai jiwen (Ming) 陸深 Lu Shen
長水日鈔 一卷 Changshui richao (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
病榻寤言 一卷 Bingta wuyan (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
夷俗記 一卷 Yisuji (Ming) 蕭大亨 Xiao Daheng
三事遡溯真 一卷 Sanshi suzhen (Ming) 李豫亨 Li Yuheng
鎖夏部 四卷 Suoxiabu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
辟寒部 四卷 Bihanbu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
廣集 Guangji
兩同書 二卷 Liangtongshu (Tang) 羅隱 Luo Yin
羯鼓錄 一卷 Jiegulu (Tang) 南卓 Nan Zhuo
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懍 Zong Lin
丙丁龜鑒 五卷
續錄 一卷
Bingding guijian
Xulu
(Song) 柴望 Chai Wang
滄浪嚴先生詩談 (滄浪詩話) 一卷 Canglang Yan xiansheng shitan (Canglang shihua) (Song) 嚴羽 Yan Yu
游城南記 一卷 You chengnan ji (Song) 張禮 Zhang Li
入蜀記 四卷 Rushuji (Song) 陸游 Lu You
吳船錄 二卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Chen Dachang
楓窗小牘 二卷 Fengchuang xiaodu (Song) 袁褧 Yuan Jiong; (Song) 袁頤 Yuan Yi (cont.)
經外雜鈔 二卷 Jingwai zachao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
物類相感志 一卷 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
還冤志 一卷 Huanyuanzhi (Northern Qi) 顏之推 Yan Zhitui
正朔考 一卷 Zhengshuokao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
古今考 一卷 Gujinkao (Song) 魏了翁 Wei Liaoweng
風月堂詩話 二卷 Fengyuetang shihua (Song) 朱弁 Zhu Bian
文則 二卷 Wenze (Song) 陳騤 Chen Kui
武林舊事 六卷
後集 四卷
Wulin gushi
Houji
(Song) 泗水潛夫 Sishui qianfu (周密 Zhou Mi)
寶顏堂訂正老子解 (老子解) 四卷 Baoyantang dingzheng Laozi jie (Laozi jie) (Song) 蘇轍 Shu Zhe
貴耳集 二卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zhang Duanyi
王氏談錄 一卷 Wangshi tanlu (Song) 王洙 Wang Zhu (or 王欽臣 Wang Qinchen)
海內十洲記 一卷 Hainei shizhou ji (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
農田餘話 二卷 Nongtian yulu (Ming) 長谷真逸 Changgu zhenyi
歲華紀麗譜 一卷 Suihua jili pu (Yuan) 費著 Fei Zhu
牋紙譜 一卷 Jianzhipu (Yuan) 費著 Fei Zhu
蜀錦譜 一卷 Shujinpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
庚申外史 二卷 Gengshen waishi (Ming) 權衡 Quan Heng
腳氣集 二卷 Jiaoqiji (Song) 車若水 Che Ruoshui
化書 六卷 Huashu (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
傳疑錄 一卷 Zhuanyilu (Ming) 陸深 Lu Shen
春風堂隨筆 一卷 Chunfengtang suibi (Ming) 陸深 Lu Shen
燕閒錄 一卷 Yanxianlu (Ming) 陸深 Lu Shen
讀書筆記 一卷 Dushu biji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
意見 一卷 Yijian (Ming) 陳于陛 Chen Yubi
薛文清公從政錄 (從政錄) 一卷 Xue Wenqinggong congzheng lu (Congzhenglu) (Ming) 薛萱 Xue Xuan
海槎餘錄 一卷 Haicha yulu (Ming) 顧{山+介} Gu Jie
東谷贅言 二卷 Donggu zhuiyan (Ming) 敖英 Ao Ying
丹鉛續錄 八卷 Danqian xulu (Ming) 楊慎 Yang Zhen
飲食紳言 一卷 Yinshi shenyan (Ming) 皆春居士 Jiechun jushi (龍遵敘 Long Zunxu)
男女紳言 一卷 Nannü shenyan (Ming) 皆春居士 Jiechun jushi (龍遵敘 Long Zunxu)
學圃雜疏 一卷: Xuepu zashu: (Ming) 王世懋 Wang Shimao
花疏 Huashu
果疏 Guoshu
蔬疏 (附 水草) Shushu (app. Shuicao)
瓜疏 Guashu
荳疏 Doushu
竹疏 Zhushu
