ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Manshu 蠻書

Jul 12, 2010 © Ulrich Theobald

Manshu 蠻書 "Book of the Man barbarians", also known as Yunnan zhi 雲南志 "Local gazeteer of Yunnan", Nanyi zhi 南夷志 "Treatise on the Southern barbarians", and other names, is a geographical description of China's remote southwest during the Tang period 唐 (618-907). The book, divided into 10 juan or fascles, was compiled by Fan Chuo 樊綽 (late 9th cent.) who was sent as regulatory commissioner (jinglüeshi 經略使) of Annan 安南 (today's Vietnam) to control the border between the Tang empire and the kingdom of Nanzhao 南詔, which was located in the modern province of Yunnan.

Based on his experience when trying to keep down the quarrels between the king of Nanzhao and the chieftains in the north of Annan, Fan compiled a book which he wanted to see as a supplement of Wang Tongming's 王通明 now lost book Guangyiji 廣異記 "Comprehensive account of strange things". Fan's encyclopaedic report about the region of Nanzhao is of immeasurable value for our knowledge about China's southwest and its inhabitants. The book was lost at the beginning of the Ming period 明 (1368-1644) but is preserved under the title of Yunnan shiji 雲南史記 "A history of Yunnan" in the encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典 from which it found its way into different series (the most widespread of which might the be Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書), some of which abbreviated the complete text. Modern editions are based on Fang Guoyu's 方國瑜 (1903-1983) critical edition.>/p>

The standard edition is the annotated book by Xiang Da 向達, published in 1962 by the Zhonghua Book Company 中華書局.

Table 1. Contents of the Manshu 蠻書
1. 雲南界内途程 Roads to and in Yunnan
2. 山川江源 Mountains and Rivers
3. 六詔 The six Zhao tribes
4. 名類 Names and designations
5. 六瞼 The six Jian tribes
6. 雲南城鎭 Cities of Yunnan
7. 雲南管内物産 Local products
8. 蠻夷風俗 Customs and habits of the Man savages
9. 南蠻條敎 Teachings and laws of the southern savages
10. 南蠻疆界接連諸蕃夷國名 The adjacent barbarian polities
Sources:
Bian Xiaoxuan 卞孝萱 (2003). "Manshu 蠻書", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike quanshu 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1138.
Duan Ling 段伶 (2008). "Shishi Manshu zhong bai man zui zheng yi yu 試釋《蠻書》中“白蠻最正”一語", Dali Xuyuan xuebao 大理學院學報, 2008 (7).
Gao Wende 高文德, ed. (1995). Zhongguo shaoshu minzu shi da cidian 中國少數民族史大辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 2272.
Li Benxi 劉本璽 et al. (2013). "Manshu wuchan bian zhiwu kaoding 《蠻書》物產篇植物考訂", Yunnan Zhongyi Xueyuan xuebao 雲南中醫學院學報, 2013 (6).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1048.
Li Yinbing 李銀兵 (2008). "Manshu ji qi shiliao jiazhi 《蠻書》及其史料價值", Yibin Xueyuan xuebao 宜賓學院學報, 2008 (1).
Li Yinbing 李銀兵, Huang Zhiguo 黃治國 (2008). "Manshu ji qi shiliao jiazhi 《蠻書》及其史料價值", Dali Xueyuan xuebao 大理學院學報, 2008 (3).
Liu Dacheng 劉達成 (1991). "Manshu de Diancang gudao yu sengqi, zhuru de zushu 《蠻書》的滇藏古道與“僧耆”、“侏儒”的族屬", Yunnan Minzu Xueyuan xuebao 雲南民族學院學報, 1991 (7).
Ma Dazheng 馬大正 (1991). "Manshu 蠻書", Zhongguo bianji shidi yanjiu 中國邊疆史地研究, 1991 (5).
Song Duhua 宋獨華 (1992). "Manshu 蠻書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Zhongguo lishi 中國歷史 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 643.
Wang Hongdao 王宏道 (1993). "Manshu suo zai chengshang yi ci hanyi de tuice: Jian lun Nanzhao qian Puhai diqu difang zhengquan de jianli 《蠻書》所載“承上”一辭含義的推測——兼論南詔前洱海地區地方政權的建立", Yunnan Minzu Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 雲南民族學院學報(哲學社會科學版), 1993 (10).
Wang Ting 王頲 (1994). "Manshu 蠻書", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Lishi 歷史卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 692.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 343.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 856.
Wu Heng 吳恒 (1992). "Manshu 蠻書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, Vol. Minzu 民族 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 266.
Zhang Tao 張濤 (2011). "Zai lun Manshu de jiazhi 再論《蠻書》的價值", Jinri keyuan 今日科苑, 2011 (5).