ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wuguo gushi 五國故事

May 21, 2011 © Ulrich Theobald

Wuguo gushi 五國故事 "History of the five states" is a history of the dynasties of Wu 吳 (902-937), Southern Tang 南唐 (937-975), Former Shu 前蜀 (907-925), Later Shu 後蜀 (934-965, counting as one state), Southern Han 南漢 (917-971) and Min 閩 (909-945) written by an anonymous author of the Song period 宋 (960-1279). These states belonged to the Ten States 十國 (902-979) that ruled over southern China during the 10th century.

The Wuguo gushi is included in the series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Hanhai 函海, Zitengshushu congkan 紫藤書屋叢刻, Longwei mishu 龍威秘書, Xuehai leibian 學海類編, Shuoku 說庫 and Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Bian Xiaoxuan 卞孝萱 (2003). "Wuguo gushi 五國故事", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike quanshu 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 1126.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1046.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 71.