閩部疏 一卷 Minbu shu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
缾花譜 一卷 Pinghuapu (Ming) 張丑 Zhang Chou
汲古叢話 一卷 Jigu conghua (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
蠙衣生馬記 一卷 Pinyi shengma ji (Ming) 郭子章 Guo Zizhang
蠙衣生劍記 一卷 Pinyi shengdao ji (Ming) 郭子章 Guo Zizhang
雨航雜錄 二卷 Yuhang zalu (Ming) 馮時可 Feng Shike
邵康節先生外紀 四卷 Shao Kangjie xiansheng waiji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
鼂採館清課 二卷 Chaocaiguan qingke (Ming) 費元祿 Fei Yuanlu
戊申立春考證 一卷 Wushen lichun kaozheng (Ming) 邢雲路 Xing Yunlu
金丹四百字解 一卷 Jindan sibaizi jie (Song) 李文燭 Li Wenzhu
友論 一卷 Youlun (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci)
木幾冗談 一卷 Muji rongtan (Ming) 彭汝讓 Peng Rurang
席上腐談 二卷 Xishang futan (Song) 俞琰 Yu Yan
普集 Puji
朝野僉載 六卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
草木鳥獸蟲魚疏 二卷 Caomu niaoshou chongyu shu (Sanguo-Wu) 陸璣 Lu Ji
別國洞冥記 (洞冥記) 一卷 Bieguo dongming ji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
三輔黃圖 二卷 Sanfu huangtu (Han) NN
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
臥遊錄 一卷 Woyoulu (Song) 呂祖謙 Lü Zuqian
孔氏雜說 (珩璜新論) 四卷 Kongshi zashuo (Henghuang xinlun) (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
春渚紀聞 六卷 Chunzhu jiwen (Song) 何薳 He Wei (He Yuan)
問答錄 一卷 Wendalu (Song) 蘇軾 Su Shi
漁樵閒話錄 一卷 Yu-qiao xianhua lu (Song) 蘇軾 Su Shi
洛陽名園記 一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李廌 Li Zhi (Li Gefei 李格非)
捫虱新話 四卷 Menshi xinhua (Song) 陳善 Chen Shan
驂鸞錄 一卷 Canluanlu (Song) 范成大 Fan Chengda
攬轡錄 一卷 Lanpeilu (Song) 范成大 Fan Chengda
麟書 一卷 Linshu (Song) 汪若海 Wang Ruohai
曲洧舊聞 四卷 Quwei jiuwen (Song) 朱弁 Zhu Bian
震澤長語 二卷 Zhenze changyu (Ming) 王鍪 Wang Wu
農說 一卷 Nongshuo (Ming) 馬一龍 Ma Yilong
陳眉公訂正遊名山記 (遊名山記) 四卷 Chen Meidong dingzheng You mingshan ji (You mingshan ji) (Ming) 都穆 Du Mu
召對錄 一卷 Zhaoduilu (Ming) 申時行 Shen Shixing
秇圃擷餘 一卷 Yipu jieyu (Ming) 王世懋 Wang Shimao
陳眉公訂正茶寮記 (茶寮記) 一卷 Chen Meigong dingzheng Chaliaoji (Chaliaoji) (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
陳眉公訂正許然明先生茶疏 (許然明茶疏) 一卷 Chen Meigong dingzheng Xu Ranming xiansheng chashu (Xu Ranming Chashu) (Ming) 許次紓 Xu Cishu
寶顏堂訂正真珠船 (真珠船) 八卷 Baoyantang dingzheng Zhenzhuchuan (Zhenzhuchuan) (Ming) 胡侍 Hu Shi
亦政堂訂正古今印史 (古今印史) 一卷 Yizhengtang dingzheng Gujin yinshi (Gujin yinshi) (Ming) 徐官 Xu Guan
寶顏堂訂正同異錄 (同異錄) 二卷 Baoyantang dingzheng Tongyilu (Tongyilu) (Ming) 陸深 Lu Shen
駢語雕龍 四卷 Pianyu diaolong (Ming) 游日章 You Rizhang; 林世勤 Lin Shiqin (comm.)
高寄齋訂正會仙女誌 (會仙女誌) 一卷 Gaojizhai dingzheng Hui xiannü zhi (Hui xiannü zhi) (Ming) 酈琥 Li Hu
孝經 一卷 Xiaojing () NN
說孝三書: Shuoxia sanshu: (明) 楊起元 Yang Qiyuan (comp.)
虞子集靈節略 一卷 Yuzi jihun jielüe (Ming) 虞淳熙 Yu Chunxi
孝經引印證 一卷 Xiaojing yinzheng (Ming) 楊起元 Yang Qiyuan
孝經宗旨 一卷 Xiaoxing zongzhi (Ming) 羅汝芳 Luo Rufang (narr.); 楊起元 Yang Qiyuan (rec.)
