ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qingyuan dangjin 慶元黨禁

Oct 1, 2013 © Ulrich Theobald

Qingyuan dangjin 慶元黨禁 "The Prohibition of Court Factions during the Qingyuan Reign" is a small collection of biographies written by a Song-period 宋 (960-1279) scholar called Qiaosou 樵叟 "Old Woodcutter" from Cangzhou 滄州.

The descriptive bibliography Siku quanshu zongmu tiyao believed that the author was identical to that of the text Shaoxing zhenglun 紹興正論 which is not correct according to the research of Li Yumin 李裕民 (b. 1940). According to the preface the book was finished in 1245.

The short text narrates the prohibition of court factions during the Qingyuan reign-period 慶元 (1195-1200) of Emperor Ningzong 宋寧宗 (r. 1194-1224). It ranged from the enthronement of Ningzong that was enforced by Zhao Ruyu 趙汝愚 (1140-1196) and Han Tuozhou 韓侘胄 (1152-1207), and end with the latter's death and the dissolution of his faction. The text includes biographic infomation of 59 persons, for only a part of which an official biography was written in the dynastic history Songshi 宋史. The Qingyuan dangjin is therefore an important source for the history of the factional strives during the Southern Song period.

The book was lost, but the compilers of the Siku quanshu 四庫全書 reconstructed the text on the base of fragments quoted in the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典. A manuscript from 1896 is owned by the Shanghai Library 上海圖書館.

The book is also to be found in the series Zhibuzhai congshu 知不足齋叢書, Biji xiaoshuo daguan 筆記小說大觀 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Table 1. Contents of the Qingyuan dangjin 慶元黨禁
宰執四人 Chief ministers (4)
趙汝愚 Zhao Ruyu, 留正 Liu Zheng, 王藺 Wang Lin, 周必大 Zhou Bida
待制已上十三人 High court officials of the palace service (13)
朱熹 Zhu Xi, 徐誼 Xu Yi, 彭龜年 Peng Guinian, 陳傅良 Chen Fuliang, 薛叔似 Xue Shusi, 章頴 Zhang Ying, 鄭湜 Zheng Shi, 樓鑰 Lou Yue, 林大中 Lin Dazhong, 黄由 Huang You, 黄黼 Huang Bu, 何異 He Yi, 孫逢吉 Sun Fengji
餘官三十一人 Other civilian officials (31)
劉光祖 Liu Guangzu, 呂祖儉 Lü Zujian, 葉適 Ye Shi, 楊芳 Yang Fang, 項安世 Xiang Anshi, 沈有開 Shen Youkai, 曾三聘 Zeng Sanpin, 游仲鴻 You Zhonghong, 吳獵 Wu Lie, 李祥 Li Xiang, 楊簡 Yang Jian, 趙汝讜 Zhao Rudang, 趙汝談 Zhao Rutan, 陳峴 Chen Xian, 范仲黼 Fan Zhongfu, 汪逵 Wang Kui, 孫元卿 Sun Yuanqing, 袁燮 Yuan Xie, 陳武 Chen Wu, 田澹 Wang Dan, 黄度 Huang Du, 詹體仁 Zhan Tiren, 蔡幼學 Cai Youxue, 黄灝 Huang Hao, 周南 Zhou Nan, 吳柔勝 Wu Rousheng, 李𡌴 Li Zhi, 王厚之 Wang Houzhi, 孟浩 Meng Hao, 趙鞏 Zhao Gong, 白炎震 Bai Yanzhen
武臣三人 Military officials (3)
皇甫斌 Huangfu Bin, 范仲壬 Fan Zhongren, 張致遠 Zhang Zhiyuan
太學生六人 Grand Academicians (6)
楊宏中 Yang Hongzhong, 周端朝 Zhou Duanchao, 張衟 Zhang Dao, 林仲鱗 Lin Zhonglin, 蔣傅 Jiang Fu, 徐範 Xu Fan
士人二人 Petty officials (2)
蔡元定 Cai Zuanding, 呂祖泰 Lü Zutai
秀巖李心傅《朝野雜記》所編攻偽學人 Collaborators mentioned in Li Xinchuan's Chaoye zaji
京鏜 Jing Tang, 何澹 He Dan, 劉徳秀 Liu Dexiu, 胡紘 Hu Hong, 倪思 Ni Si, 李沐 Li Mu, 劉三傑 Liu Sanjie, 施康年 Shi Kangnian, 姚愈 Yao Yu, 陳賈 Chen Jia, 楊大法 Yang Dafa, 張釡 Zhang Fu, 錢象祖 Qian Xiangzu, 葉翥 Ye Zhu, 許及之 Xu Jizhi, 張巗 Zhang Yan, 陳讜 Chen Dang, 傅伯壽 Fu Boshou, 汪義端 Wang Yiduan, 高文虎 Gao Wenhu, 張伯垓 Zhang Bogai, 鄧友龍 Deng Youlong, 麋師旦 Mi Shidan, 趙善堅 Zhao Shanjian, 林采 Lin Cai, 沈繼祖 Shen Jizu, 丁逢 Ding Feng, 邵襃 Shao Bao, 王沇 Wang Yan, 錢鍪 Qian Wu, 余嚞 Yu Zhe, 趙師召 Zhao Shizhao, 張貴謨 Zhang Guimo, 黄掄 Huang Lun, 鄭丙 Zheng Bing, 林栗 Lin Li, 王淮 Wang Huai
Sources:
Guo Libing 郭麗冰 (2013). "Qingyuan dangjin yu daoxue shuji de chuban xianjin yanjiu “慶元黨禁”與道學書籍的出版限禁研究", Guangdong Di Er Shifan Xueyuan xuebao 廣東第二師範學院學報, 2013 (2).
He Jun 何俊 (2004). "Qingyuan dangjin de xingzhi yu wan-Song ruxue de paixi zhenghe 慶元黨禁的性質與晚宋儒學的派系整合", Zhongguo shi yanjiu 中國史研究, 2004 (2).
He Kai 何凱 (2008). "Lüelun lixue yu Nansong Qingyuan dangjin de xingcheng 略論理學與南宋“慶元黨禁”的形成", Anhui wenxue (xiabanyue) 安徽文學(下半月), 2008 (12).
Jin Chunfeng 金春峰 (2007). "Songdai de xuepai yu zhengpai: Xong Shaoxing xuejin dao Qingyuen dangjin 宋代的學派與政派——從“紹興學禁”到“慶元黨禁”", Hunan Keji Xueyuan xuebao 湖南科技學院學報, 2007 (3).
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 972.
Zhang Yide 張義德 (1997). "Ruhe pingjia Qingyuan dangjin 如何評價慶元黨禁", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 1997 (11).