陳眉公訂正祈嗣真詮 (祈嗣真詮) 一卷 Chen Meigong dingzheng Qisi zhenquan (Qisi zhenquan) (Ming) 袁黃 Yuan Huang
陳眉公訂正備倭圖記 (備倭圖記) 一卷 Chen Meigong dingzheng Beiwo tuji (Beiwo tuji) (Ming) 卜大同 Bu Datong
陳眉公訂正薛方山紀述 (薛方山紀述) 一卷 Chen Meigong dingzheng Xue Fangshan jishu (Xue Fangshan jishu) (Ming) 薛應旂 Xue Yingqi
陳眉公訂正佑山雜說 (佑山雜說) 一卷 Chen Meigong dingzheng Youshan zashuo (Youshan zashuo) (Ming) 馮汝弼 Feng Rubi
聖學範圍圖說 一卷 Shengxue fanwei tushuo (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
陳眉公訂正山行雜記 (山行雜記) 一卷 Chen Meigong dingzheng Shanxing zaji (Shanxing zaji) (Ming) 宋彥 Song Yan
陳眉公訂正冬官紀事 (冬官紀事) 一卷 Chen Meigong dingzheng Dongguan jishi (Dongguan jishi) (Ming) 賀仲軾 He Zhongshi
陳眉公訂正研北雜志 (研北雜志) 二卷 Chen Meigong dingzheng Yanbei zazhi (Yanbei zazhi) (Yuan) 陸友 Lu You
聽心齋客問 一卷 Tingxinzhai kewen (Ming) 萬尚父 Wan Shangfu
陳眉公訂正畫禪 (畫禪) 一卷 Chen Meigong dingzheng Huachan (Huachan) (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru
陳眉公訂正金華遊錄 (金華遊錄) 一卷 Chen Meigong dingzheng Jinhua youlu (Jinhua youlu) (Song) 謝翱 Xie Ao
陳眉公訂正渾然子 (渾然子) 一卷 Chen Meigong dingzheng Hunranzi (Hunranzi) (Ming) 張翀 Zhang Chong
高寄齋訂正方洲雜言 (方洲雜言) 一卷 Gaojizhai dingzheng Fangzhou zayan (Fangzhou zayan) (Ming) 張寧 Zhang Ning
陳眉公訂正玉笑零音 (玉笑零音) 一卷 Chen Meigong dingzheng Yuxiao lingyin (Yuxiao lingyin) (Ming) 田藝蘅 Tan Yiheng
酒史 二卷 Jiushi (Ming) 無懷山人 Wuhuai shanren (馮時化 Feng Shihua)
陳眉公訂正幽閒鼓吹 (幽閒鼓吹) 一卷 Chen Meigong dingzheng Youxian guchui (Youxian guchui) (Tang) 張固 Zhang Gu
遼陽圖記 一卷 Liaoyang tuji (not in Qing editions) (Ming) NN
剿奴議撮 一卷 Jiaonu yicuo (not in Qing editions) (Ming) 于燕芳 Yu Yanfang
匯集 Huiji
清異錄 四卷 Qingyilu (Song) 陶穀 Tao Gu
蟾仙解老 (道傳寶章) 一卷 Chanxian jielao (Daozhuan baozhang) (Song) 白玉蟾 Bai Yuchan
兼明書 五卷 Jianmingshu (Tang) 丘光庭 Qiu Guangting
靖康緗素雜記 十卷 Jingkang xiangsu zaji (Song) 黃朝英 Huang Chaoying
世範 三卷 Shifan (Song) 袁採 Yuan Cai
鐘呂二仙傳 一卷 Zhong-Lü erxian zhuan (Ming) 黃魯曾 Huang Luceng
金丹詩訣 二卷 Jindan shijue (Tang) 呂嵓 Lü Yan
南岳遇師本末 一卷 Nanyue yushi benmo (Song) 夏元鼎 Xia Yuanding
韓仙傳 一卷 Hanxianzhuan (Tang) 韓若雲 Han Ruoyun
衍極 一卷 Yanji (Yuan) 鄭杓 Zheng Shao
葛稚川内篇 四卷
外篇 四卷
Gezhichuan neipian
Waipian (not in Qing editions)
(Jin) 葛洪 Ge Hong
周易尚占 三卷 Zhouyi shangzhan (Yuan) 李道純 Li Daochun
畫品 一卷 Huapin (Song) 李廌 Li Zhi
明誠意伯連珠 一卷 Ming Chengyibo lianzhu (Ming) 劉基 Liu Ji
春雨雜述 一卷 Chunyu zashu (Ming) 解縉 Xie Jin
海語 三卷 Haiyu (Ming) 黃衷 Huang Zhong
異魚圖贊 四卷 Yiyu tuzan (Ming) 楊慎 Yang Shen
江鄰幾雜志 一卷 Jiang Linji zazhi (Song) 江休復 Jiang Xiufu
讕言長語 二卷 Lanyan changyu (Ming) 曹安 Cao An
陰符經解 一卷 Yinfujing jie (Ming) 焦竑 Jiao Hong
支談 三卷 Zhitan (Ming) 焦竑 Jiao Hong
問奇集 一卷 Wenqiji (Ming) 張位 Zhang Wei
祝小子言 (環碧齋小言) 一卷 Zhuxao ziyan (Huanbizhai xiaoyan) (Ming) 祝世祿 Zhu Shilu
先進遺風 二卷 Xianjin yifeng (Ming) 耿定向 Geng Dingxiang; 毛在 Mao Zai (suppl.)
夢溪補筆談 二卷 Mengxi bu bitan (Song) 沈括 Shen Kuo
見聞紀訓 一卷 Jianwen jixun (Ming) 陳良謨 Chen Liangmo
方洲先生奉使錄 (奉使錄) 二卷 Fangzhou xiansheng Fengshilu (Fengshilu) (Ming) 張寧 Zhang Ning
黃帝祠額解 一卷 Huangdi ci'e jie (Ming) 李維楨 Li Weizhen
天目游記 一卷 Tianmu youji (Ming) 黃汝亨 Huang Ruheng
游喚 一卷 Youhuan (Ming) 王思任 Wang Siren
黃白鏡 一卷
續 一卷
Huangbojing
Xu
(Ming) 李文燭 Li Wenzhu
田居乙記 四卷 Tianju yiji (Ming) 方大鎮 Fang Dazhen
一庵雜問錄 一卷 Yi'an zawen lu (Ming) 唐樞 Tang Shu
陳眉公訂正碧里雜存 (碧里雜存) 一卷 Chen Meigong dingzheng Bili zacun (Bili zacun) (Ming) 董穀 Dong Gu
新鋟煙波釣徒奇門定局 一卷 Xinqin yanbo diaotu qimen dingju (Ming) 劉基 Liu Ji
瀛涯勝覽 一卷 Yingya shenglan (Ming) 馬觀 Ma Guan
夷俗考 一卷 Yisukao (Song) 方鳳 Fang Feng
燕市雜詩 一卷 Yanshi zashi (Ming) 于燕芳 Yu Yanfang
物異考 一卷 Wuyikao (Song) 方鳳 Fang Feng
陳眉公訂正建州女真考 (建州女真考, 女真考) 一卷 Chen Meigong dingzheng Jianzhou nüzhen kao (Jianzhou nüzhen kao, Nüzhenkao) (Ming) 天都山臣 Tiandu shanchen
文湖州竹派 一卷 Wen-Huzhou zhupai (Ming) 釋蓮儒 Monk Lianru (or [Yuan] 吳鎮 Wu Zhen)
泉南雜志 二卷 Quannan zazhi (Ming) 陳懋仁 Chen Maoren
秘集 (眉公雜著) Miji (Meigong zazhu) (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
見聞錄 八卷 Jianwenlu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
珍珠船 四卷 Zhenzhuchuan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
妮古錄 四卷 Nigulu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
群碎錄 一卷 Qunsuilu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
偃曝談餘 二卷 Yanpu tanyu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
巖棲幽事 一卷 Yanqi youshi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
枕譚 一卷 Zhentan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
太平清話 四卷 Taiping qinghua (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
書蕉 二卷 Shujiao (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
筆記 二卷 Biji (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
書畫史 一卷 Shuhuashi (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
安得長者言 一卷 Ande changzhe yan (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
狂夫之言 三卷
續 二卷
Kuangfu zhi yan
Xu
(Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
香案牘 一卷 Xiang'andu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
讀書鏡 十卷 Dushujing (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2072.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, ed. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 517.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 45-48.
Sun Xinmei 孙新梅 (2019). "Mingdai congshu Baoyantang miji kaolun 明代丛书《宝颜堂秘笈》考论", Lantai shijie 兰台世界, 2019 (8): 189-192.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 557.
Zhang Jinlin 张金林 (2017). Baoyantang miji bianjiao yanjiu 《宝颜堂秘笈》编校研究, MA thesis, Xiamen, Xiamen Daxue 厦门大学.